Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Rambo: První krev

Rambo: První krev

Rambo
Rambo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rambo: První krev (zná­mý také pod názvem Rambo: First Blood) je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1982, kte­rý reží­ro­val Ted Kotcheff a na scé­ná­ři se podí­lel Sylvester Stallone, kte­rý si také zahrál hlav­ní roli vete­rá­na viet­nam­ské vál­ky Johna Ramba. Spolu s ním ve fil­mu hra­jí Richard Crenna jako Rambův men­tor Sam Trautman a Brian Dennehy jako šerif Will Teasle a jed­ná se o prv­ní díl série Rambo, po němž násle­do­val film Rambo: První krev - část II.

Film je nato­čen pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Davida Morrella z roku 1972, o jehož adap­ta­ci se v 70. letech neú­spěš­ně pokou­še­lo mno­ho reži­sé­rů a stu­dií. Ve fil­mu se Rambo, pro­blé­mo­vý a nepo­cho­pe­ný viet­nam­ský vete­rán, musí spo­leh­nout na své bojo­vé schop­nos­ti a doved­nos­ti pře­žít, když musí po sérii bru­tál­ních udá­los­tí pře­žít masiv­ní hon na poli­cii a vlád­ní jed­not­ky poblíž měs­teč­ka Hope ve stá­tě Washington.

Film Rambo byl ve Spojených stá­tech uve­den 22. říj­na 1982. Navzdory počá­teč­ním smí­še­ným recen­zím byl film kasov­ně úspěš­ný a v poklad­nách kin vydě­lal 156 mili­o­nů dola­rů. V roce 1985 se také stal prv­ním holly­wo­od­ským trhá­kem uve­de­ným v Číně a až do roku 2018 držel rekord v počtu pro­da­ných vstu­pe­nek na ame­ric­ký film. Od své­ho uve­de­ní do kin byl film První krev kri­ti­ky zno­vu hod­no­cen, při­čemž mno­zí vyzdvi­ho­va­li role Stalloneho, Dennehyho a Crenny a uzná­va­li jej jako vliv­ný film v akč­ním žán­ru.

Úspěch fil­mu dal vznik­nout fran­ší­ze, kte­rá se sklá­dá ze čtyř pokra­čo­vá­ní (na všech se Stallone podí­lel jako spo­lu­au­tor scé­ná­ře a v hlav­ní roli), ani­mo­va­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu a řady komik­sů, romá­nů, video­her a také bolly­wo­od­ské­ho rema­ku.

Obsah filmu

Veterán viet­nam­ské vál­ky John Rambo hle­dá své­ho staré­ho kama­rá­da, aby se dozvě­děl, že jeho pří­tel zemřel v před­cho­zím roce na rako­vi­nu způ­so­be­nou půso­be­ním Agent Orange během vál­ky.

Rambo při­jíž­dí do malé­ho měs­teč­ka Hope ve stá­tě Washington. Je zadr­žen měst­ským šeri­fem Willem Teaslem, kte­rý Ramba pova­žu­je za tulá­ka a nechtě­nou pří­těž. Teasle nabíd­ne Rambovi sve­ze­ní, a když se Rambo zeptá na ces­tu k bis­tru, Teasle mu řek­ne, že bis­tro je tři­cet mil po dál­ni­ci. Poté Ramba odve­ze na okraj měs­ta a řek­ne mu, že Portland, kam Rambo původ­ně řekl, že má namí­ře­no, leží pří­mo před ním. Teasle pak Ramba vysa­dí a odje­de. Když se Rambo poku­sí vrá­tit, Teasle ho zatkne kvů­li obvi­ně­ní z potul­ky, kla­de­ní odpo­ru při zatý­ká­ní a drže­ní skry­té­ho nože.

Teasleho poli­cis­té pod vede­ním sadis­tic­ké­ho zástup­ce Arta Galta Ramba týra­jí, což v něm vyvo­lá­vá vzpo­mín­ky na muče­ní, kte­ré zažil jako váleč­ný zaja­tec ve Vietnamu. Když se ho poku­sí na sucho oho­lit břitvou, Rambo se zlo­mí, pře­mů­že hlíd­ku, zís­ká zpět svůj nůž a pro­bo­ju­je se z poli­cej­ní sta­ni­ce, načež ukrad­ne motor­ku a uprch­ne do lesa. Teasle zor­ga­ni­zu­je pát­ra­cí sku­pi­nu s auto­ma­tic­ký­mi zbra­ně­mi, psy a vrtu­l­ní­kem. Poté, co spat­ří Ramba, jak se pokou­ší slézt ze ská­ly nad poto­kem, Galt se vze­pře Teasleho roz­ka­zům a poku­sí se Ramba z vrtu­l­ní­ku zastře­lit. Rambo si uvě­do­mí, že je snad­nou kořis­tí, sko­čí z úte­su a dopad­ne na větev stro­mu, při­čemž si pora­ní pra­vou ruku. Když se ho Galt stá­le sna­ží zastře­lit, poda­ří se Rambovi nezra­ně­nou rukou hodit kámen, kte­rý roz­bi­je čel­ní sklo vrtu­l­ní­ku a způ­so­bí, že pilot na chví­li ztra­tí kon­t­ro­lu nad vrtu­l­ní­kem. Galt, kte­rý si sun­dal bez­peč­nost­ní postroj, aby zís­kal lep­ší úhel pro střel­bu, ztra­tí rov­no­váhu a osu­do­vě se zří­tí do skal pod sebou.

S pomo­cí dale­ko­hle­du Teasle iden­ti­fi­ku­je Galtovu mrt­vo­lu a pří­sa­há pomstu. Rambo se sna­ží Teasleho a jeho muže pře­svěd­čit, že Galtova smrt byla neho­da a že už nechce mít žád­né pro­blémy, ale poli­cis­té zahá­jí pal­bu a pro­ná­sle­du­jí ho do lesa. Vzápětí vyjde naje­vo, že Rambo je býva­lý zele­ný baret a obdr­žel Medaili cti, ale Teasle, kte­rý se chce pomstít, odmí­tá pře­dat pát­rá­ní stát­ní poli­cii. Rambo jed­no­ho po dru­hém za pou­ži­tí par­ty­zán­ské tak­ti­ky nele­tál­ně zkro­tí zástup­ce pomo­cí impro­vi­zo­va­ných nástraž­ných sys­té­mů a holých rukou, dokud nezů­sta­ne jen Teasle. Když Teasleho pře­mů­že a drží mu nůž pod krkem, Rambo mu řek­ne, že je mohl všech­ny zabít a že mu hod­lá „uspo­řá­dat vál­ku, kte­ré neu­vě­ří“, pokud Teasle nene­chá všech­no pla­vat.

Na pomoc Teaslemu je při­vo­lá­na stát­ní poli­cie a Washingtonská národ­ní gar­da, spo­lu s Rambovým men­to­rem a býva­lým veli­te­lem, plu­kov­ní­kem Samem Trautmanem. Trautman potvr­dí, že Rambo je odbor­ník na par­ty­zán­ský boj a pře­ži­tí v divo­či­ně, což jsou doved­nos­ti, kte­ré si osvo­jil během inten­ziv­ních bojů ve Vietnamu; jako tako­vý radí, aby Rambo pro­klou­zl skrz peri­me­tr a ute­kl do ved­lej­ší­ho měs­ta - čímž by situ­a­ci zne­škod­nil - a poz­dě­ji se mohl v kli­du vzdát. Teasle je pře­svěd­čen, že Rambo je v bez­na­děj­né pře­si­le, a roz­hod­ně odmí­tá. Dovolí Trautmanovi, aby se s Rambem spo­jil - poli­cej­ní vysí­lač­kou, kte­rou při útě­ku ukra­dl - a poku­sil se ho pře­svěd­čit, aby se pokoj­ně vzdal. Rambo Trautmana pozná­vá, ale odmí­tá se vzdát, odsu­zu­je Teasleho a jeho zástup­ce za jejich týrá­ní a pozna­me­ná­vá, že „prv­ní tek­la krev“.

Při poku­su pro­klouz­nout kor­do­nem je Rambo pře­kva­pen mla­dí­kem na lovu; pře­mů­že ho, ale odmít­ne mu ublí­žit, a ten pak zalar­mu­je úřa­dy. Oddíl Národní gar­dy zastih­ne Ramba u vcho­du do opuš­tě­né­ho dolu. Proti roz­ka­zu pou­ži­jí rake­tu, zava­lí vchod a Ramba zdán­li­vě zabi­jí. Rambo pře­ži­je a najde jinou ces­tu ven, une­se záso­bo­va­cí vůz s kulo­me­tem M60 a muni­cí a vrá­tí se do měs­ta. Aby odlá­kal pozor­nost pro­ná­sle­do­va­te­lů, Rambo vyho­dí do vzdu­chu ben­zi­no­vou pum­pu, vystří­lí vět­ši­nu elektři­ny ve měs­tě a zni­čí obchod se zbra­ně­mi poblíž poli­cej­ní sta­ni­ce. Trautman, kte­rý ví, že šerif se s Rambem nemů­že měřit, se sna­ží Teasleho pře­svěd­čit k útě­ku, ale je igno­ro­ván, pro­to­že šerif jde Ramba zabít sám.

Rambo spat­ří Teasleho na stře­še poli­cej­ní sta­ni­ce a sve­dou krát­kou pře­střel­ku, kte­rá kon­čí tím, že je Teasle postře­len a pro­pad­ne střeš­ním oknem. Když se ho Rambo chys­tá zabít, obje­ví se Trautman a varu­je Ramba, že pokud se nevzdá, bude zabit, a při­po­me­ne mu, že je posled­ním pře­ži­vším z jeho elit­ní jed­not­ky Zelených bare­tů. Rambo se zhrou­tí v slzách a vyprá­ví o svých trau­ma­tic­kých zážit­cích: jak viděl své přá­te­le umí­rat ve Vietnamu, jak kvů­li své­mu sta­vu nemohl zastá­vat prá­ci, jak s ním kru­tě zachá­ze­li jeho ame­rič­tí spo­lu­ob­ča­né, když se vrá­til domů, a jak na něj země, pro kte­rou tolik obě­to­val, zapo­mně­la. Teasle je pře­ve­zen do nemoc­ni­ce, zatím­co Rambo se Trautmanovi po utě­še­ní a potvr­ze­ní vzdá­vá.

Výroba

V roce 1972 kou­pil Lawrence Turman ze spo­leč­nos­ti Columbia Pictures prá­va na film First Blood za 175 000 dola­rů. Režie se měl ujmout Richard Brooks, kte­rý zamýš­lel, že film bude ale­go­rií na roz­díl­né vní­má­ní vete­rá­nů dru­hé svě­to­vé vál­ky a vál­ky ve Vietnamu ze stra­ny Američanů, při­čemž šerif Teasle bude vykres­len sym­pa­tič­tě­ji než v romá­nu. Film měl kon­čit tím, že Teasle naří­dí svým mužům, aby odho­di­li zbra­ně a poku­si­li se s Rambem domlu­vit, kte­rý by byl poté smr­tel­ně postře­len nezná­mým útoč­ní­kem. Brooks plá­no­val začít natá­čet První krev v Novém Mexiku v pro­sin­ci 1972. K rea­li­za­ci fil­mu nedo­šlo, pro­to­že stá­le pro­bí­ha­la vál­ka ve Vietnamu a Brooks od pro­jek­tu odstou­pil.

Poté John Calley zakou­pil prá­va u Warner Bros Pictures za 125 000 dola­rů s tím, že do role Ramba obsa­dí buď Roberta De Nira, nebo Clinta Eastwooda. Scénář napsal Walter Newman a reží­ro­vat měl Martin Ritt. Film měl kri­ti­zo­vat ame­ric­kou vojen­skou kul­tu­ru a jako zápo­rá­ka vylí­čit plu­kov­ní­ka Trautmana, při­čemž Rambo i Teasle měli na kon­ci fil­mu zemřít. O režii fil­mu uva­žo­va­li také Sydney Pollack a Martin Bregman, při­čemž Bregman najal Davida Rabea, aby napsal scé­nář. Po Bregmanově odcho­du zva­žo­val režii Rabeova scé­ná­ře Mike Nichols.

William Sackheim a Michael Kozoll napsa­li v roce 1977 scé­nář, kte­rý se měl stát zákla­dem koneč­né­ho fil­mu, při­čemž původ­ně zamýš­le­li, že film bude reží­ro­vat John Badham. Producent Carter DeHaven kou­pil Sackheimův a Kozollův scé­nář od Warner Bros. za 375 000 dola­rů. DeHaven zajis­til jako finanč­ní­ka spo­leč­nost Cinema Group a jako reži­sé­ra najal Johna Frankenheimera, při­čemž pro­duk­ce měla začít v Georgii. To byla také prv­ní ver­ze scé­ná­ře, ve kte­ré Rambo film pře­žil. Projekt se však opět zasta­vil poté, co dis­tri­bu­to­ra Filmways kou­pi­la spo­leč­nost Orion Pictures.

V roce 1981 kou­pi­la spo­leč­nost Carolco Pictures prá­va na film První krev od Warner Bros. za 375 000 dola­rů a Sackheimův a Kozollův scé­nář za 125 000 dola­rů. Mario Kassar a Andrew G. Vajna ze spo­leč­nos­ti Anabasis Investments usi­lo­va­li o film jako o prv­ní pro­duk­ci své­ho stu­dia Carolco Pictures finan­co­va­nou z „vlast­ních zdro­jů“. Ted Kotcheff, kte­rý se na pro­jek­tu podí­lel už v roce 1976, se vrá­til poté, co mu Kassar a Vajna nabíd­li finan­co­vá­ní jed­no­ho z jeho pro­jek­tů. Kotcheff nabí­dl roli Johna Ramba Sylvesteru Stallonemu a herec ji při­jal poté, co si během víken­du pře­če­tl scé­nář.

V letech od vydá­ní Morrellovy kni­hy byly stu­di­ím před­klá­dá­ny růz­né scé­ná­ře adap­to­va­né pod­le této kni­hy, ale tepr­ve když se Stallone roz­ho­dl do pro­jek­tu zapo­jit, došlo nako­nec k jeho rea­li­za­ci. Doba, kte­rá uply­nu­la od kon­ce vál­ky ve Vietnamu, a Stalloneho hvězd­ná síla po úspě­chu fil­mů o Rockym mu umož­ni­ly pře­psat scé­nář tak, aby posta­va Johna Ramba byla sym­pa­tič­těj­ší. Zatímco pod­le Morrellovy kni­hy posta­va Ramba zabi­la mno­ho svých pro­ná­sle­do­va­te­lů a pod­le Kozollovy a Sackheimovy před­lo­hy zabil šest­náct lidí, ve fil­mu Rambo pří­mo nezpů­so­bí smrt žád­né­ho poli­cis­ty ani pří­sluš­ní­ka národ­ní gar­dy. Stallone se také roz­ho­dl nechat Ramba ve fil­mu pře­žít, mís­to aby zacho­val konec kni­hy, kde umí­rá. Byla nato­če­na scé­na sebe­vraž­dy, ale Kotcheff a Stallone se roz­hod­li, že se Rambo na Trautmanovo nalé­há­ní vzdá. Stallone pro­ve­dl odha­dem sedm revi­zí scé­ná­ře. Kotcheff si vyžá­dal dal­ší prá­ce na scé­ná­ři, kte­ré pro­ved­li Larry Gross a David Giler.


 • Photo © Orion Pictures Corporation
 • Zdroj: Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rambo III24. září 2021 Rambo III Rambo III je americký akční film z roku 1988, který režíroval Peter MacDonald a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána vietnamské války […] Posted in Speciály
 • Rambo II19. září 2021 Rambo II Rambo: First Blood Part II je americký akční film z roku 1985, který režíroval George P. Cosmatos a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána […] Posted in Speciály
 • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
 • Lovci pokladů: Kniha tajemství27. února 2022 Lovci pokladů: Kniha tajemství První díl Lovců pokladů vydělal obrovské peníze a stal se z něj hit, a to i když samotný film nebyl žádný zázrak. Přesto všechno si našel své publikum a když jste se chtěli v kině […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
 • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rambo: Do pekla a zpět2. října 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo (Rambo: Do pekla a zpět) je americký akční film z roku 2008, který natočil Sylvester Stallone podle postavy Johna Ramba, kterou vytvořil spisovatel David Morrell v románu První krev. […] Posted in Speciály
 • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
 • Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života.28. února 2021 Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní telefony. Téměř každý si ho může dovolit, takže pokud ho nemá, je to protože nechce. Nejen že pomáhají lidem ve všech těch nudných činnostech, ale také jim třeba […] Posted in Retro filmové recenze
 • Červený drak - Hannibal Lecter není jenom Anthony Hopkins8. února 2021 Červený drak - Hannibal Lecter není jenom Anthony Hopkins Policie je bezmocná v pátrání po psychopatickém vrahovi, který za úplňku koná své děsivé činy. Jedině penzionovaný úředník Will Graham (William Petersen), který se dokáže vžít do duše […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,87848 s | počet dotazů: 236 | paměť: 61725 KB. | 03.12.2022 - 19:05:48