Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Rango

Rango

DSC02609 150x150 1
DSC02609 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

V úvo­dě si dovo­lím napsat, že hra před­či­la mé oče­ká­vá­ní a vel­mi mile mne pře­kva­pi­la. Hra je vel­mi akč­ně zábav­ná adven­tu­ra, i když fil­mo­vý hit Rango mi při­šel vel­mi nud­ný. Tato hra, sto­jí za to si jí poří­dit, zaba­ví­te se oprav­du na dlou­hé hodi­ny. Hra je vhod­ná pro malé i vel­ké a hlav­ně pro nad­šen­ce  kva­lit­ních, ani­mo­va­ných wes­ter­no­vých her­ních trháků.<nic289“>Grafika je vel­mi pro­pra­co­va­ná a bude­te se cítit jako bys­te hrá­li v ani­mo­va­ném fil­mu, u kte­ré­ho neví­te jak a kdy skon­čí, pro­to­že ten­to pří­běh hry není přes­ně pod­le před­lo­hy fil­mu. Doprovázející hud­ba je dost fád­ní, ale na dru­hou stra­nu při­způ­so­be­na do wes­ter­no­vé­ho poje­tí Divokého Západu, ale když se zabe­re­te do hra­ní, tak Vám to ani nepři­jde. Zvuky při hra­ní, jsou vel­mi pove­de­né a jen tak Vás hra neu­nu­dí, pove­de­ný je také zvuk k nabi­tí zbra­ně, vždy dosta­ne­te upo­zor­ně­ní, že Vaše zbraň už je nabi­ta. Samotný Rango, je ztvár­ně­ný přes­ně pod­le fil­mu i dal­ší posta­vy jsou rea­lis­tic­ky ztvár­ně­né.  Animace jsou také kva­lit­ně gra­fic­ky pro­pra­co­va­né a zábav­né a ani nejsou ani moc dlou­hé, ovšem pře­sko­čit se neda­jí.

Po celou dobu hry hra­je­te pou­ze s posta­vou Ranga ve wes­ter­no­vém pro­stře­dí, kte­ré je vel­mi per­fekt­ně ztvár­ně­né přes­ně pod­le fil­mu a sna­ží­te se vyva­ro­vat všem nástra­hám Divokého zápa­du.  Hra má cca 8 misí dlou­hých cca po 35 minu­tách, doba se může samo­zřej­mě i pro­táh­nout pokud zrov­na něco poka­zí­te.  Hra má vždy v misi záchyt­né body cca mys­lím, že po 10minutách do dal­ší mini­a­ni­ma­ce, abys­te nemu­se­li opa­ko­vat celou misi od začát­ku, samo­zřej­mě pokud chce­te hrát celou misi od začát­ku, tak si může­te navo­lit i nové opa­ko­vá­ní. Hra by se měla uklá­dat při výše zmi­ňo­va­ných záchyt­ných mini­a­ni­ma­cích, tak­že nemu­sí­te vždy dokon­čit celou misi. K dél­ce hra­ní celé této hry mám z jiných zdro­jů zjiš­tě­no, že k dokon­če­ní hry, je potře­ba cca 5-6h hra­ní, ale toho­to bych se vůbec neo­bá­va­la, nyní mám ode­hrá­no cca 8hodin a jsem v půl­ce spl­ně­ných misí v leh­kém reži­mu, kte­ré roz­hod­ně nepl­ním na 100% .

Při hra­ní může­te vyu­žít výše zmi­ňo­va­nou zbraň či útok Rangovým oca­sem, za útok oca­sem na pro­tiv­ní­ky dostá­vá­te lep­ší ohod­no­ce­ní a více bodů J. Postupně bude­te muset nasbí­rat šerifské hvězdy, kte­ré dostá­vá­te za spl­ně­né mise, roz­bi­té bed­ny či vyko­pa­né zla­to krum­pá­čem nebo po boji s nepřá­te­li, cel­kem je těch­to šerifských hvěz­di­ček 17 a kaž­dá má tři úrov­ně. Za nasbí­ra­né body čili hvěz­dič­ky si může­te naku­po­vat vylep­še­ní pro Ranga.  Jednotlivé mise jsou někdy těž­ké a někdy leh­ké, ale stá­le jsou zábav­né např., když bude­te muset vyšpl­hat po plo­tě, kte­rý je nabi­tý elektři­nou a u Ranga, pak poté vidí­te všech­ny jeho kos­ti nebo napří­klad nej­vět­ší sou­stře­dě­ní věnu­je­te při útě­ku z míst­nos­ti, kde je dera­ti­zá­tor, kte­ré­mu se musí­te skrý­vat a k tomu ješ­tě sbí­rat body na šerifské hvěz­dič­ky a prát se s nepřá­te­li a pozor na elek­tric­ky nabi­té švá­bi!

Ovládání hry je jed­no­du­ché, ze začát­ku se vše postup­ně učí­te a poté, Vám je vždy zob­ra­ze­na nápo­vě­da pro pro­ve­de­ní urči­té­ho pohy­bu, např. pro pře­le­ze­ní lana z jed­né stra­ny na dru­hou, při kte­ré musí­te udr­žo­vat Rangovu rov­no­váhu, aby nespa­dl do pro­pas­ti. Honičky jsou pro­ve­de­né např. hned ve dru­hé misi jede­te na koni a sna­ží­te se vysko­čit na jedou­cí vlak a při tom se musí­te vyhý­bat pře­káž­kám či pře­ska­ko­vat je a při tom stří­let nepřá­te­le Ranga a také pozor na úzká mís­ta a postup­ně pada­jí­cí kame­ny, tato mise mi při­jde asi nej­těž­ší.

Ve hře najde­te spous­tu wes­ter­no­vé­ho dob­ro­druž­ství se spous­tou úko­lů, rva­ček, střel­by a logic­ké­ho plně­ní úko­lů. Hra mně veli­ce zau­ja­la, pro­to­že je neu­stá­le co vylep­šo­vat ve svém módu a nemr­zí mne útra­ta za tuto hru.
DSC02609
DSC02610
DSC02611
DSC02612
DSC02613
DSC02614
DSC02619
DSC02621
DSC02637
DSC02648
DSC02652
DSC02662
DSC02663
DSC02676
DSC02707
DSC02716
DSC02717


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Výrobce: EAGAMES
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 25.2.2011
Doporučený věk: od 7let


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24118 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60441 KB. | 24.03.2023 - 14:49:47