Racionální strava, harmonický životní styl

img a279222 w1731 t1485417527

Běžná stra­va má v diet­ním sys­té­mu čís­lo 3. Odborně se jí říká raci­o­nál­ní stra­va. Racionální tedy rozum­ná, účel­ná. Racionální stra­va je tedy tako­vá stra­va, kte­rá má vhod­né hod­no­ty základ­ních živin, mine­rá­lů a vita­mí­nů, což je samo­zřej­mě indi­vi­du­ál­ní u kaž­dé­ho jed­not­liv­ce. Záleží na věku, pohla­ví, akti­vi­tě a zdra­vot­ním sta­vu. Jedná se o smí­še­nou stra­vu, kte­rá nehol­du­je alter­na­ti­vám v podo­bě vege­ta­ri­án­ství, vegan­ství, vita­ri­án­ství a dal­ším.
malba barevných kamenů
Pestrost, stříd­most a plno­hod­not­nost, to je to, oč tu běží. Pokud chce­te změ­nit stra­vo­vá­ní a neví­te zda se při­klo­nit k vege­ta­ri­án­ství, vita­ri­án­ství, veganst­ní nebo mak­ro­bi­o­tic­ké stra­vě, dost mož­ná posta­čí plno­hod­not­ná a pes­t­rá stra­va.

Alternativní stra­vo­vá­ní totiž není jen o výži­vě. Je to také o život­ním sty­lu a filo­zo­fii a ne kaž­dý se doká­že v tom­to způ­so­bu nalézt. Není nic smut­něj­ší­ho, než když se sty­li­zu­je­me do život­ní­ho sty­lu, kte­rý neod­po­ví­dá naše­mu vnitř­ní­mu zalo­že­ní.
 most nad vodou při západu slunce

Nejen stravou živ je člověk

Strava dělá hod­ně. Když člo­věk one­moc­ní, obvykle dosta­ne instruk­ce o tom, jakým způ­so­bem by se měl nyní stra­vo­vat. Nicméně stra­va není vše.Je to hod­ně také o našem život­ním sty­lu. I život­ní styl by měl být raci­o­nál­ní, emo­ce a prag­ma­tis­mus by měly být ve sho­dě, stej­ně tak vyrov­na­nost jak doma tak v zaměst­ná­ní. A hlav­ně žít tak, aby to bylo ve sho­dě s mým poten­ci­á­lem. Tedy har­mo­nic­ký život­ní styl.

Jsou lidé, kte­ří zvlá­da­jí sku­teč­ně mno­ho. Kariéru, stu­di­um, rodi­nu, aktiv­ní sport, setká­vá­ní s přá­te­li. Nikdy se neza­sta­ví a mno­ho lidí si z nich bere pří­klad.Jenomže, co je vhod­né pro jed­no­ho nemu­sí být žádou­cí pro dru­hé­ho. Každý má jiný tem­pe­ra­ment, gene­tic­ké dis­po­zi­ce i život­ní filo­zo­fii. Najít svůj vlast­ní styl je jed­no z nej­zá­sad­něj­ších úko­lů naše­ho živo­ta. Jsou lidé, kte­rým se to poda­ří poz­dě, jsou lidé, kte­rým se to nepo­da­ří vůbec. Ať nejste jed­ním z nich.
 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […]
  • Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá30. října 2019 Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá Se zdravým životním stylem je to někdy jako s ekologickým přístupem. Skoro každý z nás už třídí odpad. Papír k papíru, plast k plastu, hlavně, že myslím a jednám ekologicky. Nicméně […]
  • Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej22. listopadu 2019 Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej Chcete se u vás doma cítit co nejlépe? Zaměřte se na celkový vzhled a uspořádání jednotlivých místností a zařiďte si nový domov podle zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit […]
  • Ořech na tisíc způsobů26. prosince 2019 Ořech na tisíc způsobů Pokud bydlíte v rodinném domě, k němuž náleží také zahrada, případně máte k dispozici zahrádku zvlášť, třeba na ní máte také jeden ze stromů, který produkuje lahodné a velmi […]
  • Dekorace, které vás nebudou nic stát23. října 2019 Dekorace, které vás nebudou nic stát Za designové dekorace do vašeho bytu nemusíte utratit majlant. Stačí odkoukat nápady a začít vyrábět. Ideální jako aktivita s dětmi za dlouhých zimních večerů nebo deštivých […]
  • Podzimní bundy, kterým neodoláte!23. srpna 2019 Podzimní bundy, kterým neodoláte! Už je to tady - léto pomalu končí, o slovo se hlásí podzim, teploty pomalu klesají, dny jsou čím dál kratší a v našem šatníku vzdušné kousky střídají hřejivější. Právě teď je ten správný […]
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]
  • Vegetariánství4. listopadu 2019 Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí pouze maso, kdežto vegan nejí žádné maso ani živočišné produkty (vejce, sýry, mléko). Samozřejmě […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]