Kritiky.cz > Filmové recenze > Rafťáci

Rafťáci

Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat neza­u­ja­tě recen­ze? tenhle film má dvě sku­pi­ny divá­ků, jed­ni, kte­ří budou film opě­vo­vat a  vyná­šet ho jako jed­nu z  nej­lep­ších čes­kých cool tee­nager­ských kome­dií a dru­zí, zary­tí odpůr­ci, kte­ří budou jen lito­vat, že se na ten film vůbec díva­li a nej­rad­ši by tu hodi­nu a  půl vymaz­li ze své pamě­ti.

Nebudu nic před­stí­rat, já pat­řím do té dru­hé sku­pi­ny. Vlastně, když jsem vyrá­žel do kina, tak už jsem měl utvo­ře­ný názor a bral jsem jako samo­zřej­most, že tenhle film hned zatra­tim a budu mít zase dal­ší film, kte­rej budu moct napsat na seznam nej­trap­něj­ších fil­mů, co jsem kdy viděl... Nicméňe už to, že jsem film dokou­kal až do kon­ce a pře­žil i  hej­ká­ní „méně inte­lek­tu­ál­ně vyspě­lých“ jedin­ců, kte­ří se dokon­ce smá­li i při úvod­ních rekla­mách a prska­li kolem sebe pop­corn na všech­ny stra­ny, svěd­čí o tom, že ale­spoň něco na tom fil­mu bylo.

Myslím, že to něco byla for­ma. Přiznám si to, tenhle film byl pros­tě pěk­ně cool nastří­ha­nej. Vlastně se tím řeši­lo úpl­ně všech­no a když už nefun­go­val scé­nář (chá­pej „scé­nář“) tak to zachra­ňo­val pěk­nej a efekt­ní střih. Je vidět, že Janákovi by víc slu­še­lo točit videoc­li­py, nemu­sel by si dělat sta­ros­ti s něja­kým stu­pid­ním pří­bě­hem, ale mohl by se rov­nou natá­čet spo­ře odě­né dív­ky, kte­ré by se bez něja­ké­ho vět­ší­ho význa­mu natřá­sa­ly před kame­rou a spo­lu se stři­ha­čem z toho udě­lat něja­kou pěk­nou jízdu. Ale tohle? Tohle co nám uká­zal je něco hroz­ný­ho. Výsledek jeho fil­mu je tako­vej, že výjde­te z kina a dal­ší den si už z  fil­mu nepa­ma­tu­je­te nic. Dokonce tu není ani žád­ná scé­na, kte­rá by se vám vry­la do pamě­ti, nic co by ve vás něco zane­cha­lo...

Příběh fil­mu je jed­no­du­chý. Dany a Filip jsou kama­rá­di z nichž Dany je již zku­še­ný, co se sexu týče a Filip stá­le ješ­tě nic. A tak se Dany sna­ží Filipovi pomoct, aby se zba­vil toho otrav­né­ho panic­tví. Jenže vždy když už to vypa­dá, že vše dopad­ne tak jak má, vždyc­ky se něco podě­lá a k ono­mu vytou­že­né­mu zasu­nu­tí nedo­jde... Oba odjíž­dě­jí na prázd­ni­ny na vodu a sli­bu­jí si, že tam bude plno mož­nos­tí, jak to koneč­ně jed­nou pro vždy vyře­šit. Ne, že by byla o  hol­ky nou­ze, to ne, jen­že smů­la se našim hrdi­nům lepí „na pin­ďou­ra“ a tak začí­ná šíle­ná a bez­smy­sl­ná eska­pá­da tra­pa­sů a náhod, na kte­rých se celý film veze­te.

Nesmím opo­me­nout ani to, že tenhle film je doslo­va pro­špi­ko­va­ný komer­cí. A kdo viděl, ví o čem mlu­vím. Tolik reklam jsem snad ve fil­mu ješ­tě něko­ho nacpat nevi­děl. Počínaje psem sezna­mem, trap­ný­mi vsuv­ka­mi se spri­tem, čes­kou spo­ři­tel­nou, bue­nem a spous­tou dal­ší­ho to vypa­dá, jako by film byl jed­na vel­ká rekla­ma.

Kdybych to měl celé shr­nout, pokud hle­dá­te vel­mi jed­no­du­chý film (kla­du důraz na slo­vo „vel­mi“), nebo jste měli na krku svo­jí sedm­nác­ti­le­tou sestře­ni­ci, kte­rá se nemů­že dočkat až uvi­dí Vojtu Kotka na vel­kym plát­ně mul­tiple­xu, tak je tohle vol­ba pro vás. Pokud ovšem jde­te rádi do kina na film, kte­rý má hla­vu a  patu a chce­te si ho pama­to­vat ješ­tě zít­ra, tak jdě­te radě­ji na něco jiného...Možná poba­ví tee­nage­ry, ovšem jen na dvě hodi­ny odpo­led­ne, pak zapad­ne někam do zapomění...a...co že to jsou vlast­ně ty raf­ťá­ci?

Takhle si doká­žu před­sta­vit úpa­dek čes­ké kine­ma­to­gra­fie, občas když vidím naší čes­kou pro­duk­ci, tak se musím sty­dět, natoč­te pro­sím někdo už něco pořád­ný­ho...

  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou31. května 2019 Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvojicí Mádl - Kotek z dílny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků trochu zestárli, nic tedy nebránilo Rafťákům poněkud přitvrdit. O sportovní činnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Filmové recenze
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […] Posted in Filmové recenze
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […] Posted in Filmové premiéry
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY Posted in Filmové premiéry
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...