Radka Třeštíková: Osm

Osm

Román se zdán­li­vě kri­mi­nál­ní záplet­kou, kte­rý se ale spíš než na vyšet­řo­vá­ní trest­né­ho činu zamě­řu­je na osob­ní život a vzta­hy jed­not­li­vých postav.

Tato kni­ha vyprá­ví pří­běh mla­dé dív­ky Michaely, se kte­rou se popr­vé setká­vá­me jako s paci­ent­kou leží­cí v kóma­tu po poku­su o její vraž­du. Do nemoc­ni­ce za ní při­chá­ze­jí růz­ní lidé, při­čemž se zdá, jako kdy­by ji kaž­dý buď bez­mezně milo­val, nebo ze srd­ce nená­vi­děl. Zpočátku je tro­chu obtíž­né zori­en­to­vat se v jed­not­li­vých posta­vách a jejich cha­rak­te­rech, jeli­kož autor­ka je před­sta­ví v dosti rych­lém sle­du, tak­že čte­nář má chví­le­mi pro­blém ujas­nit si, kdo ke komu vlast­ně pat­ří. Možná to byl autor­ský záměr, pro­to­že postu­pem času se vzta­hy sku­teč­ně nato­lik zamo­ta­jí, že se až může zdát, že kdo­ko­liv pat­ří vlast­ně ke komu­ko­liv.

Autorka zvo­li­la retrospek­tiv­ní způ­sob vyprá­vě­ní, tak­že se po prv­ních zhru­ba pade­sá­ti strán­kách (kdy se setká­me mimo jiné i s vyšet­řo­va­te­li, kte­ří se sna­ží při­jít na to, co se oneh­dy, když byla Michaela postře­le­na, vlast­ně sta­lo) dostá­vá­me na samot­ný začá­tek pří­bě­hu. Do doby, kdy je bez­sta­rost­ná Michaela ješ­tě plná život­ní­ho elá­nu a opti­mis­mu. Začne se tak odví­jet pří­běh dív­ky, kte­rou by bylo mož­né s tro­chou nad­sáz­ky ozna­čit za Famme Fatale. Kniha nám postup­ně před­klá­dá růz­né dru­hy lás­ky, zejmé­na pak té, kte­rá obná­ší napros­tou a až cho­rob­nou závis­lost na dru­hé oso­bě. Ostatně lás­ka jako závis­lost a posed­lost záro­veň se zde stá­vá jed­ním z hlav­ních témat.

Příběh je vyprá­věn ve tře­tí oso­bě, tak­že má čte­nář mož­nost nahlí­žet do úvah všech postav a s žád­nou z nich se pří­mo nezto­tož­nit. To je dob­ře zejmé­na pro­to, že ti, kte­ří se zda­jí být zpo­čát­ku sym­pa­tič­tí, se mohou v prů­bě­hu uká­zat jako zce­la odliš­ní lidé, než za kte­ré jste je pova­žo­va­li. Nad někte­rý­mi drob­nost­mi se čte­nář tro­chu poza­sta­ví a pře­mýš­lí o tom, zda nezní až moc nere­ál­ně. Mám na mys­li tře­ba vyšet­řo­va­tel­ku jmé­nem Šeredová, kte­rá je vel­mi ošk­li­vá, což by byla jen nemi­lá sho­da náhod, avšak to, že jí všich­ni kole­go­vé i přímí nad­ří­ze­ný říka­jí Šeredo, se zdá být v dneš­ní době tro­chu pře­hna­né. Je jen těž­ko uvě­ři­tel­né, že by si žena na Pražské kri­mi­nál­ce necha­la běž­ně líbit větu „Uvaří mi někdo kafe? Šeredo?“. To jsou ale jen malič­kos­ti, kte­ré cel­ko­vě vza­to nijak neka­zí dob­rý dojem z čet­by.

Více na Kritiky.cz
Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera. Keifer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin a Oliver Platt, to není rozhodně š...
Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz Oficiální výukové kurzy z dílny Adobe Systems jsou světově nejprodávanějšími učebnicemi ...
100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče podruhé Když v loňském roce vydal Albatros knihu 100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče (or...
Porazil by Harry Potter Luka Skywalkera? Magie vs Síla! ...
Boty na podzim, které zkrátka musíte mít! Také už si začínáte prohlížet boty na podzim? Chodíte kolem regálů a jako mlsné kočky po...

Kniha Osm od Radky Třeštíkové je tak, jak by čte­nář oče­ká­val, dal­ší kni­hou, v níž jsou hlav­ním téma­tem vzta­hy a vše s nimi spo­je­né. Určitě se tedy nedá ozna­čit za detek­tiv­ku v pra­vém slo­va smys­lu. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la všem, co hle­da­jí pří­běh, kte­rý má v sobě leh­kost psa­ní, zají­ma­vou záplet­ku a neče­ka­nou pro­mě­nu cha­rak­te­rů.


 • Autor:Radka Třeštíková
 • Žánr:román, psy­cho­lo­gic­ký román, detek­tiv­ka, čte­ní pro ženy, čes­ká pró­za
 • Nakladatelstvi:MOTTO
 • Datum vydá­ní:15.06.2017
 • Doporučeno od:15 let
 • EAN:9788026708834
 • Počet stran:384 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:125x205 - váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 276 Kč .


Radka Třeštíková: Osm
Hodnocení: 4.7 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Je ve Veselí veselo?25. listopadu 2018 Je ve Veselí veselo? Radka Třeštíková patří mezi autorky, o kterých je poslední dobou hodně slyšet a každá nová kniha je netrpělivě očekávána. Nejinak tomu bylo u aktuální novinky Veselí, která se od […]
 • Bábovky2. srpna 2017 Bábovky Radka Třeštíková je nejčtenější autorka ženských románů současnosti. Její knihu Bábovky přečetla nejen spousta žen, ale i mužů. Kniha Bábovky vypráví příběhy dvanácti žen, které jsou […]
 • Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?25. září 2018 Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem jednodušší.“ Mají to opravdu ženy v životě snazší? Zeptali jsme se herců. Evelyna Steimarová vidí  […]
 • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […]
 • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […]
 • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […]
 • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […]
 • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […]
 • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […]
 • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […]