Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ran - Slavný film Akiry Kurosawy

Ran - Slavný film Akiry Kurosawy

ran 1

Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na osla­vě svých 70. naro­ze­nin roz­hod­ne roz­dě­lit pan­ství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokou­ší odra­dit od ukva­pe­né­ho roz­hod­nu­tí, ale pyš­ný a tvr­do­hla­vý vlád­ce se ho zřek­ne. Když se star­ší syno­vé Taro (Akira Terao) a Jiro (Jinpachi Nezu) ujmou vlá­dy, rych­le se obrá­tí pro­ti své­mu vlast­ní­mu otci a začnou usi­lo­vat o úpl­nou kon­t­ro­lu nad celým úze­mím. Hidetora musí nako­nec v krva­vé bitvě opus­tit své vlast­ní krá­lov­ství a vyrov­nat se s důsled­ky násil­né a kru­té minu­los­ti...

Japonský reži­sér a sce­náris­ta Akira Kurosawa se prá­vem zapsal do celo­svě­to­vé­ho fil­mo­vé­ho hle­dáč­ku, pro­to­že šlo o fil­ma­ře vel­mi výraz­né­ho, ve své prá­ci napros­to přes­né­ho a pře­de­vším sku­teč­ně talen­to­va­né­ho. Kurosawa byl sil­ný pun­tič­kář, kte­rý točil jen když bylo to neji­de­ál­něj­ší poča­sí a cel­ko­vě se řádí mezi tak­zva­né reži­sé­ry per­fek­ci­o­nis­ty. Jeho nej­zná­měj­ším fil­mem je asi pře­ce jen Sedm samu­ra­jů, tenhle japon­ský veli­kán toho má ale na kon­tě mno­hem více a v jeho kari­é­ře najde­me 32 fil­mů pod kte­rý­mi je pode­psa­ný jako reži­sér. Krom Sedmi sta­teč­ných poté mezi jed­ny z jeho nej­slav­něj­ších bijá­ků pat­ří prá­vě Ran.

Samotná myš­len­ka na film u Kurosawy vznik­la při čte­ní člán­ku o váleč­ném lor­du Mori Motonarim, kte­rý díky svým třem synům, kte­ří k němu byli loa­jál­ní ovlá­dl mno­ha úze­mí a prá­vě díky jeho synům se stal váleč­ným lor­dem. Kurosawa poté při­šel se svým scé­ná­řem, kte­rý pra­co­val s myš­len­kou co by se sta­lo kdy­by jeho tři syno­vé zase tak loa­jál­ní neby­li. Velmi výraz­ně poté Ran ovliv­nil Král Lear od Williama Shakespeara, z jehož Kurosawa hod­ně čer­pal a stej­ně jako v Ranovi tak i Král Lear pojed­ná­vá o stár­nou­cím váleč­ném lor­do­vi, kte­rý pře­dá­vá moc svým dětem, s tím roz­dí­lem, že ve hře Williama Shakespeara má Lear tři dce­ry. Ran si nicmé­ně z Krále Leara bere důle­ži­té ele­men­ty a pro­to se dá sku­teč­ně pova­žo­vat za adap­ta­ci Williama Shakespeara. Především se ale slu­ší dodat, že Run je sku­teč­ná ukáz­ka tvůr­čí kre­a­tiv­nos­ti Kurosawy a důkaz toho jak výraz­ný tvůr­ce byl.

Ran je pře­de­vším film, kte­rý těží ze své­ho vizu­ál­ní­ho podá­ní pro­ti kte­ré­mu pros­tě nejde vytknout vůbec ale vůbec nic. Ran má napros­to pře­krás­nou kame­ru a napros­to skvě­le pra­cu­je s barva­mi. S tím má spo­je­né pře­krás­né kos­týmy na kte­rých se sku­teč­ně nešet­ři­lo a film byl za ně prá­vem oce­něn Oscarem. S tím je zase spo­je­ná napros­to pře­krás­ný výběr loka­cí pro výpra­vu. A též má film bra­vur­ní bitev­ní sek­ven­ce, ta prv­ní (ze dvou) je vylo­že­ně nesku­teč­ně sil­ná a Kurosawa v ní před­vá­dí napros­to bru­tál­ní jat­ka. Dopomáhá tomu i výbor­ná hud­ba Tórua Takemicueho.

Akiro Kurosawa zde pře­de­vším fun­gu­je jako oprav­du sil­ný vypra­věč. U Rana sice pře­ce jen trvá prv­ních pár minut než vás vlast­ně donu­tí se do vyprá­vě­ní pono­řit, sku­teč­ně se mu to ale po pár minu­tách pove­de a i přes­to, že je Ran pře­ce jen mož­ná troš­ku pře­ta­že­ný a mohl být krat­ší po celou dobu fun­gu­je. Jenom je tohle pře­ce jen mož­ná film u něhož vizu­ál­ní strán­ka pře­vlá­dá nad strán­kou pří­bě­hu a vyprá­vě­ní.

Opět je nut­né při­po­me­nout, že Ran není film s neza­jí­ma­vým pří­bě­hem nebo, že by neměl totál­ně sil­né pasá­že. Naopak jsou v něm najít tře­ba sil­né meta­fo­ry nebo zají­ma­vé pod­tex­ty. O stár­nou­cím páno­vi Hidetorovi se napří­klad postu­pem čím dál tím více dozví­dá­me, že oprav­du nebyl žád­ný sva­tou­šek a mož­ná si tak vše co se děje oko­lo jeho synů zaslou­ží. Všechny posta­vy tu vlast­ně mají něja­ký smy­sl moti­va­ce, někte­ří se chtě­jí Hidetorovi pomstít, někte­ří mají tro­chu pro­s­těj­ší motivaci- Chtějí pros­tě moc! Je tu nicmé­ně pro­blém, že ve finá­le tu sku­teč­ně není posta­va ke kte­ré by se dal vytvo­řit něja­ký sil­něj­ší vztah. Nepodaří se tu vybu­do­vat ani u nejmlad­ší­ho z Hidetorových synů ani u moud­ré­ho rád­ce. A je to ve finá­le sice ško­da, záro­veň mi ale tenhle fakt už dlou­ho neva­dil u žád­né­ho fil­mu méně než prá­vě u Ran.

I přes váž­ný pří­běh tu nechy­bí jis­té poku­sy o humor, ten mě ale tře­ba prá­vě na roz­díl od Kurosawových Sedmi samu­ra­jů nechá­val vět­ši­nu času chlad­ným a více jsem si uží­val poku­sy o čer­ný humor, kte­ré­ho ve fil­mu není zase tak moc, jakmi­le ale dora­zí tak sto­jí za to. Pořád jde pře­de­vším ale o oprav­du tra­gic­ký pří­běh ze kte­ré­ho je ona inspi­ra­ce z Krále Leara cítit oprav­du vel­mi a i díky skvě­lým herec­kým výko­nům se dá ta napja­tá atmo­sfé­ra všu­de kolem uvě­řit. A to je u tako­vé­ho sil­né­ho pří­bě­hu potře­ba, pře­de­vším ale potě­ší, že veš­ke­ré men­ší pod­zá­plet­ky nebo cha­rak­ter­ní vývo­je někam vedou a mají smy­sl, což bohu­žel taky není pra­vi­dlo vyte­sa­né do kame­ne. Ve finá­le se dokon­ce obje­ví i jis­tá for­ma lítos­ti i přes­to, že ješ­tě pár minut nazpá­tek bys­te dotyč­né posta­vě přes­ně tako­vý osud přá­li. I to je ale ukáz­ka cel­kem sil­ně vysta­vě­né­ho budo­vá­ní, kte­ré se tu Kurosawovi a spo­lusce­náris­tům poved­lo. I když je prav­da, že tu pořád měli kli­ku v sil­né před­lo­ze samot­né­ho Shakespeara. Sluší se ale dodat, že je Ran ve finá­le pře­ce jen spí­še vol­něj­ší a Kurosawa tu při­šel i s nový­mi prv­ky. A prá­vě kom­bi­na­cí Shakespearovské před­lo­hy a Kurosawova vtis­ku vznik­lo něco tak výji­meč­né­ho a prá­vem dodnes ceně­né­ho.

Ran je spí­še „ jen“ sil­né vizu­ál­ní vele­dí­lo než doko­na­lá fil­ma­ři­na po všech strán­kách. Je ale ukáz­kou skvě­lé­ho tvůr­čí­ho týmu, kte­rý krom Kurosawova per­fek­ci­o­ni­zmu sto­jí také na výbor­né kame­ře, výbor­né výpra­vě, bra­vur­ním kos­týmům nebo také sil­ně funkč­ní hud­bě a cel­ko­vě bez­chyb­né vizu­ál­ní strán­ce. K doko­na­los­ti tomu pře­ce jen něco malin­ko chy­bí a něco z fil­mu moh­lo jít ven úpl­ně nebo do něj jít ale­spoň v tro­chu pozmě­ně­né for­mě, přes­to všech­no ale pře­ce sil­ný fil­mo­vý záži­tek, kte­rý doka­zu­je, že Kurosawa nebyl vele­ben omy­lem......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © StudioCanal Limited UK

  • Ran - Král Lear dle Akiry Kurosawy14. července 2020 Ran - Král Lear dle Akiry Kurosawy Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokouší odradit od ukvapeného […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie17. ledna 2022 Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie Úspěch knižní série americké spisovatelky Suzanne Collins dával tušit, že se s jejími Hladovými hrami dříve nebo později rozhodně setkáme také na plátně. V roce 2012 se v kinech objevila […] Posted in Retro filmové recenze
  • Chapelwaite17. ledna 2022 Chapelwaite Americký seriál Chapelwaite je inspirován povídkou Stephena Kinga "Prokletí Jeruzalémské", k níž mám blízkou osobní vazbu, neboť je to pravděpodobně první věc, kterou jsem od známého […] Posted in TV Recenze
  • PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní17. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní Ale než se do hry ponoříte, připomeňte si na chvíli důležité informace o free-to-play, které jsou uvedeny níže a které vám pomohou získat co nejlepší zážitek z battle […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Bod varu – gastroporno16. ledna 2022 Bod varu – gastroporno Čas od času narazíte na nečekaný hit. Snímek, o jehož vzniku jste neměli ani potuchy, ale který vás totálně uspokojí. Bod varu je přesně tím typem. Filmfanatic na něj narazil zcela […] Posted in Filmové recenze
  • Peacemaker - Epizoda 1 + 2 + 316. ledna 2022 Peacemaker - Epizoda 1 + 2 + 3 Po událostech Sebevražedného oddílu musí Christopher Smith/Peacemaker (John Cena) zachránit svět. Přitom všem bude muset dojít ke konfrontaci s jeho minulostí... Když jsem osobně v srpnu […] Posted in TV Recenze
  • Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky13. ledna 2022 Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky Franta je docela obyčejný kluk. Chtěl by zažít spoustu legrace a velké dobrodružství, prostě ty nejkrásnější prázdniny. Jenže to vypadá, že ho čekají spíše otravné a nudné dny. Jednou […] Posted in Recenze knih
  • Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 %13. ledna 2022 Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 % Po smrti režiséra Wese Cravena, který natočil první čtyři filmy v sérii Vřískot, se pátého dílu ujalo režisérské duo Matt Bettineli-Olpin a Tyler Gillet, zodpovědné mimo jiné za horor […] Posted in Filmové recenze
  • Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku13. ledna 2022 Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku Říše ptáků je velice různorodá a fascinující. Je plná nejrůznějších roztomilých mláďátek, jejich rodičů a zvířecích rodinek. Andrea Pinnington, Caz Buckingham jsou autorkami leporela Naši […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,50874 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53749 KB. | 18.01.2022 - 16:41:07