Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Quentin Tarantino

Quentin Tarantino

Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti pře­kva­pu­je divá­ky i odbor­nou kri­ti­ku kaž­dým svým novým fil­mem. Scenárista, reži­sér a pro­du­cent, kte­rý 27. břez­na 2004 osla­vil jed­načty­ři­ce­ti­ny, se naro­dil v Knoxville v Tennessee. Předtím, než na sebe v roce 1992 na fes­ti­va­lu v Sundance str­hl pozor­nost svým debu­tem Gauneři ( Reservoir Dogs ), absol­vo­val vel­mi důklad­nou ško­lu jako fil­mo­vý fanou­šek pra­cu­jí­cí mimo jiné v půj­čov­ně video­ka­zet (což mu vynes­lo zavá­dě­jí­cí pří­do­mek „mani­ak z video­půj­čov­ny“). S přá­te­li roz­pra­co­val ama­tér­ský sní­mek My Best Friend’s Birthday (1987). Tarantinovy fil­my (i když do sním­ku Kill Bill nato­čil pou­hé čty­ři celo­ve­čer­ní titu­ly) nikdy nepa­t­ři­ly k nej­vět­ším kasov­ním trhá­kům, jejich autor díky své ori­gi­na­li­tě však pat­ří k nej­vliv­něj­ším fil­ma­řům 90. let, pře­de­vším ovšem pro­to, že s obli­bou poru­šu­je nej­růz­něj­ší este­tic­ká i cen­zor­ská tabu. Po Gaunerech , kte­ří jsou pří­bě­hem par­ty zlo­dě­jů boju­jí­cí po nepo­ve­de­né lou­pe­ži s vlast­ní nedů­vě­ři­vos­tí, vyzkou­šel Tarantino své štěs­tí jako tele­viz­ní reži­sér v seri­á­lu Pohotovost - díl nazva­ný Mateřství (ER, epi­so­de Motherhood, 1995). Následoval dal­ší sní­mek pohrá­va­jí­cí si se ste­re­o­ty­py kri­mi­nál­ní­ho a gan­gs­ter­ské­ho fil­mu i s časo­vou sou­sled­nos­tí vyprá­vě­ných pří­bě­hů – Pulp ficti­on – his­tor­ky z pod­svě­tí ( Pulp Fiction , 1994). Film, na němž Tarantino sce­náris­tic­ky spo­lu­pra­co­val s Rogerem Avarym a v němž si hlav­ní role zahrá­li Uma Thurman, Samuel L. Jackson, John Travolta a Bruce Willis, mu mimo jiné vyne­sl i Oscara, Zlatý gló­bus a cenu BAFTA za scé­nář, Zlatou pal­mu na MFF v Cannes a Independent Spirit Award za scé­nář a režii. Po pří­spěv­ku s názvem Muž z Hollywoodu ( The Man From Hollywood ) z povíd­ko­vé­ho sním­ku Čtyři poko­je ( Four Rooms , 1995, režie dal­ších poví­dek Robert Rodriguez, Alexandre Rockwell, Allison Anders), reží­ro­val kri­mi Jackie Brownová ( Jackie Brown , 1997) s Pam Grier v hlav­ní roli. Po šes­ti­le­té pře­stáv­ce sla­ví Tarantino come­back akč­ním pří­bě­hem pomsty Kill Bill uvá­dě­ným do kin ve dvou dílech. Mezi jeho při­pra­vo­va­né pro­jek­ty pat­ří váleč­ný sní­mek Inglorious Bastards , jehož scé­nář psal stří­da­vě se scé­ná­řem fil­mu Kill Bill .

Jako autor má Tarantino na svém kon­tě ved­le před­loh k vlast­ním fil­mům i scé­nář kri­mi Pravdivá roman­ce ( True Romance , 1993, režie Tony Scott), námět k Takovým nor­mál­ním zabi­já­kům ( Natural Born Killer s, 1994, režie Oliver Stone) a scé­nář k horo­ru Od sou­mra­ku do úsvi­tu ( From Dusk Till Dawn , 1996, režie Robert Rodriguez).

Jako vedou­cí výro­by se podí­lel např. na fil­mech Zabít Zoe ( Killing Zoe , 1994, režie Roger Avary), Curdled (1996, režie Reb Braddock) či God Said, ‘Ha!‘ (1998, režie Julia Sweeney). U své­ho zatím posled­ní­ho sním­ku Kill Bill už fun­gu­je jako jeden z pro­du­cen­tů. V rám­ci své pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti A Band Apart se s pří­te­lem a kole­gou, pro­du­cen­tem Lawrencem Benderem, zabý­vá i hudeb­ní­mi nahráv­ka­mi.

Jako herec (což je pro­fe­se, kte­rou se něja­kou dobu pokou­šel váž­ně pro­vo­zo­vat) se Tarantino v men­ších či vět­ších rolích obje­vu­je jak ve vlast­ních fil­mech (pan Hnědý v  Gaunerech , Jimmie v  Pulp ficti­on – his­tor­kách z pod­svě­tí , Chester ve Čtyřech poko­jích ), tak ve fil­mech svých přá­tel (mj. Sleep With Me , 1994, režie Rory Kelly, Rodriguezův Desperado – 1995 a Od sou­mra­ku do úsvi­tu – 1996, Malý Nicky – Satan Junior / Little Nicky , 2000, režie Steven Brill). S Jennifer Aniston se obje­vil v počí­ta­čo­vé hře Steven Spielberg’s Director‘s Chair a v roce 1998 si vyzkou­šel diva­del­ní herec­tví v broadwa­yské insce­na­ci kla­sic­ké­ho dra­ma­tu Čekej do tmy (Wait Until Dark).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71497 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55885 KB. | 23.05.2022 - 15:44:51