Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Radka Křivánková: Ozdobné balení dárků – 4. díl

Radka Křivánková: Ozdobné balení dárků – 4. díl

OzdBalDarku
OzdBalDarku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přestože je Štědrý den už dáv­no za námi, vždy lze najít pří­le­ži­tost k obda­ro­vá­ní blíz­kých i přá­tel. Inspiraci nám poskyt­ne kni­ha Radky Křivánkové, Ozdobné bale­ní dár­ků. Jedná se o již čtvr­tý díl vel­mi úspěš­né série. Kromě ní je Radka Křivánková autor­kou půvab­né kníž­ky Ozdobné bale­ní dár­ků pro děti.

Tento díl je ze všech nej­ob­sáh­lej­ší, je zde uve­de­no více než 90 nových nápa­dů.

Radka Křivánková se dár­ko­vé­mu bale­ní pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je od roku 1995, kdy zalo­ži­la fir­mu pod­ni­ka­jí­cí v tom­to obo­ru. Balila dár­ky pro význam­né osob­nos­ti, napří­klad  pro George Bushe či prin­cez­nu Dianu, a je drži­tel­kou dvou rekor­dů, zapsa­ných v Guinnessově kni­ze. V roce 2001 zaba­li­la nejmen­ší dárek, opál o prů­mě­ru 3 mm, a násle­du­jí­cí­ho roku zas nej­vět­ší dárek, kami­on o roz­mě­rech 8 ˣ 4 ˣ 3 m. Pořádá kur­zy, před­vá­dě­cí akce a její obchod nabí­zí ori­gi­nál­ní ozdob­né papí­ry z celé­ho svě­ta.

Autorka nej­pr­ve sezna­mu­je čte­ná­ře s jed­not­li­vý­mi mate­ri­á­ly, tedy s ozdob­ný­mi papí­ry, kar­to­ny, stu­ha­mi, drát­ky, ozdo­ba­mi a dále s pomůc­ka­mi nezbyt­ně nut­ný­mi k této zábav­né tvůr­čí čin­nos­ti, jako jsou lepi­dla, růz­né typy nůžek či napří­klad vzo­ro­va­cí stro­jek Cuttlebug pro raž­bu plas­tic­kých vzo­rů na papí­rech.

Přestože by se moh­lo zdát, že na toto téma již bylo napsá­no vše, pisa­tel­ka při tvor­bě knih čer­pá z téměř beze­dné stud­ni­ce nápa­dů. Objevují se zde nejen pří­kla­dy dár­ko­vé­ho bale­ní, ale i návo­dy pro tvor­bu kra­bi­ček, mašlí, ozdob, přá­ní či obá­lek. Autorka se, stej­ně jako ve tře­tím dílu, rov­něž věnu­je ori­gi­nál­ní­mu a vtip­né­mu bale­ní peněz.

V pří­ruč­ce jsou otiš­tě­ny postu­py k vytvo­ře­ní roz­ba­le­né tabul­ky čoko­lá­dy, páva, ham­bur­ge­ru nebo slo­že­ných dží­nů. Velmi zda­ři­lý je nápad zaba­lit ponož­ky jako sushi, láhev sek­tu jako Formuli 1, vět­ší oble­če­ní zas do podo­by zmrz­li­ny, prin­cez­ny či mrkve.

Velmi vtip­ně rov­něž půso­bí kra­bič­ka ve tva­ru žab­ky, bílé myš­ky či dor­tu.

Další oddíl je věno­ván peněž­ním dár­kům. Jak autor­ka před­vá­dí, lze pení­ze daro­vat napří­klad v podo­bě kra­va­ty, zavi­no­vač­ky, pás­ku ke kalho­tám či hvěz­dič­ky.

Jelikož jsem čet­la všech­ny kni­hy Radky Křivánkové, obá­va­la jsem se, že v této oblas­ti už nelze nic dal­ší­ho vymys­let. Opak je však prav­dou a tato tvůr­čí pub­li­ka­ce mě, stej­ně jako pře­de­šlé, mile pře­kva­pi­la. Nápady jsou ino­va­tiv­ní a jiné než v před­cho­zích dílech. Kniha je inspi­ru­jí­cí i zábav­ná a kaž­dý si v ní najde své.

Jednotlivé nápa­dy jsou prak­tic­ky roz­dě­le­ny do sek­ce pro pány, pro dámy a pro děti. Zároveň je u kaž­dé­ho návo­du vyzna­če­na obtíž­nost od jed­né do tří, tudíž si kaž­dý může vybrat dle své zruč­nos­ti, do čeho se pus­tí. Na své si při­jdou i zku­še­ní kuti­lo­vé, kte­ří se tomu­to koníč­ku věnu­jí del­ší dobu. Mezi nej­těž­ší pat­ří láhev zaba­le­ná jako parfém, obal na dárek ve tva­ru tuby od zub­ní pas­ty či 3D přá­níč­ko v podo­bě čtyřpa­t­ro­vé­ho dor­tu.

Originálně vypa­da­jí i jed­no­duš­ší návo­dy, u nichž není vůbec znát, že se jed­ná o snad­něj­ší způ­sob úpra­vy.

Kniha mě nezkla­ma­la, stej­ně jako pře­de­šlé pub­li­ka­ce ze stej­né série.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,28737 s | počet dotazů: 258 | paměť: 59974 KB. | 19.08.2022 - 21:27:48