Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Randall a Hopkirk

Randall a Hopkirk

Randal
Randal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Randall a Hopkirk (v ang­lic­kém ori­gi­ná­le Randall and Hopkirk (Deceased), v USA vysí­lán jako My Partner the Ghost) je brit­ský tele­viz­ní seri­ál z let 1969–1970. Má cel­kem 26 dílů.

Obsah

V úvod­ní epi­zo­dě je Hopkirk během vyšet­řo­vá­ní zavraž­děn, ale vra­cí se jako duch. Randall je jedi­nou hlav­ní posta­vou, kte­rá ho doká­že vidět nebo sly­šet, ačko­li někte­ré ved­lej­ší posta­vy jsou toho v prů­bě­hu seri­á­lu za růz­ných okol­nos­tí také schop­ny, napří­klad jako média, opi­lí nebo v hypnóze.

Produkce

Koncept

Nápad na seri­ál vymys­lel Dennis Spooner, kte­rý měl ve stu­di­ích Elstree kan­ce­lář sou­se­dí­cí s pro­du­cen­tem Monty Bermanem. Spolupracovali již na fil­mu Šampioni. V břez­nu 1968 dvo­ji­ce vymys­le­la Oddělení S. Spoonerův zájem o para­nor­mál­ní jevy, inspi­ro­va­ný něko­li­ka celo­ve­čer­ní­mi fil­my, uva­žo­val o mož­nos­ti tele­viz­ní­ho seri­á­lu s duchem a domní­val se, že detek­tiv­ní seri­ál by nabí­dl vět­ší pro­stor pro záplet­ky.

Nápad před­lo­žil šéfo­vi ATV Lewovi Gradeovi, ale ten nebyl nad­še­ný, pro­to­že seri­á­lu chy­bě­la hlav­ní ame­ric­ká posta­va, což by pod­le něj brz­di­lo pro­de­je v zámo­ří. Naštěstí synop­se zau­ja­la Ralpha Smarta, kte­rý pra­co­val na seri­á­lech Dobrodružství Robina Hooda, Neviditelný muž a Danger Man, a chtěl napsat pilot­ní díl. To pře­svěd­či­lo Lewa Gradea, aby dal seri­á­lu zele­nou.

Obsazení

Jeff Randall, původ­ním jmé­nem Steven Randall, byl zva­žo­ván jako komik Dave Allen, kte­rý pro čtyř­kol­ku Lewa Gradea nato­čil film Tonight with Dave Allen. Když Allen pode­psal smlou­vu s BBC, obrá­ti­la se pozor­nost na Mikea Pratta, kte­rý se obje­vil v řadě epi­zod růz­ných seri­á­lů ITC a kte­rý byl pro­dukč­ním týmem včet­ně Cyrila Frankela, kre­a­tiv­ní­ho kon­zul­tan­ta seri­á­lu, pova­žo­ván za vhod­né­ho pro tuto roli.

S Martym Hopkirkem to bylo slo­ži­těj­ší a po pro­hle­dá­ní strá­nek cas­tingo­vé­ho zdro­je Spotlight se uva­žo­va­lo o někte­rých her­cích. Frankel byl v nové ital­ské restau­ra­ci v lon­dýn­ském Soho a u ved­lej­ší­ho sto­lu seděl Kenneth Cope se svou ženou a Frankel si mys­lel, že by se na roli hodil. Frankel to řekl Monty Bermanovi, zre­ží­ro­val kame­ro­vé zkouš­ky a Cope roli zís­kal.

Jean Hopkirkovou, kte­rá v původ­ním kon­cep­tu neby­la, ztvár­ni­la aus­tral­ská hereč­ka Annette André. Ta byla pro­dukč­ní­mu týmu dob­ře zná­má, pro­to­že se obje­vi­la v šes­ti epi­zo­dách seri­á­lu The Saint a také v Baronovi. Byla v užším výbě­ru na jed­nu z hlav­ních rolí v seri­á­lu The Champions, ale pro­hrá­la s Alexandrou Bastedo, údaj­ně z roz­ma­ru šéfa ame­ric­ké CBS.

Natáčení a lokace

Natáčení zača­lo pilot­ním dílem v květ­nu 1968 s cílem nato­čit 48minutovou epi­zo­du během čtr­nác­ti dnů, kdy se pra­co­va­lo od pon­dě­lí do pát­ku od 8:30 do 17:30 a část natá­če­ní se stří­da­la s nedě­le­mi. Většina natá­če­ní s hlav­ním obsa­ze­ním pro­bí­ha­la na dvou zvu­ko­vých scé­nách v ABC Elstree v Borehamwoodu, kde se natá­čel i Department S a dal­ší seri­á­ly. Při natá­če­ní úvod­ních zábě­rů se pou­ží­va­ly zábě­ry z knihov­ny. Lokační sek­ven­ce obvykle natá­če­la dru­há jed­not­ka s vyu­ži­tím náhrad­ní­ků nebo hos­tu­jí­cích her­ců, kte­ří byli potře­ba pou­ze pro jed­nu epi­zo­du natá­če­nou jed­ním reži­sé­rem, zatím­co hlav­ní her­ci dokon­čo­va­li před­cho­zí epi­zo­du s jiným reži­sé­rem. Aby se sní­ži­ly nákla­dy, pou­ží­val se jed­no­du­chý sko­ko­vý střih, aby Marty Hopkirk zmi­zel a zno­vu se obje­vil. Procházení zdí bylo náklad­né a časo­vě nároč­né, pou­ží­val se obraz odrá­že­jí­cí se na oby­čej­ném skle pod úhlem před kame­rou, čas­to pou­ží­va­ný v diva­dle zva­ném Pepperův duch.

Exteriérem kan­ce­lá­ře Randall & Hopkirk byly dve­ře na stra­ně Adam’s Furniture Fabric na rohu Kymberly Road a Springfield Road v Harrow, nyní zce­la pře­sta­vě­né na nákup­ní cen­t­rum St George’s Shopping Centre. Byt Jeffa Randalla se nachá­zel v Hanover House, poblíž rohu uli­ce St John’s Wood High Street, a byt Jeana Hopkirka byl na Lauderdale Road, Maida Vale v Londýně.

Pro exte­ri­é­ro­vé zábě­ry mno­ha sídel, kte­rá se v seri­á­lu obje­vu­jí, byla pou­ži­ta řada ven­kov­ských domů v sever­ní čás­ti Velkého Londýna a Hertfordshire. V epi­zo­dě „Pro dív­ku, kte­rá má všech­no“ byl pro domov Kim Wentworthové (Lois Maxwellová) pou­žit exte­ri­ér zám­ku Hilfield v Aldenhamu. Tudorovsky vyhlí­že­jí­cí hotel Edgwarebury na Barnet Lane v Elstree, nyní The Manor Elstree, byl pou­žit v epi­zo­dách „Who Killed Cock Robin?“ a „The House on Haunted Hill“ a v řadě dal­ších seri­á­lů ITC. Exteriér kli­ni­ky Lambert v komic­ké epi­zo­dě „Znepokojivý pří­pad“, kte­rou napsal sám Mike Pratt, je nyní Institut dis­tri­buce potra­vin v Letchmore Heath v Hertfordshire. Rezidence Seaton, vel­ký bílý dům s dór­ský­mi slou­py v prů­če­lí, pou­ži­tý v epi­zo­dě „Úsměv za závo­jem“, je Dyrham Park Country Club, klu­bov­na gol­fo­vé­ho klu­bu v Galley Lane, Barnet. Opatství Woburn Abbey ve Woburnu v hrab­ství Bedfordshire se obje­vu­je v epi­zo­dě „Muž odni­kud“ a navště­vu­je ho Jeannie a pod­vod­ník Marty.

Automobily

Vůz, kte­rý řídil Jeff Randall, byl bílý Vauxhall Victor s regis­trač­ní znač­kou RXD996F, kte­rý byl pou­žit také ve dvou epi­zo­dách seri­á­lu Department S; v tom­to seri­á­lu řídi­la posta­va Joela Fabianiho Stewart Sullivan bílý Vauxhall s regis­trač­ní znač­kou RXD997F. Červené Mini, kte­ré pou­ží­va­la Jean Hopkirk, bylo regis­tro­vá­no v květ­nu 1964 a bylo pou­ži­to v epi­zo­dě The Saint (1968), v epi­zo­dě Department S (1969) a řídi­la ho posta­va Tonyho Curtise Danny Wilde v epi­zo­dě The Persuaders! (1970).

Hudba

Hudbu k téma­tu slo­žil Edwin Astley, kte­rý v před­cho­zích letech slo­žil mno­ho témat a ved­lej­ší hud­by k fil­mo­vým seri­á­lům pro­du­ko­va­ným a dis­tri­bu­o­va­ným spo­leč­nos­tí ITC a její­mi před­chůd­ci. Astley pou­žil har­p­si­kord kvů­li jeho cha­rak­te­ris­tic­ké­mu zvu­ku a pou­žil tóni­nu c moll kvů­li „smr­tí­cí“ čás­ti v něm. Celkem Astley zkom­po­no­val 188 čís­lo­va­ných tónů pou­ží­va­ných v celém seri­á­lu. Krátce byla pou­ži­ta i hud­ba slo­že­ná Astleym ze seri­á­lu The Champions, stej­ně jako hud­ba Alberta Elmse ze stej­né­ho seri­á­lu. Dále byla pou­ži­ta hud­ba Astleyho z jeho vlast­ní hudeb­ní knihov­ny, z knihov­ny Chappell a dal­ší hud­ba, kte­rou slo­ži­li Robert Farnon, Johnny Hawksworth, Sidney Torch, Vivaldi.

Postavy a obsazení

- Mike Pratt v roli Jeffa Randalla - úspěš­né­ho - i když „lehce zapšk­lé­ho“ a čas­to morál­ně nejed­no­znač­né­ho - sou­kro­mé­ho detek­ti­va, jehož úspěch při řeše­ní záhad se nevy­hnu­tel­ně zvy­šu­je, jakmi­le má výho­dy a para­nor­mál­ní schop­nos­ti své­ho zesnu­lé­ho pří­te­le a part­ne­ra Martyho Hopkirka. Randall je vznět­li­vý a v někte­rých situ­a­cích a u někte­rých lidí, zejmé­na u Martyho ducha, se stá­vá obzvlášť podráž­dě­ným.

- Kenneth Cope jako Marty Hopkirk - sou­kro­mý detek­tiv a Jeffův part­ner, kte­rý je při výko­nu služ­by zavraž­děn poté, co ho sra­zí auto jedou­cí vyso­kou rych­los­tí. Hopkirk na mís­tě umí­rá, ale vra­cí se, aby pomohl Jeffovi (jedi­né­mu žijí­cí­mu člo­vě­ku, kte­rý ho vidí) pře­dat jeho vra­ha spra­ve­dl­nos­ti. Marty zůstá­vá s Jeffem po celou dobu seri­á­lu, je to cynic­ká, čas­to roz­ru­še­ná posta­va, kte­rá Jeffa trá­pí stej­ně jako mu pomá­há.

- Annette Andre jako Jeannie Hopkirk - sekre­tář­ka v sou­kro­mé vyšet­řo­va­cí kan­ce­lá­ři Randall a Hopkirk. Vdova po Martym. Ačkoli je vyna­lé­za­vá, doká­že být vel­mi naiv­ní a zra­ni­tel­ná, čímž mno­ho­krát ohro­žu­je svůj vlast­ní život.

- Ivor Dean jako inspek­tor Large (5 epi­zod) - mrzu­tý poli­cej­ní inspek­tor, kte­rý Randalla neu­stá­le pode­zří­vá a chce ho zatknout. Jejich vztah je vel­mi nepřá­tel­ský, i když Randall nako­nec inspek­to­ro­vi pomů­že pře­dat sku­teč­né viní­ky spra­ve­dl­nos­ti.

- Richard Kerley jako ser­žant Hinds (3 epi­zo­dy) - pod­ří­ze­ný inspek­to­ra Large.

- Judith Arthy jako Jennifer (2 epi­zo­dy) - Jennifer je sest­ra Jeannie, kte­rá při­jíž­dí do Londýna navští­vit svou sest­ru.

- Garfield Morgan jako Carlson (2 epi­zo­dy)

- Michael Griffiths jako inspek­tor Nelson (2 epi­zo­dy) - poli­cej­ní inspek­tor, kte­rý podob­ně jako inspek­tor Dean jed­ná s Randallem jako se zlo­čin­cem a prv­ním pode­zře­lým z růz­ných zlo­či­nů.

Zajímavosti

 • Česká tele­vi­ze uved­la seri­ál ihned po Britské pre­mi­é­ře. V rám­ci úspor­ných opat­ře­ní pou­ze čer­no­bí­le. Uvedla pou­ze 17 dílů.
 • V obno­ve­né pre­mi­é­ře doda­bo­va­la 18. díl, ale přes­to uvá­dě­la film zno­vu čer­no­bí­le.
 • Na DVD vyšel seri­ál v kom­plet­ní barev­né ver­zi v roce 2018, ale čes­ký dabing je pou­ze u půl­ky epi­zod
 • VČeské Televizi je tele­viz­ní pre­mi­é­ra barev­né ver­ze s kom­plet­ním dabin­gem (sta­rý ze 70. a 90. let a nový z roku 2021) 9. 8. 2021 v 21:55 na ČT 3

Dabing

V čes­kém zně­ní: Václav Postránecký - Kenneth Cope (Marty Hopkirk), František Němec - Mike Pratt (Jeff Randall), Jorga Kotrbová - Annette Andre (Jeannie Hopkirková)

Epizody:
1. Můj zesnu­lý pří­tel a spo­leč­ník / My Late Lamented Friend and Partner
Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Jan Teplý - Frank Windsor (John Sorrensen), Libuše Švormová - Dolores Mantez (Happy Lee), Milan Riehs (hlas v tele­fo­nu), Zdeněk Blažek - Makki Marseilles (slu­ha), Marcela Martínková - Anne Sharp (Fay Sorrensenová), Miloš Hlavica - Ronald Lacey (beat­ník), Karel Vlček - Harry Locke (noč­ní vrát­ný), Bořík Procházka - James Donnelly (detek­tiv), Pavel Spálený - Anthony Sagar (hote­li­ér) a dal­ší

 1. Potíže se žena­mi / The Trouble with Women
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Carmen Mayerová - Denise Buckley (Susan Langová), Jiří Zahajský - Edward Brayshaw (Paul Lang), Miroslav Moravec - Paul Maxwell (Alan Corder), Dalimil Klapka - Frederick Treves (inspek­tor), Stanislav Fišer - Howard Goorney (1. duch), Ladislav Kazda - Keith Grenville (stráž­mis­tr Russell), Jan Sedliský - Nick Zaran (Brin), Pavel Spálený - Arnold Diamond (hráč poke­ru), Vladimír Pospíšil - Robert Russell (Harry), Zora Polanová - Gwen Nelson (Hallowayová) a dal­ší
 2. Čtenář myš­le­nek / That’s How Murder Snowballs
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Eva Klepáčová - Grazina Frame (Gloria Marsh), Otakar Brousek st. - Michael Griffiths (inspek­tor Nelson), Míla Besser - Tony Thawnton (Fernandez), Zdeněk Blažek - Victor Harrington (návštěv­ník před­sta­ve­ní), Svatopluk Skládal - James Belchamber (Mark), Milan Riehs - Patrick Holt (Barry Jones), Jaroslav Vágner - David Jason (Abel, kon­fe­ren­ci­ér), Stanislav Fišer - John Styles (bři­cho­mluvec), Josef Velda - Simon Barnes (muž s kar­ta­mi) + ? (poli­cis­ta), Jana Šulcová - Valerie leon (Kay), Alfred Strejček - Stuart Hoyle (Kim), Zdeněk Dítě - Harold Berens (Tony Lang), Václav Postránecký - Robin Askwith (mla­dík), Eva Svobodová - Marie Makine (sta­rá paní), Oldřich Lukeš - Arthur Brough (Snowy) a dal­ší
 3. Milovníci ptac­tva / Who Killed Cock Robin?
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Jaroslava Tvrzníková - Jane Merrow (Sandra Joyce), Karel Houska - Maurice Hedley (plu­kov­ník Chalmers), Vilém Besser - David Lodge (Beeches), Miroslav Saic - Leslie Schofield (Peter), Felix le Breux - Cyril Luckham (Laverick), Růžena Lysenková - Gabrielle Brune (Howeová), Ladislav Kazda - David Webb (ser­žant), Zdeněk Blažek - Michael Goldie (Gimbal) a dal­ší
 4. Peníze ke spá­le­ní / Money to Burn
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Vladimír Brabec - Roy Desmond (Kevin O’Malley), Milena Dvorská - Sue Lloyd (Elizabeth Saxon), Václav Mareš - John Hughes (ban­kov­ní zaměst­na­nec) + John Glyn-Jones (che­mik), Josef Větrovec - Ivor Dean (inspek­tor Large), Zdeněk Blažek - Tom Bowman (muž z ochran­ky), Zdeněk Jelínek - Roger Avon (ser­žant), Bedřich Šetena - Richard Kerley (ser­žant Hinds), Marcela Martínková - Olga Lowe (Angela Kendon), Miloš Hlavica - Don Vernon (cho­re­o­graf), Drahomíra Fialková - Linda Cole (Anne-Marie Bensonová), Oldřich Janovský (stráž­ník) a dal­ší
 5. To je slad­ký poko­jí­ček / But What a Sweet Little Room
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Eduard Cupák - Michael Goodliffe (Arthur de Crecy), Nelly Gaierová - Doris Hare (Madame Hanska), Bohumil Švarc - Raymond Young (Rawlings), Milan Riehs - Joby Blanshard (poli­cej­ní Inspektor), Karel Vlček - Norman Bird (Elliot), Dana Hlaváčová - Anne De Vigier (Julia Fenwicková), Eva Svobodová - Betty Woolfe (Martha), Dalimil Klapka - Chris Gannon (obchod­ník) a dal­ší
 6. Kalnější než voda / It’s Supposed to Be Thicker Than Water
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Václav Mareš - Meredith Edwards (Hodder), Oldřich Musil - Felix Aylmer (Joshua Crackan), Jiří Zahajský - John Hallam (Johnny Crackan), Růžena Merunková - Liz Fraser (Fay Crackan), Zdeněk Ornest - Neil McCallum (reve­rend Henry Crackan), Milan Riehs - Robert Harbin (kou­zel­ník), Karel Urbánek - Graham Armitage (ředi­tel), Jan Sedliský - Dick Bentley (Mesmero) a dal­ší
 7. Duch, jenž zachrá­nil Monte Carlo / The Ghost Who Saved the Bank at Monte Carlo
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Marie Kohoutová - Mary Merrall (Clara Faringham), Josef Mixa - Brian Blessed (Jim Lawsey), Miroslav Moravec - Nicholas Courtney (Max), Rudolf Jelínek - Roger Croucher (Terry), Stanislav Fišer - Michael Forrest (Verrier), Milan Mach - John Sharp (Sagran), Carmen Mayerová - Veronica Carlson (Suzanne), Ladislav Frej - Nicholas Chagrin (Andre), Vladimír Pospíšil - Roger Delgado (Tapiro) a dal­ší
 8. Poznáváte toho muže? / Could You Recognise the Man Again?
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Josef Větrovec - Ivor Dean (inspek­tor Large), Nina Popelíková - Madge Ryan (paní Rodenová), Jan Teplý - Dudley Jones (Ben Craddock), Rudolf Jelínek - Roland Curram (Jennings), Jiří Novotný - David Cargill (pro­da­vač), Josef Vinklář - Stanley Meadows (George Roden), Bedřich Šetena - Richard Kerley (ser­žant Hinds), Miloš Hlavica - Dudley Sutton (Mort Roden), Jan Schánilec - Norman Eshley (Mike Hales), Milan Mach - John Bryans (advo­kát Ralph Sorrel), Zdeněk Ornest - Bruce Beeby (Chalmers), Ferdinand Krůta - A.J. Brown (soud­ce) + ? (jeden z bez­do­mov­ců), Jiří Pick - John Arnatt (inspek­tor u iden­ti­fi­ka­ce), Oldřich Lukeš - John Harvey (práv­ní zástup­ce) a dal­ší
 9. Co vyprá­věl duch / The Ghost Talks
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Jiří Holý - Alan MacNaughton (major Brenan), Vilém Besser - John Collin (Jackson), Bohumil Švarc (faleš­ný recepč­ní v klu­bu), Dalimil Klapka - Jack MacGowran (Joe Hudson), Otto Lackovič - Marne Maitland (kapi­tán Rashid), Jan Přeučil - Peter Cellier (Long), Josef Mixa - Thomas Heathcote (inspek­tor Horner) a dal­ší
 10. Strašidelný dům / The House on Haunted Hill
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Jaroslava Obermaierová - Judith Arthy (Jennifer), František Filipovský - Dermot Kelly (Henry Mace Horsfall), Bohumil Švarc - Jeremy Burnham (Walter Previss), Karel Vlček - Peter Jones (Frederick P. Waller), Soběslav Sejk - George A. Cooper (Webster), Karel Houska - Garfield Morgan (Carlson), Ferdinand Krůta - John Kidd (Simpson), Michal Pavlata - Keith Buckley (Lattimer), Miroslav Moravec - Duncan Lamont (Langford) a dal­ší
 11. Noční tre­zor / When the Spirit Moves You
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Josef Větrovec - Ivor Dean (inspek­tor Large), Bohumil Švarc - Kieron Moore (Miklos Corri), Stanislav Fišer - Anton Rodgers (Calvin P. Bream), Zdeněk Kutil - Anthony Marlowe (Cranley), Miroslav Masopust - Michael Gothard (Perrin), Ferdinand Krůta - Reg Lye (Manny) a dal­ší
 12. Sentimentální ces­ta / A Sentimental Journey
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Petr Haničinec - William Squire (Sam Seymour), Růžena Merunková - Tracey Crisp (Dandy Garrison), Adolf Filip - Anthony Baird (Hamilton), Oldřich Vlach - Larry Taylor (muž v tele­fon­ní bud­ce), Ladislav Krečmer - Michael Bird (prů­vod­čí), Radovan Lukavský - Victor Maddern (detek­tiv ser­žant Watts), Jan Schánilec - Drewe Henley (Tony) a dal­ší
 13. Muž odni­kud / The Man from Nowhere
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Jaroslav Kepka* - Ray Brooks (August John Sheldon - faleš­ný Marty), Oldřich Musil - Patrick Newell (Mannering), Svatopluk Beneš - Michael Gwynn (Hyde Watson), Miloš Hlavica - James Bree (hos­tin­ský Mullet), Adolf Filip - Neil McCarthy (Griggs) a dal­ší
  * V původ­ních čes­kých titul­cích uve­den jako Josef Kepka.
 14. Těžký pří­pad / A Disturbing Case
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Jana Šulcová - Judith Arthy (Jennifer), Soběslav Sejk - David Bauer (dok­tor Conrad), Otakar Brousek st. - Michael Griffiths (inspek­tor Nelson), Karel Houska - Charles Morgan (Arthur Phillips), Jiří Novotný - Adrian Ropes (ser­žant), Zdeněk Ornest - Gerald Flood (dok­tor Lambert), Oldřich Vlach - Geoffrey Reed (1. ošet­řo­va­tel), Jiří Prager, Antonín Jedlička - Patrick Jordan (Smart), Jiří Mikota - William Mervyn (Whitty) a dal­ší
 15. Od kdy už nemáš vidě­ní? / When Did You Start to Stop Seeing Things?
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Josef Větrovec - Ivor Dean (inspek­tor Large), Zdeněk Blažek - Clifford Evans (Sir Oliver Norenton), Oldřich Vlach - Keith Barron (Jarvis), Karel Houska - Basil Dignam (ředi­tel Hepple), Karel Vlček - Reginald Marsh (James Laker), Milan Riehs - David Stoll (paci­ent Tilvers), Vlastimil Fišar - Peter Stephens (Sir Timothy Grange), Antonín Hardt - Philip James (Holly), Zora Polanová - Bessie Love (Trotterová) a dal­ší
 16. Návštěva v archi­vu / Just for the Record
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Jiří Zahajský - Ronald Radd (Pargiter), Petr Popelka - Nosher Powell (Lord Dorking), Regina Rázlová - Olivia Hamnett (Anne Soames), Miloš Vávra - Danny Green (Lord Surrey), Julie Jurištová - Jan Rossini (Miss Moskva), Karel Urbánek - Michael Beint (ředi­tel sou­tě­že), Stanislav Bruder - Clifford Cox (hlí­dač v archi­vu), Dalimil Klapka - Jack Woolgar (sta­rý muž) a dal­ší
 17. Ani vraž­da už není, co býva­la / Murder Ain’t What It Used to Be!
  Dále hra­jí v čes­kém zně­ní: Miloš Willig - Alan Gifford (Paul Kirstner), Zdeněk Dítě - David Healy (Bugsy Španěl), Alena Procházková - Sue Gerrard (Susan Kirstner), Marie Marešová - Joyce Carey (paní Maddoxová), Zdeněk Kutil - Raymond Adamson (Jack Lacey) a dal­ší

Zvuk: Jiří Zelenka (1-12, 15 a 16), Karel Dittrich (13), Zdeněk Hrubý (14 a 18), Radim Štětina (17)
Střih: Věra Starnovská (1-3, 8, 10 a 11), Hana Treybalová (4 a 9), Miloslava Poustková (5 a 6), Jiří Šesták (7, 12-16 a 18)
Asistent režie: Zdeněk Štěpán (1-16 a 18), Hana Somolová (17)
Hudební spo­lu­prá­ce: Miloš Holeček
Výroba: Miloš Novák
Překlad: Eva Outratová (12-16, 18), Eva Klimentová (17)
Dialogy a režie čes­ké­ho zně­ní: Blanka Nováková
Vyrobilo: Dabingové stu­dio ČT Praha 1970 (1-11), Dabingové stu­dio ČST Praha 1973 (12-16, 18) a Hlavní redak­ce pořa­dů ze zahra­ni­čí ČST Praha 1990 (17)

Dabing pro původně nenadabované epizody.

V čes­kém zně­ní: Jiří Dvořák - Mike Pratt (Randall), Martin Písařík - Kenneth Cope (Hopkirk), Lucie Vondráčková - Annette Andre (Jeannie)

Dále v čes­kém zně­ní: Miroslav Hanuš - Ivor Dean (Large), Radana Herrmannová - Lois Maxwell (Kim), Marcel Rošetzký - Paul Bertoya (Claude), Vlasta Peterková - Marjorie Rhodes (Pleasanceová) + Freda Jackson (Evansová), Jiří Racek - Freddie Jones (McAllister) + Peter Jesson (Hooper), Matouš Ruml - Michael Coles (Larry) + Robin Hawdon (Grant), Bára Šampalíková - Carol Cleveland (Laura), Igor Bareš - George Howe (Brooks), Lukáš Král - John Bott (Dyson) + Philip Madoc (Rawlins), Jaroslav Vlach - Paddy Ryan (Larry), Jana Janěková ml. - Juliet Harmer (Holidayová), Robert Jašków - Gary Watson (Donald), Pavel Nečas - Alex Scott (Seaton) + Romo Gorrara (Reg), Pavel Rímský - Patrick Barr (Yateman) + John Richmond (Manning), Otakar Brousek ml. - Jeremy Young (Kershaw), Erika Stárková - Hilary Tindall (Cynthia) + Beverly Winn (Valerie), Petr Štěpánek - Charles Lloyd Pack (Purley), Marek Libert - John Fraser (Hellingworth), Viktor Preiss - Alfred Burke (Henry), Zlata Adamovská - Adrienne Corri (Laura) + Ann Castle (Smithová), David Prachař - Barrie Ingham (Smith), Tereza Martinková - Caroline Blakiston (Karen), Aleš Procházka - Donald Morley (Clayton), Radovan Vaculík - George Sewell (Jansen), Martin Trnavský - Brian Oulton (Plevitt) + Bernard Kay (Dighton), Tomáš Racek - George Murcell (Mandrake), Petr Vaněk - Geoffrey Hughes (Harper), Michaela Schönová, Jan Teplý, Josef Carda, Vojtěch Vondráček

Dramaturgie: Antonín Janák
Mistr zvu­ku: Jozef Kušnír
Asistentka režie: Hana Somolová
Vedoucí pro­duk­ce: Markéta Vyšínová
Vedoucí dra­ma­turg: Zdeno Kubina
Vedoucí rea­li­za­ce: Pavel Fuchs
Dialogy a režie: Zdeněk Štěpán
Vyrobila Česká tele­vi­ze - 2021


Zdroj člán­ku: Anglická Wikipedie, DabingForum.cz


Foto:Photo © Incorporated Television Company (ITC)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
 • Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?14. února 2023 Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera? Mnozí z vás jistě znají původní sérii osmi filmů o Inspektorovi Clouseauovi, onom břídilovi, který neustále hledá bájný diamant nesoucí název Růžový panter. Věděli jste ale, že poslední […] Posted in Zajímavosti
 • Flash Gordon9. února 2023 Flash Gordon Flash Gordon je superhrdinský space opera fillm z roku 1980, který režíroval Mike Hodges podle stejnojmenného komiksu Alexe Raymonda z nakladatelství King Features. Ve filmu hrají Sam J. […] Posted in Speciály
 • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
 • Monty Python a Svatý Grál10. března 2022 Monty Python a Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […] Posted in Retro filmové recenze
 • Život Briana9. března 2022 Život Briana A vracíme se k seriálu Monty Python. Kdybych měl vybrat film, který mírně vyčnívá nad všemi jejich díly, byl by to asi Brian. Je svým způsobem geniální. Vrátit se do Judeje roku 33 po […] Posted in Retro filmové recenze
 • Monty Pythonův smysl života8. března 2022 Monty Pythonův smysl života Monty Pythona, nebo spíš skupinu komiků, kteří jsou za něj zodpovědní, nejspíš není třeba blíže představovat. Tihle pánové stojí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náhodou […] Posted in Retro filmové recenze
 • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
 • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
 • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,16406 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61190 KB. | 07.06.2023 - 02:03:53