Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona

Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona

Rally

Film začí­ná slo­vy: „Americká eko­no­mi­ka se zhrou­ti­la.“ Po sou­čas­né svě­to­vé eko­no­mic­ké kri­zi by se tato hláš­ka dala ozna­čit za pro­roc­ká slo­va, ale žád­nou sofis­ti­ko­va­nou stu­dii budouc­nos­ti neče­kej­te. Je to jen teze, ospra­vedl­ňu­jí­cí krva­vé vězeň­ské závo­dy, kte­ré v blíz­ké budouc­nos­ti sle­du­jí na inter­ne­tu mili­o­ny lidí. Pro trestan­ce je ten­to závod jedi­nou vstu­pen­kou na svo­bo­du, sli­to­vá­ní pro­to musí počkat v gará­ži.

Na Ostrov doži­vo­tí, kde se tyto krva­vé závo­dy kona­jí, při­jíž­dí i nespra­ved­li­vě odsou­ze­ný Jensen Ames, býva­lý auto­mo­bi­lo­vý závod­ník. Zpočátku to vypa­dá, že po zby­tek své­ho živo­ta nepo­zná jiné mís­to, než mu nabí­zí chlad­né zdi jeho cely. Brzy se mu ale nabí­zí jedi­neč­ná mož­nost, jak si vydo­být svo­bo­du. Stačí mu jedin­krát vyhrát ostře sle­do­va­ný závod smr­ti a je vol­ný. Překážky na ces­tě z věze­ní ovšem neče­ka­jí jen na tra­ti, ale i mimo ni.
Rally smr­ti důsled­ně spl­ňu­je všech­ny poža­dav­ky správ­né­ho béč­ko­vé­ho fil­mu. Od jed­no­du­ché záplet­ky přes svůd­né ženy a sval­na­té hrdi­ny, deka­dent­ní hláš­ky a úmr­tí vše­ho dru­hu, až po nechut­ně kli­šo­vi­tý happy-end. Dokonce i reži­sér a her­ci jsou béč­ko­ví. Ale pozor, toto béč­ko nej­béč­ko­va­těj­ší má áčko­vý roz­po­čet, nepře­hléd­nu­tel­ný ve vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní nej­růz­něj­ších pře­stře­lek a bou­ra­ček. Dalo by se mlu­vit o sblí­že­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu s video­kli­pem a nebál bych se ten­to film ozna­čit ani jako nesestří­ha­ný trai­ler, neboť jde oprav­du jen o jeho del­ší ver­zi.

Vypracovaná sval­na­tá těla, obr­ně­né káry, výbuchy, bou­rač­ky, hlu­bo­ké výstři­hy, to všech­no navo­zu­je dojem, že se vra­cí­me v čase do počát­ků kine­ma­to­gra­fie, kdy vládlo tzv. kino atrak­cí. Divákům byly vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi obra­zy napros­to ukra­de­né a rado­va­li se pros­tě jen z toho, že se díva­jí. Proto se natá­če­ly atrak­tiv­ní věci ve sty­lu Zabití slo­na elek­tric­kým prou­dem, apod. Od té doby pro­šel zázrak pohyb­li­vých obra­zů vel­kým vývo­jem, ale zdá se že i teď, tedy o 100 let poz­dě­ji, si divá­ci rádi zajdou na vel­ko­le­pou podí­va­nou neza­tě­žo­va­nou zby­teč­ně kom­pli­ko­va­ným pří­bě­hem.

Dokonce i cha­rak­te­ry postav jsou plo­ché jako závod­ní drá­ha, vět­ši­nou v pří­bě­hu nema­jí víc jak dvě funk­ce. Jason Statham ali­as Jensen Ames per­fekt­ně řídí a uka­zu­je svo­je sva­ly. Natalie Martinez v roli jeho navi­gá­tor­ky má za úkol, stej­ně jako všech­ny ženy, vysta­vo­vat svo­je tělo na odiv. Ale samo­zřej­mě má ješ­tě jed­nu dal­ší důle­ži­tou úlo­hu, zami­lo­vat se do hlav­ní­ho hrdi­ny. Ian McShane pou­ze chr­lí jed­nu hláš­ku za dru­hou, a nej­vět­ší hvězda celé herec­ké squad­ry Joan Allen, se pro­změ­nu celou dobu tvá­ří jako mrcha a všem oko­lo dává naje­vou svou moc.

Pokud se tedy řídí­te hes­lem „Všechno co je od “B“ je dob­ré,“ jak zpí­vá popu­lár­ně zábav­ný čes­ký orchestr Elektrick mann, pak je ten­to film pro vás jako stvo­ře­ný. Kulervoucí akč­ní nářez vám dobi­je bate­rie na maxi­mum a zaru­če­ně vás poba­ví. Chce to jen dvě věci, pří­liš se neza­bý­vat logi­kou fil­mu a ocho­tu nechat se bavit pro­duk­tem béč­ko­vé jakos­ti.

Paul W. S. Anderson je jako tuč­ňák. V béč­ko­vých vodách se pohy­bu­je rych­le a obrat­ně, s pat­řič­nou grá­cií a ele­gan­cí. Jakmile ale zaví­tá na pev­nou půdu áčko­vých titu­lů, nemotor­ně se kolí­bá ze stra­ny na stra­nu, je poma­lý a směš­ný. Rallye smr­ti naštěs­tí pat­ří do prv­ní sku­pi­ny a po nevy­da­ře­ném Vetřelec vs. Predátor si Anderson hod­lá reha­bi­li­to­vat svou pověst v srd­ci nejed­no­ho fil­mo­vé­ho fanouš­ka. Pokud ale s návště­vou toho­to sním­ku pře­ce jenom váhá­te, dopo­ru­ču­ji shléd­nout trai­ler, kte­rý přes­ně vysti­hu­je atmo­sfé­ru celé­ho fil­mu.


Photo © Universal Studios

  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Everest – emocionálně mrazivá smršť1. ledna 2022 Everest – emocionálně mrazivá smršť Podle skutečné události. Ledově ostrý vítr bičující sněhem. Lidské tragédie. Je těžké určit, z čeho mrazí nejvíc, ale Everest je neskutečně intenzivním zážitkem na všech frontách […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář30. listopadu 2021 Tváří v tvář Člen protiteroristické jednotky FBI Sean Archer (John Travolta) a psychopatický zločinec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřátelé, přičemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage10. listopadu 2021 Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage Hned na začátku Face/Off jsem si uvědomil, že něco je zásadně jinak, a podle synchronních nádechů a výdechů publika jsem nebyl sám. Naprosto úchvatná, agresivní kamera a střih nás ženou do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy12. října 2021 Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zastav a nepřežiješ5. srpna 2021 Zastav a nepřežiješ Ráno se probudíte a v hlavě vám zazvoní všechny zvonky. Snažíte se vzpomenout si, co se včera stalo, ale zatím bez úspěchu. Potácíte se v místnosti, kde na DVD najdete nahraný vzkaz jedné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev31. července 2021 Rozhněvaný muž – Bůh pomsty si žádá krev Anglický režisér Guy Ritchie patří k mým velkým oblíbencům. A se svojí aktuální formou je možná dokonce na samém vrcholu pomyslného žebříčku. Naposledy jsem totiž napálil plný počet jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%20. června 2021 Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50% V Rychle a zběsile 7 se skákalo autem z mrakodrapu na mrakodrap, v Rychle a zběsile 8 se konvoj vozů naháněl po zamrzlém moři se sovětskou ponorkou a v Rychle a zběsile 9 bylo pochopitelně […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46136 s | počet dotazů: 222 | paměť: 54158 KB. | 25.01.2022 - 23:52:15