Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Raubíř Ralf - popis hlavních postav

Raubíř Ralf - popis hlavních postav

RR
RR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Raubíř Ralf: Být zápo­rák ješ­tě nezna­me­ná být nega­tiv­ní
Ralf je těž­ko­pád­ný osa­mě­lý niči­tel, jehož vel­ké a sil­né ruce umě­jí roz­bít coko­li si zama­ne. Po dobu tři­ce­ti let den za dnem dělá padou­cha v arká­do­vé hře Fix-it Felix Jr. Ale je stá­le těž­ší a těž­ší milo­vat svou prá­ci, když ho kvů­li ní nikdo nemá rád. Ralf trpí kla­sic­kým padou­chov­ským syn­dro­mem a tou­ží po uzná­ní a přá­tel­ství. Proto se pus­tí do divo­ké­ho dob­ro­druž­ství napříč něko­li­ka hra­mi, aby pro­ká­zal, že být zlou­nem ve hře ješ­tě nezna­me­ná být zlým člo­vě­kem.

 

Felix: Zatraceně klad­ný hrdi­na
Felix je hvězdou popu­lár­ní hry Fix-it Felix Jr. A ve své hře umí díky své­mu kou­zel­né­mu kla­di­vu opra­vo­vat a dávat do pořád­ku vše, co Ralf roz­bi­je. Díky tomu je Felix vše­mi oby­va­te­li hry milo­ván a pra­vi­del­ně odmě­ňo­ván zla­tý­mi medai­le­mi i chut­ný­mi kolá­či. A to je přes­ně to, co Ralfa trá­pí, že na něj naroz­díl od Felixe při­padla vel­mi nevděč­ná role…

 Seržant­ka Calhounová: Jeden by řekl, že je spíš vesmír­ný mari­ňák
Hrdinka sci-fi stříelč­ky Hero’s Duty ser­žant­ka Calhounová je více než jen hezká tvář, umí být tvr­dá a jako vůd­ce neob­lom­ná – ješ­tě aby ne, vždyť boju­je za pře­ži­tí celé­ho lid­stva! Členy své jed­not­ky nene­chá odpo­čí­vat, ani když je její arká­do­vá hra zrov­na vypnu­tá. Tato veli­tel­ka je ve sku­teč­nos­ti pohá­ně­na osob­ní mstou a inva­zi vesmír­ných brou­ků doká­že čelit s neu­vě­ři­tel­nou odva­hou.

 Vanilopka von Schweetzová: Peprný bonbó­nek
Hubatá hol­čič­ka Vanilopka je ve své hře Sugar Rush zná­má spíš jako „chy­ba v sys­té­mu“. Má ale šťast­nou pova­hu a navíc závod­ní­ho ducha, a tak pev­ně dou­fá, že jed­nou zís­ká své mís­to v základ­ní sesta­vě pro auto­mo­bi­lo­vý závod. Problémem je, že Vanilopka nemá své auto a ostat­ní závod­ni­ce ji nechtě­jí ve hře. Přesto ve Vanilopce není ani zrn­ko hoř­kos­ti, jen ulič­nic­ký smy­sl pro humor. Nicméně pod tvr­dou sko­řáp­kou je ukry­ta bájač­ná osob­nost, kte­rá jen čeká na své odha­le­ní.

 Král Cukřík: Král vše­ho, co je slad­ké
Není divu, že nej­moc­něj­ší posta­va hry Sugar Rush je záro­veň nej­lep­ším závod­ní­kem na tra­ti – pan král si život umí zaří­dit… Na prv­ní pohled se může zdát ušlech­ti­lým, ale nenech­te se zmást! Tento tajem­ný monar­cha vlád­ne své­mu krá­lov­ství s cuk­ro­vou pěs­tí a je při­pra­ven udr­žet se u vlá­dy za kaž­dou cenu. A prá­vě pro­to nemá v lás­ce Vanilopku a pří­chod Ralfa mu život neče­ka­ně zkom­pli­ku­je. Věci se dají do pohy­bu a kdo ví, jak dlou­ho se na auto­mo­bi­lo­vém trů­nu Král Cukřík udr­ží.

 

O fil­mu Raubíř Ralf:
Ralf strá­vil celá dese­ti­le­tí ve stí­nu popu­lár­ní­ho Felixe, hlav­ní­ho hrdi­ny jejich hry, kte­rý vždy všech­ny zachrá­ní. Ralfa už ale jeho úlo­ha padou­cha neba­ví, vez­me osud do svých obřích rukou a vydá se na ces­tu po celé her­ně napříč něko­li­ka gene­ra­ce­mi video­her, aby doká­zal, že i on se může stát hrdi­nou. Na své ces­tě potká­vá drs­nou ser­žant­ku Calhounovou z akč­ní hry z pohle­du prv­ní oso­by Hero’s Duty i ener­gic­kou Vanilopku von Schweetzovou z cukr­kan­dlo­vé závod­ní hry Sugar Rush, ze kte­ré se mož­ná vyklu­be jeho prv­ní sku­teč­ný kama­rád. Když se ale dosta­ne na svo­bo­du zákeř­ný a vra­žed­ný padouch, kte­rý ohro­žu­je celou her­nu a také samot­nou Vanilopku, vše se veli­ce rych­le mění. Ralf má koneč­ně šan­ci všech­ny zachrá­nit – ale zvlád­ne to včas? Film uve­de do čes­kých kin spo­leč­nost FALCON a.s. dne 15. lis­to­pa­du s čes­kým dabin­gem ve for­má­tech 2D a 3D. Snímek bude pro­mí­tán s šes­ti­mi­nu­to­vým před­fil­mem “Papíry”.  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf6. listopadu 2012 ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odlišili tři herní světy filmu zčásti také tím, že každému přiřadili charakteristický tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestává převážně z pravoúhlých prvků, Hero's Duty […] Posted in Články
  • Hodiny2. února 2022 Hodiny Hodiny jsou velmi zvláštní příběh, který nemusí oslovit zrovna každého diváka. Rozhodně nečekejte žádnou dějově nabitou podívanou. Valná většina toho, co se v Hodinách stane, se odehraje v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!6. dubna 2021 Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga! Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,65779 s | počet dotazů: 252 | paměť: 59831 KB. | 17.08.2022 - 21:52:04