Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou

Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou

Raftaci

Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvo­ji­cí Mádl - Kotek z díl­ny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků tro­chu zestár­li, nic tedy nebrá­ni­lo Rafťákům poně­kud při­tvr­dit. O spor­tov­ní čin­nost (ale­spoň v tom tra­dič­ním slo­va smys­lu 🙂 tady jde oprav­du jen okra­jo­vě. To, co všech­ny hlav­ní akté­ry žene vpřed není „řeky proud“, ale tou­ha pro dru­hém pohla­ví.

Až na Danyho tatín­ka (Milan Šteindler), jenž byl coby zane­prázd­ně­ný pod­ni­ka­tel do nehos­tin­né divo­či­ny vržen díky nespo­ko­je­né mamin­ce Blance (Veronika Freimanová) a radě sexu­o­lo­ga: man­žel­ský život je nej­lé­pe oži­vit na mís­tech, kde se rodi­če kdy­si potka­li a vzplá­la jejich lás­ka.

Toto rodi­čov­ské sna­že­ní ovšem poně­kud kom­pli­ku­je situ­a­ci Danymu a Filipovi, kte­ří se vyda­li na tutéž vodu balit hol­ky, a to hlav­ně za úče­lem Filipova zasvě­ce­ní, kte­ré­mu se sho­dou nešťast­ných náhod pořád neda­ří „zasu­nout“. Krom toho, že se jim rodi­če pořád ple­tou pod nohy, Dany ješ­tě dostal na sta­rost své­ho mlad­ší­ho brá­chu Honzíka (Matyáš Valenta), kte­rý je oprav­du čer­to­vo kvít­ko a ani Dany s Filipem nena­dě­la­jí tolik ško­dy jako on.

V Rafťácích se setká­vá­me s celou řadou zají­ma­vých posta­vi­ček. Svůj herec­ký come­back sla­ví Jan Antonín Duchoslav v roli pod­ni­ka­vé­ho řidi­če ser­vis­ní­ho auto­bu­su, kte­rý vel­mi věro­hod­ně nava­zu­je na své role sígrů ze Sněženek a Machrů nebo prá­vě reprí­zo­va­né­ho seri­á­lu Třetí patro. Ze Snowboarďáků tvůr­ci při­ved­li před­sta­vi­tel­ku pozo­ru­hod­ně neu­spo­ko­ji­tel­né ženy Pavlu Tomicovou, kte­rá ten­to­krát vytvo­ři­la nemé­ně neza­po­me­nu­tel­nou posta­vu Filipovy matky-stíhačky-údernice. Do tře­ti­ce pak mož­no jme­no­vat Oldřicha Navrátila, zarpu­ti­lé­ho vodá­ka Bořka, vedou­cí­ho dív­čí­ho vodác­ké­ho kur­zu, leti­té­ho cti­te­le Blanky a otce „ošk­li­vé­ho káčát­ka“, kte­ré na kon­ci samo­zřej­mě čeká pře­rod v krás­nou labuť.

Veronika Freimanová opět hra­je mamin­ku Vojty Kotka, tedy Danyho, a opět je nechtě­ným svěd­kem nejed­né chou­los­ti­vé scé­ny, kte­ré si lze vyklá­dat růz­ným způ­so­bem. Oproti Snowboarďákům, ten­to­krát ale pra­vý význam jed­not­li­vých výje­vů netu­ší a spíš litu­je své­ho synáč­ka, do čeho se to zase dostal (viz „zná­sil­ně­ní“ na zácho­dě, sprchy).

Pro Filipovy „úče­ly“ pak dív­čí oddíl nabí­zí zají­ma­vý výběr – již zmi­ňo­va­né ošk­li­vé káčát­ko, model­ku, ast­ma­tič­ku, inte­lek­tu­ál­ku s pou­ty a samo­zřej­mě tu jedi­nou pra­vou – Kláru (Andrea Kerestéšová). Éterickou bytost, jejíž nevin­nost měl zřej­mě pod­po­řit i čes­ký dabing, jehož kuň­ka­vost mi osob­ně lez­la doce­la na ner­vy. Po pla­ce se cel­kem pro­há­ní 11 růz­no­ro­dých vnad­ných žabek, neu­stá­le kon­zu­mu­jí­cích Kinder Bueno a popí­je­jí­cích Sprite. Product pla­ce­ment do toho­to typu fil­mu holt asi pat­ří… Schválně, kolik výrobků/firem jste ve fil­mu napo­čí­ta­li? Osobně mi při­šel doce­la ori­gi­nál­ní způ­sob jak do fil­mu pro­pa­šo­vat vyhle­dá­vač Seznam.cz v podo­bě firem­ní­ho mas­ko­ta – fle­ka­té­ho psa :-).

Takže? Rafťáci roz­hod­ně nezkla­ma­li a mají na to „zkul­to­va­tět“ podob­ně jako Snowboarďáci. Otázkou je, do jaké­ho spor­tu se hoši vrh­nou do tře­ti­ce :-).

Recenze byla napsá­na 13. 3. 2006

  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […] Posted in Filmové recenze
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Filmové recenze
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • Probudím se včera – divákova noční můra6. září 2020 Probudím se včera – divákova noční můra Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY Posted in Filmové premiéry
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […] Posted in Filmové premiéry
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...