Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lámete si hla­vu, co dob­ré­ho může vaše dítě či váš part­ner pokud má bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu? Dozvěděli jste se prá­vě tuto dia­gnó­zu a neví­te, jak s tou­to infor­ma­cí nalo­žit a co si vlast­ně počít? Radka Vrzalová, zku­še­ná lek­tor­ka kur­zů pro různá diet­ní ome­ze­ní vydá­vá svou tře­tí kni­hu s názvem Radčina kuchař­ka bez lepku- Slavnosti a roz­hod­ně vám s tím­to pro­blé­mem pomů­že. 

V této kni­ze vás čeká 120 nových recep­tů pro bezlep­ko­vé stra­vo­vá­ní pro vaši slav­nost­ní tabu­li. Hned na začát­ku nalez­ne­te návod, jak s kni­hou vlast­ně pra­co­vat, jaké pik­to­gra­my jsou v kni­hy pou­ži­ty, pomo­cí niž se vám bude lépe ori­en­to­vat a vařit, dále růz­né rady, nápa­dy, co si poří­dit, zakou­pit, pří­pad­ně čeho se tře­ba vyva­ro­vat. Každá slav­nost je uve­de­na krát­kým tex­tem, co tře­ba lze při­pra­vit dob­ré­ho, dále mno­ho recep­tů s podrob­ným sezna­mem suro­vin a návo­dem, jak na to a boha­tá foto­ga­le­rie, při kte­ré se vám budou sbí­hat sli­ny, aniž bys­te si uvě­do­mi­ly, že v recep­tu něco chy­bí. Na kon­ci recep­tu je uve­den i tip, jak daný recept ozvlášt­nit i pro vega­ny a jiné.

Slova autor­ky:

„Původně nesku­teč­ný rodin­ný pro­blém se stal obrov­ským koněm.“

Bezlepkovými, bez­va­ječ­ný­mi, bez­mléč­ný­mi, bez­lak­tó­zo­vý­mi suro­vi­na­mi docí­lí­te úžas­ných výsled­ků.

Recepty jsou řaze­ny pro růz­né význam­né chví­le od led­na až do pro­sin­ce. Jako jsou např. neče­ka­né návštěvy, Masopust, Valentýn, Velikonoce, růz­né dět­ské osla­vy naro­ze­nin, svat­ba, gri­lo­vá­ní, Halloween, ale tře­ba Vánoce a Silvestr. Ať už jsou to slad­ké dob­ro­ty, tak i růz­né sla­né pohoš­tě­ní. Jaké dob­ro­ty si pod­le této kuchař­ky může­te uva­řit? Jsou to pře­de­vším kla­sic­ké dor­ty, tra­dič­ní čes­kou i zahra­nič­ní kuchy­ni, sla­né i slad­ké dob­ro­ty jen tak pro pohoš­tě­ní. Pomocí těch­to recep­tů si může­te při­pra­vit prak­tic­ky coko­li, na co si vzpo­me­ne­te.

S tou­to pro­ble­ma­ti­kou jsem se setka­la tepr­ve nedáv­no u své­ho mlad­ší­ho syna. Vždy jsem si tako­vé recep­ty pou­ze pře­čet­la a nijak nad nimi nepře­mýš­le­la. Až se to týká naší rodi­ny, vidím to najed­nou úpl­ně jinak. První poku­sy s bezlep­ko­vou a bez­lak­tó­zo­vou die­tou byly zou­fa­lé. První upe­če­ný chléb z bezlep­ko­vé mou­ky letěl oprav­du do koše. Bezlepková die­ta se nám naštěs­tí nepo­tvr­di­la, ale into­le­ran­ce lak­tó­zy ano. Mám za sebou i prv­ní bezlep­ko­vé vánoč­ní cuk­ro­ví a musím říci, že se mě poved­lo. Po prv­ní zku­še­nos­ti s chle­bem jsem měla oba­vy. Naštěstí zby­teč­né. Perníčky i linec­ké syno­vi moc chut­na­jí. Prošla jsem si řadu super­mar­ke­tů a i men­ších obcho­dů a zori­en­to­va­la se v nabíd­ce růz­ných pro­duk­tů a suro­vin na peče­ní a vaře­ní. Musím říci, že nabíd­ka je doce­la vel­ká. Jediné, co může trá­pit rodi­nu s těmi­to die­ta­mi je pře­de­vším vyso­ká cena potra­vin.

Tato kuchař­ka je napros­to úžas­ná a dopo­ru­či­la bych ji všem, co mají různá diet­ní ome­ze­ní, ale i těm, kte­ří chtě­jí pou­ze změ­nu ve svém stra­vo­vá­ní a není jim lhos­tej­né, co kon­zu­mu­jí.

Ukázka z kni­hy:

Recept na Linecké pohan­ko­vé sušen­ky

Jelikož už advent­ní čas začal, ten­to recept je pro toto obdo­bí ide­ál­ní.

Co bude­me potře­bo­vat?

300 g hlad­ké pohan­ko­vé mou­ky, 80 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, špet­ka soli, špet­ka pra­vé vanil­ky, kůra z jed­no­ho citró­nu, 1 celé vej­ce + 1 žlou­tek, 1 čajo­vá lžič­ka cit­ro­no­vé šťá­vy, 1/2 kávo­vé lžič­ky xan­ta­nu či gua­ru, 170 g tuku Alsan nastrou­ha­né­ho zastu­de­na, meruň­ko­vý džem, čoko­lá­do­vá pole­va

Postup:

Mouku smí­chá­me s cuk­rem, solí, vanil­kou a cit­ro­no­vou kůrou. Přidáme vej­ce a žlou­tek, cit­ro­no­vou šťá­vu, xan­tan a tuk a rych­le uhně­te­me vláč­né těs­to. Necháme v led­ni­ci odpo­či­nout do dru­hé­ho dne zaba­le­né v potra­vi­nář­ské folii.

Druhý den vyvá­lí­me těs­to na mou­kou posy­pa­ném vále na výš­ku asi 0,5 cm a vykra­ju­je­me pomouč­ně­ným vykra­jo­vát­kem poža­do­va­né tva­ry. Pečeme na pečí­cím papí­ře při tep­lo­tě 170 C asi 12 minut. Necháme vychlad­nout. Druhý den pro­ma­že­me mar­me­lá­dou, zdo­bí­me čoko­lá­dou.

Radka Vrzalová - původ­ním vzdě­lá­ním potra­vi­no­vý tech­no­log, nemoc její dce­ry jí doved­la k diet­ní­mu vaře­ní, pra­co­va­la pro web www.proalergiky.cz, v Roce 2015 vyda­la svou prv­ní kuchař­ku Radčina kuchař­ka bez lep­ku s podti­tu­lem Se spous­tou rad a recep­tů i bez mlé­ka a vajec, o dva roky poz­dě­ji vyšel její dru­hý díl. Po rodi­čov­ské dovo­le­né nastou­pi­la k čes­ké­mu potra­vi­nář­ské­mu  řetěz­ci a pra­co­va­la jako tech­no­log lahůd­kář­ské  výro­by, poz­dě­ji jako mana­žer kva­li­ty a pro­de­je.  Od roku 2015 pořá­dá kur­zy peče­ní a vaře­ní bez lep­ku, mlé­ka a jiných aler­ge­nů.

Autor: Radka Vrzalová

Edice: Zdraví a život­ní styl

Vydáno: 2019, Vydala Grada, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-247-3187-2


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,31269 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61458 KB. | 29.11.2022 - 08:59:48