Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

Lámete si hla­vu, co dob­ré­ho může vaše dítě či váš part­ner pokud má bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu? Dozvěděli jste se prá­vě tuto dia­gnó­zu a neví­te, jak s tou­to infor­ma­cí nalo­žit a co si vlast­ně počít? Radka Vrzalová, zku­še­ná lek­tor­ka kur­zů pro různá diet­ní ome­ze­ní vydá­vá svou tře­tí kni­hu s názvem Radčina kuchař­ka bez lepku- Slavnosti a roz­hod­ně vám s tím­to pro­blé­mem pomů­že. 

V této kni­ze vás čeká 120 nových recep­tů pro bezlep­ko­vé stra­vo­vá­ní pro vaši slav­nost­ní tabu­li. Hned na začát­ku nalez­ne­te návod, jak s kni­hou vlast­ně pra­co­vat, jaké pik­to­gra­my jsou v kni­hy pou­ži­ty, pomo­cí niž se vám bude lépe ori­en­to­vat a vařit, dále růz­né rady, nápa­dy, co si poří­dit, zakou­pit, pří­pad­ně čeho se tře­ba vyva­ro­vat. Každá slav­nost je uve­de­na krát­kým tex­tem, co tře­ba lze při­pra­vit dob­ré­ho, dále mno­ho recep­tů s podrob­ným sezna­mem suro­vin a návo­dem, jak na to a boha­tá foto­ga­le­rie, při kte­ré se vám budou sbí­hat sli­ny, aniž bys­te si uvě­do­mi­ly, že v recep­tu něco chy­bí. Na kon­ci recep­tu je uve­den i tip, jak daný recept ozvlášt­nit i pro vega­ny a jiné.

Slova autor­ky:

„Původně nesku­teč­ný rodin­ný pro­blém se stal obrov­ským koněm.“

Bezlepkovými, bez­va­ječ­ný­mi, bez­mléč­ný­mi, bez­lak­tó­zo­vý­mi suro­vi­na­mi docí­lí­te úžas­ných výsled­ků.

Recepty jsou řaze­ny pro růz­né význam­né chví­le od led­na až do pro­sin­ce. Jako jsou např. neče­ka­né návštěvy, Masopust, Valentýn, Velikonoce, růz­né dět­ské osla­vy naro­ze­nin, svat­ba, gri­lo­vá­ní, Halloween, ale tře­ba Vánoce a Silvestr. Ať už jsou to slad­ké dob­ro­ty, tak i růz­né sla­né pohoš­tě­ní. Jaké dob­ro­ty si pod­le této kuchař­ky může­te uva­řit? Jsou to pře­de­vším kla­sic­ké dor­ty, tra­dič­ní čes­kou i zahra­nič­ní kuchy­ni, sla­né i slad­ké dob­ro­ty jen tak pro pohoš­tě­ní. Pomocí těch­to recep­tů si může­te při­pra­vit prak­tic­ky coko­li, na co si vzpo­me­ne­te.

Více na Kritiky.cz
#1857: DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena - 40 % DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena (Flash: The Return of Barry Allen)Vydalo Ea...
Výměna manželek – 19. 4. 2017 https://youtu.be/x2JrZphFTt8...
Deset let s Prima COOL Stanice Prima COOL slaví COOLATINY. Za deset let svého života toho dokázala opravdu hodně. Do r...
Československo – Český film: ...
Kostka 0 Třetí pokračování hororových filmů s tématikou ďábelského vználezu na likvidaci nepohodl...

S tou­to pro­ble­ma­ti­kou jsem se setka­la tepr­ve nedáv­no u své­ho mlad­ší­ho syna. Vždy jsem si tako­vé recep­ty pou­ze pře­čet­la a nijak nad nimi nepře­mýš­le­la. Až se to týká naší rodi­ny, vidím to najed­nou úpl­ně jinak. První poku­sy s bezlep­ko­vou a bez­lak­tó­zo­vou die­tou byly zou­fa­lé. První upe­če­ný chléb z bezlep­ko­vé mou­ky letěl oprav­du do koše. Bezlepková die­ta se nám naštěs­tí nepo­tvr­di­la, ale into­le­ran­ce lak­tó­zy ano. Mám za sebou i prv­ní bezlep­ko­vé vánoč­ní cuk­ro­ví a musím říci, že se mě poved­lo. Po prv­ní zku­še­nos­ti s chle­bem jsem měla oba­vy. Naštěstí zby­teč­né. Perníčky i linec­ké syno­vi moc chut­na­jí. Prošla jsem si řadu super­mar­ke­tů a i men­ších obcho­dů a zori­en­to­va­la se v nabíd­ce růz­ných pro­duk­tů a suro­vin na peče­ní a vaře­ní. Musím říci, že nabíd­ka je doce­la vel­ká. Jediné, co může trá­pit rodi­nu s těmi­to die­ta­mi je pře­de­vším vyso­ká cena potra­vin.

Tato kuchař­ka je napros­to úžas­ná a dopo­ru­či­la bych ji všem, co mají různá diet­ní ome­ze­ní, ale i těm, kte­ří chtě­jí pou­ze změ­nu ve svém stra­vo­vá­ní a není jim lhos­tej­né, co kon­zu­mu­jí.

Ukázka z kni­hy:

Recept na Linecké pohan­ko­vé sušen­ky

Jelikož už advent­ní čas začal, ten­to recept je pro toto obdo­bí ide­ál­ní.

Co bude­me potře­bo­vat?

300 g hlad­ké pohan­ko­vé mou­ky, 80 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, špet­ka soli, špet­ka pra­vé vanil­ky, kůra z jed­no­ho citró­nu, 1 celé vej­ce + 1 žlou­tek, 1 čajo­vá lžič­ka cit­ro­no­vé šťá­vy, 1/2 kávo­vé lžič­ky xan­ta­nu či gua­ru, 170 g tuku Alsan nastrou­ha­né­ho zastu­de­na, meruň­ko­vý džem, čoko­lá­do­vá pole­va

Postup:

Mouku smí­chá­me s cuk­rem, solí, vanil­kou a cit­ro­no­vou kůrou. Přidáme vej­ce a žlou­tek, cit­ro­no­vou šťá­vu, xan­tan a tuk a rych­le uhně­te­me vláč­né těs­to. Necháme v led­ni­ci odpo­či­nout do dru­hé­ho dne zaba­le­né v potra­vi­nář­ské folii.

Druhý den vyvá­lí­me těs­to na mou­kou posy­pa­ném vále na výš­ku asi 0,5 cm a vykra­ju­je­me pomouč­ně­ným vykra­jo­vát­kem poža­do­va­né tva­ry. Pečeme na pečí­cím papí­ře při tep­lo­tě 170 C asi 12 minut. Necháme vychlad­nout. Druhý den pro­ma­že­me mar­me­lá­dou, zdo­bí­me čoko­lá­dou.

Radka Vrzalová - původ­ním vzdě­lá­ním potra­vi­no­vý tech­no­log, nemoc její dce­ry jí doved­la k diet­ní­mu vaře­ní, pra­co­va­la pro web www.proalergiky.cz, v Roce 2015 vyda­la svou prv­ní kuchař­ku Radčina kuchař­ka bez lep­ku s podti­tu­lem Se spous­tou rad a recep­tů i bez mlé­ka a vajec, o dva roky poz­dě­ji vyšel její dru­hý díl. Po rodi­čov­ské dovo­le­né nastou­pi­la k čes­ké­mu potra­vi­nář­ské­mu  řetěz­ci a pra­co­va­la jako tech­no­log lahůd­kář­ské  výro­by, poz­dě­ji jako mana­žer kva­li­ty a pro­de­je.  Od roku 2015 pořá­dá kur­zy peče­ní a vaře­ní bez lep­ku, mlé­ka a jiných aler­ge­nů.

Autor: Radka Vrzalová

Edice: Zdraví a život­ní styl

Vydáno: 2019, Vydala Grada, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-247-3187-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec2. prosince 2019 Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec Lámete si hlavu, co dobrého může vaše dítě či váš partner pokud má bezlepkovou či bezlaktózovou dietu? Dozvěděli jste se právě tuto diagnózu a nevíte, jak s touto informací naložit a co si […]
  • Recept na fialkové víno z Barokní apatyky10. září 2019 Recept na fialkové víno z Barokní apatyky Je jejich čas  a když zaběhnete do obchodu pro kvalitní bílé víno, máte parádní voňavý lék na uvolnění dýchacích cest. Recept je z barokní apatykářské knížky od Vladislavy Mlady […]
  • Pampeliškový med s citróny a pomerančem22. října 2019 Pampeliškový med s citróny a pomerančem Každý si určitě alespoň jednou vyzkoušel udělat domácí pampeliškový med, ostatně recept je velmi jednoduchý a zvládne jej opravdu každý. Na základní med je potřeba 300 až 400 květů […]
  • Meduňkový sirup na spaní2. října 2019 Meduňkový sirup na spaní Pokud trpíte nespavostí, bolestivou menstruací anebo jen zažívacími potížemi a kolikami, určitě si uvařte do zásoby tento skvělý sirup. Suroviny: 5 litrů vody 10 g kyseliny citrónové 200 […]
  • Domácí šalvějové bonbóny27. srpna 2019 Domácí šalvějové bonbóny V tomto období šalvěj krásně obrůstá a má nové výhonky a listy, jež lze zužitkovat při výrobě domácích šalvějových bonbónů a uložit si je na období, kdy nás bude trápit kašel nebo […]
  • Sedmikráskový med15. srpna 2019 Sedmikráskový med Sedmikrásky všude krásně kvetou, děti rády z nich zaplétají náramky na ruku, tak proč tyto krásná a drobná kvítka nevyužít pro něco zdraví prospěšného. Třeba na med, s kterým si můžete v […]
  • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […]
  • Letní osvěžení v podobě mátové marmelády5. srpna 2019 Letní osvěžení v podobě mátové marmelády K osvěžení do horkých letních dnů bez pochyby patří máta, a to ať už v jakékoliv podobě. Ale co takhle zkusit ráno k snídani výbornou osvěžující mátovou marmeládu, která nejen skvěle […]
  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […]
  • Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká18. března 2020 Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká Atopický ekzém trápí stále více dětí. Důsledkem je kromě jiného potíž s oblékáním - mnohé materiály přecitlivělou pokožku dráždí. Překvapivě dobrou službu může udělat merino oblečení, a to […]