Kritiky.cz > Recenze knih > Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner

Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner

raj1

Ráj mrtvých dětí je bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka zasa­ze­ná do pro­stře­dí, kde bychom záku­li­sí zlo­či­nu moc neče­ka­li, spí­še nao­pak, a o to víc vás pak pře­kva­pí neče­ka­ným rozuz­le­ním děje.

Příběh začí­ná nále­zem mrt­vé­ho těla dív­ky. Hned na prv­ní pohled je zřej­mé, že to zemře­lá všech­no pře­dem peč­li­vě naplá­no­va­la a při­pra­vi­la. Opustila domov, šla na lou­ku - úpl­ně sama a dale­ko od všech, kdo by jí mohl pří­pad­ně pomo­ci. Navršila hro­ma­du dří­ví a poli­la ben­zí­nem. Potom si ostří­ha­la vla­sy, děra­vý­mi hře­bí­ky si pro­bod­la ruku a dru­hou si zlo­mi­la. A nako­nec... nako­nec vyšpl­ha­la na hro­ma­du dří­ví, sed­la si a zapá­li­la se...

Tento čin vypa­dal na prv­ní pohled jako nesmy­sl­ný. Mladá žena, se kte­rou neby­ly nikdy vůbec žád­né pro­blémy, vychá­ze­la dob­ře se svý­mi rodi­či - a najed­nou se uza­vře před svě­tem a začne se měnit, a poté spáchá sebe­vraž­du tak sebe­mrs­kač­ským způ­so­bem? Kdo, nebo co dohna­lo dív­ku Kornélii k tomu­to zou­fa­lé­mu činu? Vždyť Kornélie byla šťast­né dítě a její rodi­če jí dali úpl­ně všech­no. Byla šťast­ná, byla spo­ko­je­ná.... a potom v posled­ním půl roce se změ­ni­la, uza­vře­la se do sebe a zača­la večer cho­dit pryč.

Záhy po této tra­gic­ké udá­los­ti je nale­ze­no dal­ší tělo. Pro změ­nu Bernharda Schwarze, 23 leté­ho aktiv­ní­ho čle­na diecé­ze. Smrt - uto­nu­tí. Zemřelý si vyro­bil něko­lik záva­ží, upev­nil si je na tělo a sko­čil s nimi do vody. Také on si před spáchá­ním své­ho činu pro­pí­chal ruce hře­bí­ky a zlo­mil ruku.

Proč to tak je a z jakých důvo­dů se sami tak straš­ně muči­li, neu­mí­me říct. Sebevraždy spo­lu sou­vi­se­jí. A někdo chce zabrá­nit tomu, aby to odha­li­li. Byli jejich domněn­ky správ­né? Vypadá to, že se za tím skrý­vá víc, než by se na prv­ní pohled zdá­lo. Možná to neby­ly žád­né sebe­vraž­dy, ale zamas­ko­va­né vraž­dy. Ale jak spo­lu ty jed­not­li­vé pří­pa­dy sou­vi­se­jí?

Je za tím mno­hem víc, než jsme si původ­ně mys­le­li. Tady nejde o sebe­vraž­du. Kandidáti na sebe­vraž­du se sice plá­nu­jí zabít, ale nechtě­jí své smr­ti poro­zu­mět. Jejich cílem je zpra­vi­dla tiše pře­jít na dru­hou stra­nu. Bolesti a vědo­mě pro­ži­tý boj o život - to volí jako svůj konec jen urči­tý typ lidí. Někdo, kdo chce něco odči­nit...

Bývalá inspek­tor­ka Anna Steinbachová  je naja­ta kně­zem a cír­kev­ním vyšet­řo­va­te­lem Pavlem Wagnerem, aby objas­ni­la důvod sebe­vražd jed­not­li­vých čle­nů cti­hod­ných rodin. Pavel je 28letý mla­dík v tma­vém oble­ku s atrak­tiv­ní posta­vou, s vla­sy krát­ce stři­že­ný­mi a se záři­vý­mi oči­ma bar­vy šedo­mod­ré. Kdyby neměl kolem krku kněž­ský líme­ček, zce­la urči­tě by lámal srd­ce spous­ty žen. 

Za Annou při­šel pří­mo z děka­ná­tu, neboť byl dočas­ně uvol­něn  z cír­kev­ní služ­by, aby mohl napl­no pra­co­vat pro nada­ci, jejímž úko­lem bylo pro­vě­řit, pro­šet­řit a objas­nit urči­té pří­pa­dy, kte­ré se sta­ly v řadách církve dřív, než to udě­la­jí ofi­ci­ál­ní mís­ta - tedy samot­ná poli­cie..  Dá se říct, že jste Anna a Pavel byli jaký­si vyšet­řo­va­te­lé nada­ce, a tak i tro­chu moder­ní taj­ní inkvi­zi­to­ři.

Anna Steinbachová je krás­ná, eman­ci­po­va­ná mla­dá žena s vel­mi odta­ži­tým vta­hem k církvi a smut­ný­mi vzpo­mín­ka­mi na ztrá­tu une­se­né­ho dítě­te. Těžko pře­ko­ná­vá toto pro­ži­té trau­ma při výko­nu své služ­běy u poli­cie, ale i přes­to v pát­rá­ní pro nada­ci nachá­zí nové přá­te­le a hlav­ně novou chuť a smy­sl do své prá­ce.

raj2

Soukromé vyšet­řo­vá­ní odha­lu­je, že Kornélie a Bernhard neby­li zřej­mě prv­ní, kte­ří zemře­li tím­to straš­ným způ­so­bem. Před nimi to byli ješ­tě dva dal­ší, kte­ré se ale již ode­hrá­ly před něko­li­ka lety, rov­něž neob­jas­ně­né sebe­vraž­dy tee­nage­rů. Na začát­ku vyšet­řo­vá­ní se je poku­sí někdo zabít a Annu vlá­kat do pas­ti v lese. Naštěstí je Anna pode­zí­ra­vá a doká­že včas před­ví­dat.

Postupně díky své nezlom­né vytr­va­los­ti a vel­ké sta­teč­nos­ti a odhod­lá­ní pood­krý­va­jí dal­ší zlo­či­ny jako je zne­u­ží­vá­ní dětí. A nej­hor­ším na tom všem je, že sto­py vedou opět poma­lý­mi a malý­mi krůč­ky k církvi. Postupně dáva­jí spo­leč­ný­mi sila­mi sklá­dač­ku hez­ky dohro­ma­dy a v závě­ru nás čeká pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní děje, jež odha­lu­je pří­či­nu toho, proč lidé ze sko­ro ide­ál­ních rodin­ných pomě­rů nevy­svět­li­tel­ným způ­so­bem kon­čí své živo­ty…. Proč se mno­ží ritu­ál­ní sebe­vraž­dy mla­dých lidí z jed­né kon­krét­ní diecé­ze. Co vše se skrý­vá na jejím poza­dí a jaké sou­vis­los­ti se vyno­ří se smr­tí mla­dých lidí?

Navíc vli­vem všech živo­tem ohro­žu­jí­cím udá­los­tem se začí­ná mezi Annou a Pavlem vytvá­řet vel­mi křeh­ké pou­to, kde je vel­mi ten­ká linie k pře­kro­če­ní. Překročí tuto hra­ni­ci ane­bo oba udr­ží své city na uzdě?

Knihu jsem pře­čet­la jed­ním dechem, hna­ná tou­hou se koneč­ně dozvě­dět, co ve sku­teč­nos­ti stá­lo na poza­dí ritu­ál­ně spácha­ných sebe­vražd a hlo­da­lo ve mně nutká­ní zjis­tit, jak je mož­né se tím­to způ­so­bem mrza­čit, a to i za cenu těž­ko pře­ko­na­tel­né boles­ti pácha­né na sebe sama, a nako­nec i svůj život ukon­čit tak sebe­mrs­kač­ským způ­so­bem.

A jeli­kož jsem i tak tro­chu roman­tic­ká duše, stá­le jsem čeka­la, že se dopo­sud vel­mi důvěr­ný přá­tel­ský vztah mezi krás­nou Annou a pohled­ným kně­zem Pavlem posu­ne o kou­sek dál, pro­lo­mí tu křeh­kou hra­ni­ci a mezi nimi dojde k něče­mu důvěr­něj­ší­mu... ostat­ně myš­len­ky hlav­ní hrdin­ky tomu dosti napo­ví­da­jí, a pro­to se těším na dal­ší díl této série a vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci hlav­ních hrdi­nů a pro­hlu­bo­vá­ní vzá­jem­né­ho vzta­hu.

ráj

Ráj mrtvých dětí je skvě­le napsa­ná detek­tiv­ka. Jednotlivé posta­vy jsou nejen výstiž­ně popsá­ny, ale i doko­na­le vykres­le­ny jejich pohnut­ky, myš­len­ky a moti­vy, a to tak obraz­ně, že si je může­te sami před­sta­vit. Navíc pro­stře­dí, v kte­rém se celý děj kni­hy ode­hrá­vá, je dosti láka­vý a tajem­ný. Už samot­né oslo­ve­ní církve, diecé­ze samo o sobě dotvá­ří a sta­ví vel­mi zají­ma­vé kuli­sy celé­ho pří­bě­hu.

Autorka mě nej­ví­ce fas­ci­no­va­la neče­ka­ným rozuz­le­ním pří­bě­hu i obrov­skou zna­los­tí drob­ných detai­lů z pří­rod­ní far­ma­ko­lo­gie, díky kte­rým celý pří­běh dostal sku­teč­né grá­dy a vytvo­ři­la tak myš­len­ku napros­to  „doko­na­lé­ho“ zlo­či­nu, u něhož nebýt pozor­ných vyšet­řo­va­te­lů i drob­ných náhod, by asi nikdy nedo­šlo k odha­le­ní sku­teč­né prav­dy….

Kniha je vel­mi ten­ká a nato­lik str­hu­jí­cí, že ji sfouk­ne­te - stej­ně jako já - během jedi­né­ho dne. Jakmile vás jed­nou chyt­ne, tak vás už nepus­tí...

Děti jsou dar od Boha.  Naše úlo­ha je posta­rat se o tyhle malé zázra­ky a dělat všech­no pro to, aby byly v živo­tě - šťast­né….  Děti jsou to nej­vět­ší a nej­lep­ší, co nám Bůh může dát…. Existuje mís­to, kde žijí mrt­vé děti. Ti malič­cí mají své mís­to v nebi. Ale musí být zproš­tě­ni všech hříchů. Musí být úpl­ně čis­tí, jako bylo moje dítě. A vel­ké děti jsou občas zlí….

 Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci VENDETA

 RÁJ MRTVÝCH DĚTÍ

Napsala: Roxann Hill

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v roce 2018 jako 1.svazek edi­ce VENDETA

Počet stran: 243

ISBN: 978-80-7585-128-4


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona23. června 2019 Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona Třetí díl série s tajuplnými a „divnými“ vraždami, kde je potřeba vidět i skrze fakta to, co není na místě činu přítomno. Při běžném rybaření na horském jezeře byla náhodně vylovena […]
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […]
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […]
  • Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona28. dubna 2019 Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona Zemřít dvakrát je krimi román úspěšného klasika švédského detektivního románu a profesora kriminologie a uznávaného kriminalisty Leifa GW Perssona, který byl zapojen do většiny významných […]
  • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […]
  • Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti4. října 2019 Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti Do rukou se mě dostala novinka s názvem Trpaslíci z pařezového domečku, kterou vydala Grada pod značkou Bambook. Zavede vás do lesa, do jednoho trpasličího domečku, kde vládne pohoda a […]
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […]
  • V kleci od Ellison Cooper15. července 2019 V kleci od Ellison Cooper Strhující a dech beroucí thriller, při jehož čtení vás bude doslova mrazit v zádech a s každou další přečtenou stránkou budete spolu s hlavní hrdinkou Sayer Altairovou dychtivě pátrat po […]