Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Radoslav Brzobohatý

Radoslav Brzobohatý

BrzoBohaty
BrzoBohaty
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

13. září 1932 Vrútky – 12. září 2012 Praha

Patří k legen­dám čes­ké­ho diva­del­ní­ho a fil­mo­vé­ho herec­tví. Po absol­vo­vá­ní praž­ské DAMU nastou­pil do MD v Kolíně, po účin­ko­vá­ní na řadě mimo­praž­ských scén nako­nec zakot­vil v Praze v Divadle S.K. Neumanna. Víc než tři­cet let byl v angaž­má v  Divadle na Vinohradech (1967-1999). V sou­čas­né době hos­tu­je na růz­ných scé­nách napří­klad v muzi­ká­lo­vých před­sta­ve­ních v Hudebním diva­dle v Karlíně, ale nej­čas­tě­ji ho může­me vidět v před­sta­ve­ních jeho vlast­ní­ho Divadla Radka Brzobohatého, zalo­že­né­ho v roce 2004.Když v roce 1962 pře­šel defi­ni­tiv­ně do Prahy, vyu­ži­li ho fil­ma­ři k vytvo­ře­ní růz­ných postav. Od kri­mi­na­lis­tů, důstoj­ní­ků a poli­cis­tů až k ves­nic­kým chas­ní­kům. Po něko­li­ka epi­zod­kách si zahrál zají­ma­vou posta­vu kapi­tá­na Vargy v detek­tiv­kách Vrah skrý­vá tvář a Strach (Petr Schulhoff). Velkou hrdin­skou posta­vu nad­po­ru­čí­ka Krále, kte­rý vedl sku­pi­nu para­šu­tis­tů při aten­tá­tu na Heydricha, vytvo­řil ve fil­mu Atentát (1964). Dalším rebe­lem, ten­to­krát při rum­bur­ské vzpou­ře, byl ve fil­mu Hvězda zva­ná Pelyněk (Mac Frič, 1964).Vrcholem těch­to hrdin­ských typů byl jeho sed­lák František z fil­mu Vojtěcha Jasného - Všichni dob­ří rodá­ci (1968). Spolu s Jiřinou Bohdalovou se před­sta­vil divá­kům v něko­li­ka roz­díl­ných typech rolí. V kome­di­ál­ní polo­ze exce­lo­val jako nevěr­ný man­žel v Dámě na kole­jích Ladislava Rychmana (1966), jako zlo­děj v detek­tiv­ce Pěnička a Paraplíčko Jiřího Sequense (1970), neza­po­me­nu­tel­ný­mi výko­ny ozdo­bi­li dra­ma Ucho (Karel Kachyňa 1970). Sedmdesátá a osm­de­sá­tá léta při­nes­la Radoslavu Brzobohatému pale­tu roz­díl­ných rolí. Za pozor­nost sto­jí Jagoš (O Moravské zemi, A. Kachlík 1977), Záviš z Falkštejna ze Hry o krá­lov­nu, Dr. Prokop z vol­né adap­ta­ce Čapkova Krakatitu nazva­né Temné slun­ce (Otakar Vávra 1980) nebo pro­fe­sor tělo­cvi­ku z kome­die Karla Smyczka Sněženky a machři (1982). Přízeň pub­li­ka si zís­kal i díky roz­hla­su a pře­de­vším tele­viz­ní obra­zov­ce za role v seri­á­lech F. L. Věk, Dynastie Nováků, Dobrá voda, Cirkus Humberto, Šípková Růženka, v posled­ní době pak Ordinace v Růžové zahra­dě, Ulice, Vyprávěj a Život je ples


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,81513 s | počet dotazů: 246 | paměť: 61461 KB. | 28.11.2022 - 05:57:10