Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ráno v trávě

Ráno v trávě

RanoVTrave
RanoVTrave
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak vypa­dá ráno doma, to ví kaž­dé malé dítě – budí­ček, pro­bou­ze­ní, smlou­vá­ní o „ješ­tě chvil­ku“, roz­cvič­ka, ran­ní hygi­e­na, česá­ní a oblé­ká­ní. Jak ale pro­ží­va­jí ráno kon­va­lin­ky, kopre­ti­ny, hlu­chav­ka nebo tře­ba čekan­ky? To se dozví­te pro­střed­nic­tvím ver­šů Ivony Březinové a ilu­stra­cí Jarmily Marešové v kniž­ním lepo­re­lu Ráno v trá­vě, urče­ném čte­ná­řům od tří let.

Ivona Březinová se psa­ní kní­žek pro děti zača­la věno­vat po mateř­ské dovo­le­né. Píše také kníž­ky pro mlá­dež, vyšlo jí hned něko­lik dív­čích romá­nů. Na kon­tě má více než pade­sát­ku kní­žek, někte­ré z nich byly pře­lo­že­ny do slo­ven­šti­ny, ang­lič­ti­ny a někte­rá díla vyšla v pol­ském časo­pi­se pro mlá­dež. Na poli lite­ra­tu­ry „vybo­jo­va­la“ autor­ka také něko­lik cen­ných oce­ně­ní. Ačkoli je její „par­ke­tou“ hlav­ně belet­rie, v pří­pa­dě Rána v trá­vě si „odsko­či­la“ k dět­ským ver­šům. Její kni­hu ilu­stro­va­la Jarmila Marešová, kte­rá se věnu­je pře­de­vším ilu­strač­ní tvor­bě pro děti, ale i vol­né gra­fi­ce a mal­bě. Její ilu­stra­ce najde­te napří­klad v kníž­ce Toník a jes­ky­ně snů Magdaleny Platzlové nebo ve dvou kni­hách z edi­ce Pražské legen­dy Ivy Pecháčkové: Legenda o Pražském Jezulátku a Legenda o sva­tém Václavovi. Pro Ráno v trá­vě zvo­li­la Marešová spí­še tlu­me­né, uklid­ňu­jí­cí bar­vy, ilu­stra­ce vhod­ně dopl­ňu­jí text.

„Cinky cink, cili­link. Luční zvo­nek v trá­vě cin­ká. Kdo to ale ješ­tě spin­ká? Malá bílá kon­va­lin­ka. Cililink. Cinky cink. Cink… cink… conk!“ zní úvod­ní verš lepo­re­la Ráno v trá­vě. Zatímco buze­ním nás pro­vá­zí per­so­ni­fi­ko­va­ná kon­va­lin­ka, v dal­ší bás­nič­ce se dozví­dá­me, že „petrklíč šel pod peři­nu scho­vat míč.“ Rozcvičku zase cvi­čí pažit, i když poně­kud krko­lomně – pomo­cí jazy­ko­la­mu: „Vzpažil pažit prá­vě, když bylo v trá­vě zele­no. Tak zele­no, až bylo krá­vě stra­ka­to. Straka to vidě­la a křik­la: Ta bílá necvi­čí! Jen se válí. Pak se sotva valí. Valina, valin­ka, kon-kon-valinka.“ S ran­ní spr­chou sezná­mí děti kopre­ti­ny, mytí uší při­padlo na hlu­chav­ku, česá­ní na pam­pe­liš­ky a oblé­ká­ní na bla­tou­chy. Úklid zvlá­dá luč­ní kohou­tek tak­to: „Luční kohou­tek uklí­zí svůj kou­tek. Ustýlá v postýl­kách, ze sté­bel stí­rá prach. Vítr – všu­dy­byl a hráč – mu pomá­há jako vysa­vač. Hépčíííí! Čí jsou ty bílé zvo­neč­ky, čí? Přece ko…ko…konvalinčí…čičičí!“ A po sní­da­ni s jitro­ce­lem? Přece s kyt­ka­mi hra­ní pro radost.

Jednoduché, vese­lé ver­ší­ky děti zaujmou a při­po­me­nou jim ran­ní ritu­á­ly. Básničky jsou vhod­né k opa­ko­vá­ní prá­vě při ran­ních čin­nos­tech s nejmen­ší­mi dět­mi.


  • Autor:Ivona Březinová, Jarmila Marešová
  • Žánr:lepo­re­lo
  • Nakladatelstvi:ALBATROS
  • Datum vydá­ní:05.06.2017
  • Doporučeno od:3 let
  • EAN:9788000047270
  • Počet stran:12 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:240x160 - lepo­re­lo kníž­ko­vé
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz za 70 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,99459 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61507 KB. | 01.12.2022 - 13:57:03