Kritiky.cz > Recenze knih > Rafinovaně skládaný papír

Rafinovaně skládaný papír

104567 350 0 fit

Snad kaž­dý z nás v mlá­dí posklá­dal z papí­ru har­mo­ni­ku, vlaš­tov­ku nebo žab­ku na čty­ři prs­ty, se kte­rou se hrá­ly dět­ské hry. Pro ty, co od vlaš­to­vek pokro­či­li tro­chu dál, je urče­na novin­ka  Margarete Schrüfer  Rafinovaně sklá­da­ný papír vyda­ná nakla­da­tel­stvím Grada.  Možná bude­te pře­kva­pe­ni, co všech­no se dá vyro­bit z oby­čej­né­ho papí­ru.  A vět­ši­nou nebu­de­te potře­bo­vat žád­né spe­ci­ál­ní pomůc­ky, ale jen arch papí­ru a šikov­né ruce.

Na úvod kni­hy autor­ka zařa­di­la prak­tic­ké tipy ohled­ně kou­pě papí­ru násle­do­va­né základ­ní­mi návo­dy, jak ohý­bat, sklá­dat a rov­nat. Pokud si tyto zákla­dy sprá­vě osvo­jí­te, neměl by pro vás být pro­blém vyro­bit všech­ny deko­ra­ce v kni­ze uve­de­né. A že jich zde najde­te oprav­du spous­tu. Od těch, kte­ré asi budou hle­dat v domác­nos­tech uplat­ně­ní hůře, až po sku­teč­ně nápa­di­té výtvo­ry, kte­rý­mi si za pár korun efekt­ně vyzdo­bí­te byt.  Až vás omr­zí, není , s ohle­dem na výrob­ní nákla­dy, pro­blém vyro­bit jinou barev­nou vari­an­tu, dal­ší vzor, deko­ro­vat s ohle­dem na aktu­ál­ní roč­ní obdo­bí nebo pro­bí­ha­jí­cí svát­ky.

Od návo­du na kryt­ky na skle­ni­ce, deko­ra­tiv­ní ptáč­ky a papí­ro­vé ovo­ce se dosta­ne­te až k přes­né­mu popi­su, jak zho­to­vit stí­nít­ka na lam­py nebo něko­lik vzo­rů oba­lů na vázy. Je nut­no podotknout, že pokud jste zůsta­li jen u těch vlaš­to­vek zmi­ňo­va­ných v úvo­du, asi pro vás tato kníž­ka nebu­de. Výroba vět­ši­ny deko­ra­cí už vyža­du­je urči­tou zruč­nost a peč­li­vost.  Třeba prá­vě oba­ly na vázy, u kte­rých se pra­cu­je s tech­ni­kou pli­so­vá­ní, nezvlád­ne vyro­bit ten, kdo ke sklá­dá­ní papí­ru zased­ne prv­ně.

Ve finá­le se jed­ná o vel­mi zda­ři­lou pub­li­ka­ci z edi­ce Šikovné ruce, kde si kaž­dý, respek­ti­ve asi kaž­dá čte­nář­ka najde inspi­ra­ci, jak si zútul­nit svůj domov poměr­ně rych­le a bez zby­teč­ných nákla­dů.

Ukázka z kni­hy:

Pro sklá­dá­ní se hodí kaž­dý papír, kte­rý se snad­no netr­há, a při jeho pře­lo­že­ní vznik­ne ost­rá hra­na. Při výbě­ru pře­ce jen dbá­me na někte­ré jeho vlast­nos­ti: Není-li potiš­tě­ná stra­na pří­liš chou­los­ti­vá? Netrhá se papír při opa­ko­va­ném pře­lo­že­ní? Udrží si hoto­vý model dosta­teč­ně svůj tvar?

V kni­ze pou­ží­vá­me papí­ry a kar­to­ny v gra­má­ži 80, 120, 160 a 270 g/m2.

Knihu lze objed­nat v nakla­da­tel­ství Grada.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,19390 s | počet dotazů: 214 | paměť: 51127 KB. | 10.05.2021 - 06:54:20
X