Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

731872 350 0 fit

Lámete si hla­vu, co dob­ré­ho může vaše dítě či váš part­ner pokud má bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu? Dozvěděli jste se prá­vě tuto dia­gnó­zu a neví­te, jak s tou­to infor­ma­cí nalo­žit a co si vlast­ně počít? Radka Vrzalová, zku­še­ná lek­tor­ka kur­zů pro různá diet­ní ome­ze­ní vydá­vá svou tře­tí kni­hu s názvem Radčina kuchař­ka bez lepku- Slavnosti a roz­hod­ně vám s tím­to pro­blé­mem pomů­že. 

V této kni­ze vás čeká 120 nových recep­tů pro bezlep­ko­vé stra­vo­vá­ní pro vaši slav­nost­ní tabu­li. Hned na začát­ku nalez­ne­te návod, jak s kni­hou vlast­ně pra­co­vat, jaké pik­to­gra­my jsou v kni­hy pou­ži­ty, pomo­cí niž se vám bude lépe ori­en­to­vat a vařit, dále růz­né rady, nápa­dy, co si poří­dit, zakou­pit, pří­pad­ně čeho se tře­ba vyva­ro­vat. Každá slav­nost je uve­de­na krát­kým tex­tem, co tře­ba lze při­pra­vit dob­ré­ho, dále mno­ho recep­tů s podrob­ným sezna­mem suro­vin a návo­dem, jak na to a boha­tá foto­ga­le­rie, při kte­ré se vám budou sbí­hat sli­ny, aniž bys­te si uvě­do­mi­ly, že v recep­tu něco chy­bí. Na kon­ci recep­tu je uve­den i tip, jak daný recept ozvlášt­nit i pro vega­ny a jiné.

Slova autor­ky:

„Původně nesku­teč­ný rodin­ný pro­blém se stal obrov­ským koněm.“

Bezlepkovými, bez­va­ječ­ný­mi, bez­mléč­ný­mi, bez­lak­tó­zo­vý­mi suro­vi­na­mi docí­lí­te úžas­ných výsled­ků.

Recepty jsou řaze­ny pro růz­né význam­né chví­le od led­na až do pro­sin­ce. Jako jsou např. neče­ka­né návštěvy, Masopust, Valentýn, Velikonoce, růz­né dět­ské osla­vy naro­ze­nin, svat­ba, gri­lo­vá­ní, Halloween, ale tře­ba Vánoce a Silvestr. Ať už jsou to slad­ké dob­ro­ty, tak i růz­né sla­né pohoš­tě­ní. Jaké dob­ro­ty si pod­le této kuchař­ky může­te uva­řit? Jsou to pře­de­vším kla­sic­ké dor­ty, tra­dič­ní čes­kou i zahra­nič­ní kuchy­ni, sla­né i slad­ké dob­ro­ty jen tak pro pohoš­tě­ní. Pomocí těch­to recep­tů si může­te při­pra­vit prak­tic­ky coko­li, na co si vzpo­me­ne­te.

S tou­to pro­ble­ma­ti­kou jsem se setka­la tepr­ve nedáv­no u své­ho mlad­ší­ho syna. Vždy jsem si tako­vé recep­ty pou­ze pře­čet­la a nijak nad nimi nepře­mýš­le­la. Až se to týká naší rodi­ny, vidím to najed­nou úpl­ně jinak. První poku­sy s bezlep­ko­vou a bez­lak­tó­zo­vou die­tou byly zou­fa­lé. První upe­če­ný chléb z bezlep­ko­vé mou­ky letěl oprav­du do koše. Bezlepková die­ta se nám naštěs­tí nepo­tvr­di­la, ale into­le­ran­ce lak­tó­zy ano. Mám za sebou i prv­ní bezlep­ko­vé vánoč­ní cuk­ro­ví a musím říci, že se mě poved­lo. Po prv­ní zku­še­nos­ti s chle­bem jsem měla oba­vy. Naštěstí zby­teč­né. Perníčky i linec­ké syno­vi moc chut­na­jí. Prošla jsem si řadu super­mar­ke­tů a i men­ších obcho­dů a zori­en­to­va­la se v nabíd­ce růz­ných pro­duk­tů a suro­vin na peče­ní a vaře­ní. Musím říci, že nabíd­ka je doce­la vel­ká. Jediné, co může trá­pit rodi­nu s těmi­to die­ta­mi je pře­de­vším vyso­ká cena potra­vin.

Více na Kritiky.cz
Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na k...
Největší zklamaní ve Star Wars... ...
Mafia III - Custom Rides & Racing DLC DLC zdarma přináší Nová auta, závody a tuning....
Hodný syn - vítěz letošního Febiofestu v distribuci Film Europe Praha 30. 3. 2012 – Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest zn...
Sólokapr - recenze Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda…tak zní slogan nové komedie Woodyho Allen...

Tato kuchař­ka je napros­to úžas­ná a dopo­ru­či­la bych ji všem, co mají různá diet­ní ome­ze­ní, ale i těm, kte­ří chtě­jí pou­ze změ­nu ve svém stra­vo­vá­ní a není jim lhos­tej­né, co kon­zu­mu­jí.

Ukázka z kni­hy:

Recept na Linecké pohan­ko­vé sušen­ky

Jelikož už advent­ní čas začal, ten­to recept je pro toto obdo­bí ide­ál­ní.

Co bude­me potře­bo­vat?

300 g hlad­ké pohan­ko­vé mou­ky, 80 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, špet­ka soli, špet­ka pra­vé vanil­ky, kůra z jed­no­ho citró­nu, 1 celé vej­ce + 1 žlou­tek, 1 čajo­vá lžič­ka cit­ro­no­vé šťá­vy, 1/2 kávo­vé lžič­ky xan­ta­nu či gua­ru, 170 g tuku Alsan nastrou­ha­né­ho zastu­de­na, meruň­ko­vý džem, čoko­lá­do­vá pole­va

Postup:

Mouku smí­chá­me s cuk­rem, solí, vanil­kou a cit­ro­no­vou kůrou. Přidáme vej­ce a žlou­tek, cit­ro­no­vou šťá­vu, xan­tan a tuk a rych­le uhně­te­me vláč­né těs­to. Necháme v led­ni­ci odpo­či­nout do dru­hé­ho dne zaba­le­né v potra­vi­nář­ské folii.

Druhý den vyvá­lí­me těs­to na mou­kou posy­pa­ném vále na výš­ku asi 0,5 cm a vykra­ju­je­me pomouč­ně­ným vykra­jo­vát­kem poža­do­va­né tva­ry. Pečeme na pečí­cím papí­ře při tep­lo­tě 170 C asi 12 minut. Necháme vychlad­nout. Druhý den pro­ma­že­me mar­me­lá­dou, zdo­bí­me čoko­lá­dou.

Radka Vrzalová - původ­ním vzdě­lá­ním potra­vi­no­vý tech­no­log, nemoc její dce­ry jí doved­la k diet­ní­mu vaře­ní, pra­co­va­la pro web www.proalergiky.cz, v Roce 2015 vyda­la svou prv­ní kuchař­ku Radčina kuchař­ka bez lep­ku s podti­tu­lem Se spous­tou rad a recep­tů i bez mlé­ka a vajec, o dva roky poz­dě­ji vyšel její dru­hý díl. Po rodi­čov­ské dovo­le­né nastou­pi­la k čes­ké­mu potra­vi­nář­ské­mu  řetěz­ci a pra­co­va­la jako tech­no­log lahůd­kář­ské  výro­by, poz­dě­ji jako mana­žer kva­li­ty a pro­de­je.  Od roku 2015 pořá­dá kur­zy peče­ní a vaře­ní bez lep­ku, mlé­ka a jiných aler­ge­nů.

Autor: Radka Vrzalová

Edice: Zdraví a život­ní styl

Vydáno: 2019, Vydala Grada, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-247-3187-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
  • DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.10. února 2019 DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělaná. Kromě autorkou vyzkoušených receptů na velké množství dobrot, kde je z jednou složek […]
  • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
  • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
  • Moje první opravdová kuchařka2. ledna 2020 Moje první opravdová kuchařka Ráda bych se s vámi podělila u čtenářský zážitek z kuchařky mladé autorky Ájy Dokoupilové, která je opravdu raritou na knižním trhu. Tato kuchařka je určena všem, kdo začíná vařit. Je […]
  • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […]