Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihovnička > Radleigh Valentine: Andělské rady

Radleigh Valentine: Andělské rady

IMG 20211220 125902 kopie
IMG 20211220 125902 kopie

Velmi struč­né, jas­né a nako­nec i záři­vé kar­ty jsou oprav­du bla­ho­di­ní. Někdy k tako­vým tíh­nu a jiné se mi ani nechce vyta­ho­vat. „Tak jak to teda je?“ „Co čekat?“ Tak nepří­jem­né a struč­né otáz­ky někdy jsou, nad kte­rý­mi se vám ani nechce moc hlou­bat. Ano, mám sklo­ny tako­vé jas­né a struč­né kar­ty brát na leh­kou váhu, ale ony někdy vel­mi pře­kva­pí tím, že prav­du dí.

Není to tak dáv­no, co jsem si jen tak vytáh­la dvě kar­ty na dvě okol­nos­ti a plá­ny. V jed­nom jsem měla počkat na pomoc dru­hých… a zdá se, že to, co tu mám by chtě­lo, aby se na to někdo podí­val a řekl, co kde vylep­šit nebo vymys­lel dal­ší krok, kte­rý já sama nevi­dím… a dru­há  kar­ta se týka­la času a sli­bu­je něko­lik týd­nů, což může být dlou­há doba, ale zřej­mé je, že to, co plá­nu­ji, pros­tě dlou­hou dobu trvat bude.

A tak jsem si kar­tič­ky necha­la hez­ky na očích a budu to dál pozo­ro­vat.

IMG 20211220 125902 kopie
IMG 20211220 125902 kopie
IMG 20211220 125804
IMG 20211220 125804

Ano – kar­ty Andělské rady jsou prá­vě tako­vý­mi, kte­ré si může­te při­pích­nout na nástěn­ku, posta­vit do polič­ky a čas od času se k té dané kar­tě vrá­tit a popo­ví­dat si s ní. Čistě obec­ně mi nabíd­la Zotavení a dá se říci, že ať chci nebo ne, ve fázi zota­ve­ní se nachá­zím. Když  jsem si ji taha­la, tak to bylo spíš una­ve­né, v tuto chví­li už cítím, že dochá­zí na tu svět­lej­ší fázi.

Malý for­mát, malé kar­tič­ky, přes­ně do ruky, jása­vá žlu­tá barva navo­zu­jí­cí opti­mis­mus. Ale také nepří­jem­ná odpo­věď „Ne“ v sadě a dal­ší, kte­ré tak nějak hází vidle do plá­nů a výkla­dů, ale co naplat… i tak to někdy je. Pak dopo­ru­ču­ji si pře­číst také kní­žeč­ku, kte­rá kaž­dou odpo­věď vel­mi hla­di­vě vysvět­lu­je a mnoh­dy najde­te prá­vě tam to, co hle­dá­te.

Takže kní­žeč­ku nepod­ce­ňuj­te pro­sím…

Tip s kar­ta­mi:

  • Úžasný dáre­ček pro něko­ho, kdo má tyto kar­ty rád: jsou malé, svět­lé, jak malé dra­ho­ka­my
  • Skvělé pro den­ní inspi­ra­ci
  • Skvělé jako třeš­nič­ka na dor­tu vel­ké­ho výkla­du (a tady pak je zají­ma­vé, jak úžas­ně dola­dí celé sdě­le­ní karet)

Karty Andělské rady (Radleigh Valentine), nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2021, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,31239 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55760 KB. | 22.05.2022 - 08:03:06