Kritiky.cz > Články > Raubíř Ralf - popis hlavních postav

Raubíř Ralf - popis hlavních postav

RR
RR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Raubíř Ralf: Být zápo­rák ješ­tě nezna­me­ná být nega­tiv­ní
Ralf je těž­ko­pád­ný osa­mě­lý niči­tel, jehož vel­ké a sil­né ruce umě­jí roz­bít coko­li si zama­ne. Po dobu tři­ce­ti let den za dnem dělá padou­cha v arká­do­vé hře Fix-it Felix Jr. Ale je stá­le těž­ší a těž­ší milo­vat svou prá­ci, když ho kvů­li ní nikdo nemá rád. Ralf trpí kla­sic­kým padou­chov­ským syn­dro­mem a tou­ží po uzná­ní a přá­tel­ství. Proto se pus­tí do divo­ké­ho dob­ro­druž­ství napříč něko­li­ka hra­mi, aby pro­ká­zal, že být zlou­nem ve hře ješ­tě nezna­me­ná být zlým člo­vě­kem.

 

Felix: Zatraceně klad­ný hrdi­na
Felix je hvězdou popu­lár­ní hry Fix-it Felix Jr. A ve své hře umí díky své­mu kou­zel­né­mu kla­di­vu opra­vo­vat a dávat do pořád­ku vše, co Ralf roz­bi­je. Díky tomu je Felix vše­mi oby­va­te­li hry milo­ván a pra­vi­del­ně odmě­ňo­ván zla­tý­mi medai­le­mi i chut­ný­mi kolá­či. A to je přes­ně to, co Ralfa trá­pí, že na něj naroz­díl od Felixe při­padla vel­mi nevděč­ná role…

 Seržant­ka Calhounová: Jeden by řekl, že je spíš vesmír­ný mari­ňák
Hrdinka sci-fi stříelč­ky Hero’s Duty ser­žant­ka Calhounová je více než jen hezká tvář, umí být tvr­dá a jako vůd­ce neob­lom­ná – ješ­tě aby ne, vždyť boju­je za pře­ži­tí celé­ho lid­stva! Členy své jed­not­ky nene­chá odpo­čí­vat, ani když je její arká­do­vá hra zrov­na vypnu­tá. Tato veli­tel­ka je ve sku­teč­nos­ti pohá­ně­na osob­ní mstou a inva­zi vesmír­ných brou­ků doká­že čelit s neu­vě­ři­tel­nou odva­hou.

 Vanilopka von Schweetzová: Peprný bonbó­nek
Hubatá hol­čič­ka Vanilopka je ve své hře Sugar Rush zná­má spíš jako „chy­ba v sys­té­mu“. Má ale šťast­nou pova­hu a navíc závod­ní­ho ducha, a tak pev­ně dou­fá, že jed­nou zís­ká své mís­to v základ­ní sesta­vě pro auto­mo­bi­lo­vý závod. Problémem je, že Vanilopka nemá své auto a ostat­ní závod­ni­ce ji nechtě­jí ve hře. Přesto ve Vanilopce není ani zrn­ko hoř­kos­ti, jen ulič­nic­ký smy­sl pro humor. Nicméně pod tvr­dou sko­řáp­kou je ukry­ta bájač­ná osob­nost, kte­rá jen čeká na své odha­le­ní.

 Král Cukřík: Král vše­ho, co je slad­ké
Není divu, že nej­moc­něj­ší posta­va hry Sugar Rush je záro­veň nej­lep­ším závod­ní­kem na tra­ti – pan král si život umí zaří­dit… Na prv­ní pohled se může zdát ušlech­ti­lým, ale nenech­te se zmást! Tento tajem­ný monar­cha vlád­ne své­mu krá­lov­ství s cuk­ro­vou pěs­tí a je při­pra­ven udr­žet se u vlá­dy za kaž­dou cenu. A prá­vě pro­to nemá v lás­ce Vanilopku a pří­chod Ralfa mu život neče­ka­ně zkom­pli­ku­je. Věci se dají do pohy­bu a kdo ví, jak dlou­ho se na auto­mo­bi­lo­vém trů­nu Král Cukřík udr­ží.

 

O fil­mu Raubíř Ralf:
Ralf strá­vil celá dese­ti­le­tí ve stí­nu popu­lár­ní­ho Felixe, hlav­ní­ho hrdi­ny jejich hry, kte­rý vždy všech­ny zachrá­ní. Ralfa už ale jeho úlo­ha padou­cha neba­ví, vez­me osud do svých obřích rukou a vydá se na ces­tu po celé her­ně napříč něko­li­ka gene­ra­ce­mi video­her, aby doká­zal, že i on se může stát hrdi­nou. Na své ces­tě potká­vá drs­nou ser­žant­ku Calhounovou z akč­ní hry z pohle­du prv­ní oso­by Hero’s Duty i ener­gic­kou Vanilopku von Schweetzovou z cukr­kan­dlo­vé závod­ní hry Sugar Rush, ze kte­ré se mož­ná vyklu­be jeho prv­ní sku­teč­ný kama­rád. Když se ale dosta­ne na svo­bo­du zákeř­ný a vra­žed­ný padouch, kte­rý ohro­žu­je celou her­nu a také samot­nou Vanilopku, vše se veli­ce rych­le mění. Ralf má koneč­ně šan­ci všech­ny zachrá­nit – ale zvlád­ne to včas? Film uve­de do čes­kých kin spo­leč­nost FALCON a.s. dne 15. lis­to­pa­du s čes­kým dabin­gem ve for­má­tech 2D a 3D. Snímek bude pro­mí­tán s šes­ti­mi­nu­to­vým před­fil­mem “Papíry”.  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf6. listopadu 2012 ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odlišili tři herní světy filmu zčásti také tím, že každému přiřadili charakteristický tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestává převážně z pravoúhlých prvků, Hero's Duty […] Posted in Články
  • "Zombieland" byl pro mě jedním z filmů roku 200922. září 2023 "Zombieland" byl pro mě jedním z filmů roku 2009 Rozhodně jedna z nejlepších hororových komedií poslední doby se skvělým obsazením i černým humorem. Hororová komedie, to je artikl, který se může dobře prodat, může se stát kultovním – […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Peter Pan & Wendy - Jude Law jako Kapitán Hook přináší změny28. dubna 2023 Peter Pan & Wendy - Jude Law jako Kapitán Hook přináší změny Každých pár let se objeví nová adaptace Petera Pana, a ani rok 2023 není výjimkou. Režie se tentokrát chopil americký režisér David Lowery, pro kterého se jedná o první film od jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Hodiny2. února 2022 Hodiny Hodiny jsou velmi zvláštní příběh, který nemusí oslovit zrovna každého diváka. Rozhodně nečekejte žádnou dějově nabitou podívanou. Valná většina toho, co se v Hodinách stane, se odehraje v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,33556 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61679 KB. | 25.09.2023 - 15:32:23