Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Raubíř Ralf a internet. Vybarvuj, čti si, nalepuj

Raubíř Ralf a internet. Vybarvuj, čti si, nalepuj

RR
RR

Poprvé se Raubíř Ralf obje­vil v kinech popr­vé před šes­ti lety ve stej­no­jmen­ném 3D fil­mu od Walta Disneye. Děti mají sice mno­hem oblí­be­něj­ší disneyov­ské hrdi­ny, ale i tak se Raubíř Ralf dočkal dru­hé­ho fil­mu. Raubíř Ralf a inter­net se obje­vil v kinech letos (2018). A zhru­ba od té doby se obje­vu­je na Už šest let se děti mohou ve fil­mo­vé a kniž­ní pro­duk­ci setká­vat s Raubířem Ralfem, hrdi­nou 3D fil­mu z díl­ny Walta Disneye. Pokud vaše děti tenhle sní­mek oslo­vil, urči­tě je bude bavit pra­cov­ní sešit, inspi­ro­va­ný pří­bě­hem zápo­rá­ka Ralfa. Přečtou si nejen Ralfův pří­běh a nové dob­ro­druž­ství, ale také budou vybar­vo­vat a lepit – upro­střed seši­tu jsou totiž samo­lep­ky, kte­ré mohou nale­pit na k tomu urče­ná mís­ta v kni­ze, nebo ta mís­ta vybar­vit a samo­lep­ky nale­pit kam budou chtít. Díky tomu budou mít děti pocit, že pří­běh samy dotvo­ři­ly.

„Raubíř Ralf a malá Vanilopka von Šměk byli nej­lep­ší kama­rá­di. Všechno děla­li spo­lu. Ralf byl zápor­ňá­kz video­hry Opravář Felix Junior. Vanilopka byla zase tou nej­lep­ší závod­ni­cí z Cukrkár. Jakmile večer zhas­la svět­la v Litwakově video­her­ně, schá­ze­li se spo­lu na cen­t­rá­le, kte­rá pro­po­jo­va­la všech­ny her­ní auto­ma­ty, a vyrá­že­li za zába­vou. Jejich idy­lu ale jed­no­ho dne naru­ši­lo upo­zor­ně­ní na nové při­po­je­ní: wifi. Umožňovalo spo­je­ní s inter­ne­tem,“ začí­ná pří­běh Raubíř Ralf a inter­net… Ožité posta­vič­ky z video­her vystu­pu­jí do reál­né­ho svě­ta a sna­ží se sehnat přes eBay nový volant k her­ní­mu auto­ma­tu, na kte­rém děti hra­jí Cukrkáry s Vanilopkou v hlav­ní roli. Skáčou pro­to do inter­ne­tu, kde se setká­va­jí s jeho někte­rý­mi „pro­duk­ty“ – Spamíkem, kaná­lem BuzzTube nebo OhMyDisney.com. Aby Ralf vydě­lal pení­ze na volant, natá­čí videa a díky likům se na jeho účtu začí­na­jí finan­ce sku­teč­ně hro­ma­dit. Když jich je dost a zdá se, že Cukrkáry jsou zachrá­ně­né a Ralf a Vanilopka mohou koneč­ně vyra­zit domů, zjis­tí Vanilopka, že se jí vlast­ně z toho inter­ne­to­vé­ho svě­ta ani moc nechce. Ralf sly­ší Vanilopku, kte­rá si necha­la zapnu­tý tele­fon, poví­dat si s kama­rád­kou ze hry Závody masa­kr, že už se domů nevrá­tí. Zničí ho to a uchý­lí se ke lsti, do hry Závody masa­kr vypus­tí virus. Hra se začne zase­ká­vat a Vanilopka je v ohro­že­ní. Ralf ji zachrá­ní, ale když se Vanilopka dozví, že to byl prá­vě on, kdo hru zni­čil, ute­če. Mezitím virus nekon­t­ro­lo­va­ně opus­tí hru Závody masa­kr a zaú­to­čí na Ralfa, kte­ré­ho naklo­nu­je.  Ralf si uvě­do­mí svou chy­bu, jeho sla­bi­nu, a to klo­ny zni­čí. Z Vanilopky a Ralfa se sta­li zase nej­lep­ší přá­te­lé, ačko­li už spo­lu netrá­vi­li kaž­dý den – z Vanilopky se sta­la jed­na z šam­pi­o­nek Závodů masa­kr a Ralf byl zase šťast­ný, že může být zápo­rák ve hře Opravář Felix Junior.

Disneyovka nové doby se může zdát dospě­lá­kům nad pět­a­čty­ři­cet zamo­ta­ná, ale pro dneš­ní děti, žijí­cí z čás­ti ve vir­tu­ál­ním svě­tě jde v pod­sta­tě o kla­sic­kou pohád­ku, pře­vle­če­nou do moder­ní­ho kabát­ku. I tady totiž dob­ro vítě­zí nad zlem, ačko­li už nejde o ježi­ba­bu a hod­né děti ale o přá­tel­ství a virus. Poctivá prá­ce může spo­čí­vat i v inter­ne­to­vém follo­ver­ství nebo blo­go­vá­ní a v tomhle novém svě­tě je tře­ba se mít na pozo­ru niko­li před hlu­bo­kým lesem, ale před nevy­pnu­tým tele­fo­nem.

Sešit je z vel­ké čás­ti posta­ve­ný na pěk­ných ilu­stra­cích, kte­ré pří­běh dotvá­ří. 


  •  Raubíř Ralf a inter­net
  • Nakladatelství: Egmont
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Počet stran: 24
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49396 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56570 KB. | 27.06.2022 - 23:58:31