Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Řád zlomených křídel

Řád zlomených křídel

rad zlomenych kridel
rad zlomenych kridel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paříž se zota­vu­je z Velké vál­ky Řádů. Její uli­ce lemu­jí rui­ny, z Notre Dame zby­ly jen oho­ře­lé zdi, Seina zčer­na­la pope­lem. Život mezi tros­ka­mi však pokra­ču­je dál. Zoufalé gan­gy v uli­cích boju­jí o pře­ži­tí, Řády nadá­le sou­pe­ří o nad­vlá­du nad měs­tem.Tato kni­ha mě zau­ja­la nejen svým námě­tem, ale i pro­stře­dím, kde se ode­hrá­vá. Paříž, roz­vrá­ce­na vál­ka­mi - lid­ský­mi i magic­ký­mi - se roz­pa­dá. Gangy zůstá­va­jí bojo­vat v uli­cích a ostat­ní hle­da­jí ochra­nu u Řádů, kte­ré vedou bez­o­hled­ní pad­lí andě­lé a kte­ré ovlá­da­jí měs­to.

Philippe, muž z Vietnamu, kte­rý do Paříže při­šel jako voják, je pro­ti své vůli odvle­čen do Řádu Stříbrostínu. Na Phillipovi je něco zvlášt­ní­ho a Řád chce obje­vit, co. Stříbrostín je nej­star­ší Řád a kdy­si býval i nej­moc­něj­ší. Jeho zakla­da­tel Jitřinec ale před desít­ka­mi let zmi­zel a od té doby magie Řádu sláb­ne.

S Phillipovým pří­jez­dem se obje­vu­je i pro­kle­tí stí­nů a lidé i andě­lé umí­ra­jí. Souvisí spo­lu tyto dvě udá­los­ti, nebo je to jenom náho­da? A poda­ří se záha­du vyře­šit, nebo bude svět uvr­žen do cha­o­su?

Biblické, viet­nam­ské a  řec­ké mýty jsou smí­chá­ny s ori­gi­nál­ní­mi fan­ta­sy prv­ka­mi a spo­leč­ně vytvá­ře­jí zají­ma­vý svět. Jen ško­da, že se čte­nář o něm téměř nic nedo­zví. Opisy jsou ome­ze­ny na mini­mum a zamě­řu­jí se jenom na to, jak fun­gu­jí jed­not­li­vé insti­tu­ce a co pro pad­lé andě­ly zna­me­ná život mezi smr­tel­ní­ky.

Postavy jsou sice skvě­lé, ale je jich hod­ně a občas se ple­tou. Navíc mají někte­ré z nich tajem­ství, no v kni­ze se žád­né z nich neod­ha­lí. Vzhledem k tomu, že se jed­ná o prv­ní díl série Dominium Padlých andě­lů, je mož­né, že se v dal­ších dílech dozví­me víc. To však nezna­me­ná, že tady infor­ma­ce nechy­bě­ly - napří­klad ani neby­lo uve­de­no, v jakém obdo­bí se kni­ha ode­hrá­vá. A to je vel­ký nedo­sta­tek, kte­rý nevy­vá­ží ani to, že je kni­ha čti­vě a pou­ta­vě napsá­na.

Hodnocení: 50%

Řád zlo­me­ných kří­del

Autor: Aliette de Bodard

Originální název: The House of Shattered Wings

Překlad: Vojtech Ettler

Nakladatelství: Host

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 424

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Host.

Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,60510 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60888 KB. | 03.10.2022 - 13:00:58