Kritiky.cz > Recenze knih > Ragemoor - 90 %

Ragemoor - 90 %

DSC 2632

Tak dal­ší komiks. Tentokrát Ragemoor. Černobílý pří­běh o hra­dě, pra­starém, star­ší než lid­stvo, star­ší než Egypt. Je tak sta­rý, že pama­tu­je „Jurský park“ 🙂  Ale je v něm tolik tajem­né­ho a záhad­né­ho, že jeho his­to­rie vytvá­ří  mno­ho pověs­tí.

Původní komiks začal vychá­zet před něko­li­ka lety, kdy v roce 2012 začal vychá­zet for­mou seši­tů. Na kon­ci roku vydá­vá­ní v seši­tu (2012) se vydal v pev­ných des­kách jako sou­bor­né vydá­ní.

Komiks je 100 % čer­no­bí­lý, žád­né jiné bar­vy se nevy­sky­tu­jí, než stup­ně hod­ně tma­vé šedi. Spíše hlav­ně čer­ná a bílá. Celou kni­hu nakres­lil Richard Corben, kte­rý umí s posta­va­mi pra­co­vat. Lidské posta­vy mu bez pro­blé­mů jdou, ale nej­ví­ce se vyží­vá v pří­še­rách, kte­ré se vysky­tu­jí v 3. a 4. kapi­to­le. Není od věci, že jako kres­líř spo­lu­pra­co­val i na Hellboyovi Mike Mignoli.

Když jsem si pře­če­tl i jmé­no dru­hé­ho auto­ra, tak jsem odha­do­val, že to vlast­ně může být i Čech. Jedná se ale o rodin­né­ho Američana, kte­rý se váž­ně­ji pro­sla­vil až komik­su Ragemoor, i když s Richadem Corenem už spo­lu­pra­co­val na komik­sech, kte­ré pro­za­tím v Česku nevy­šly.

Rademoor, je hrad, jak asi už víte. Ale je to vlast­ně živý orga­nis­mus ve tva­ru hra­du. Žije v něm hlav­ní posta­va Herbert, se slu­hou, a při­je­de na návště­vu jeho strýc se sestře­ni­cí. Jedná se o prv­ní kapi­to­lu, a tak se postup­ně dozví­me i dal­ší věci, že to tako­vé, jak by mělo být, není,  postup­ně umí­ra­jí lidi, ne zrov­na při­ro­ze­nou (horo­ro­vou) smr­tí. Hrad má totiž své vlast­ní myš­le­ní a vše začí­ná být tem­né a hlav­ní posta­vy se setká­va­jí s nad­při­ro­ze­nem a stra­ši­del­ný­mi pří­še­ra­mi s dáv­ných časů. Jedná se spí­še o psy­cho­lo­gic­kou vál­ku hlav­ních postav pro­ti celé­mu hra­du, kte­rou samo­zřej­mě lidé nemů­žou pře­žít.

Komiksů, kte­ré jsem pro­za­tím četl, se mi ten­to komiks, zatím, četl nej­lé­pe a nej­sná­ze. Příběh je vysvět­len v kaž­dém oka­mži­ku. Každé vykres­le­né gra­fic­ké okno, má své tex­ty, a tak víme, co si posta­vy mys­lí. Vidíme jejich dia­lo­gy a myš­len­ky. Čteme přes­ně to, co od nich hrad sly­ší.

Myslím, že by neuško­di­lo vyzdvih­nout i čes­ký pře­klad, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný a odpo­ví­dá době, ve kte­ré se pří­běh ode­hrá­vá. Předkladatel si umí bez pro­blé­mů se slo­vy vyhrát a celý pří­běh, dis­ku­se i myš­len­ko­vé pocho­dy jsou v celém komik­su dob­ře sro­zu­mi­tel­né.

Ragemoor je sice tem­ný pří­běh s neo­če­ká­va­ným tem­ným kon­cem, kte­rý čte­ná­ře pře­kva­pí, ale to na kva­li­tě neo­bí­rá. Temná a čer­no­bí­lá kres­ba se k této kníž­ce bez pro­blé­mů hodí a pří­běh o tom, jak tem­ný hrad je vlast­ně živou­cí bytost, kte­rý chrá­ní sebe své potom­ky před cham­ti­vos­ti lid­stva, je mož­ná i tro­chu podob­né slav­ným dílům, kte­ré napsal tře­ba i Edgar Allan Poe, kte­rý napsal tem­né pří­běhy plné tem­né psy­cho­lo­gie.

DSC_2633


Scénář: Jan Strnad
Kresba:
 Richard Corben
Překlad: Jan Kantůrek
Počet stran: 112 čer­no­bí­lých + plno­ba­rev­ných
Vazba: váza­ná kniž­ní
Rozměry: šíř­ka: 169 mm
výš­ka: 245 mm
šíř­ka hřbe­tu: 12 mm
Věkové dopo­ru­če­ní: 14+
ISBN: 978-80-86839-70-7
EAN: 9788086839707

Knihu seže­ne­te na Comicscentrum.cz

  • Hellboy 11: Ďáblova nevěsta a další příběhy - 95 %26. června 2016 Hellboy 11: Ďáblova nevěsta a další příběhy - 95 % Tak máme k recenzi dalšího Hellboye. Ďáblova nevěsta se znovu skládá z různorodých příběhů, které hlavní autor scénáře Mike Mignola napsal spolu se svými spolupracovníky. Jako každá kniha […] Posted in Recenze knih
  • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […] Posted in Recenze knih
  • Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn25. května 2016 Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn Jan A. Novák pracoval mnoho let jako publicista se zaměřením na vědu, vesmír, přírodu, ekologii, záhady, historii a technologie. Je autorem knih Utajené vynálezy, Záhadné vynálezy, Záhady […] Posted in Recenze knih
  • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […] Posted in Recenze knih
  • A.G. Riddle: Let 30512. května 2016 A.G. Riddle: Let 305 Poutavý sci-fi thriller, u něhož zcela zapomínáte, že jde o sci-fi. Autor dokáže čtenáře skvěle vtáhnout do děje a přesvědčit ho o skutečnosti příběhu. Jedná se o ten typ knihy, která vás […] Posted in Recenze knih
  • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […] Posted in Recenze knih
  • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […] Posted in Recenze knih
  • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […] Posted in Recenze knih
  • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […] Posted in Recenze knih
  • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...