Kritiky.cz > Speciály > Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)

Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)

Piradmia

Film Pyramida boha Slunce je vol­ným pokra­čo­vá­ním sním­ku Poklad Aztéků. Oba fil­my byly z eko­no­mic­kých důvo­dů natá­če­ny spo­leč­ně, a to od 31. srp­na 1964 do 29. led­na 1965. Natáčení v býva­lé Jugoslávii kom­pli­ko­val vytr­va­lý déšť, pro­to muse­la být vel­ká část zábě­rů poří­ze­na v ate­li­é­rech. Ve všech zemích kro­mě Německa, Rakouska, Švýcarska a býva­lé­ho Československa byl sní­mek pro­mí­tán spo­leč­ně s Pokladem Aztéků jako jeden film.

Veškeré infor­ma­ce o prů­bě­hu natá­če­ní najde čte­nář v člán­ku o Pokladu Aztéků.


Obsah filmu

Velekněz Flathouani sto­jí neroz­hod­ně nad tělem dr. Sternaua s obět­ním nožem v ruce. Karja se dovo­lá­vá toho, že jí a Rositě zachrá­nil Sternau život a že si stej­ně nemů­že pama­to­vat ces­tu do jes­ky­ně, kam ho spo­leč­ně při­nes­li. Flathouani nako­nec sou­hla­sí a s Karjou vyne­sou bez­vě­do­mé­ho Sternaua z jes­ky­ně. Jeho tělo nalez­nou Čičimekové vede­ní náčel­ní­kem Černým jele­nem. Štastnou náho­dou jsou Indiáni zpo­zo­ro­vá­ni Potocou, Frankem Wilsonem a Hasenpfefferem, kte­rým se po krát­kém boji poda­ří raně­né­ho léka­ře osvo­bo­dit a dopra­vit na Arballezovu haci­en­du. Svědkem zachrá­ně­ní léka­ře je býva­lý kapi­tán Verdoja, kte­rý by se ho rád zno­vu zmoc­nil, a kte­rý pro­to nabíd­ne Černému jele­no­vi spo­je­nec­tví. Verdoja nabíd­ne své služ­by i fran­couz­ské­mu mar­šá­lo­vi Bazainovi. U něho se Verdoja sezná­mí s Alfonsovou milen­kou Josefou.

Sternau se léčí na haci­en­dě, kam při­jíž­dí Potoca se zprá­vou o Verdojově zra­dě. Josefa navští­ví Verdoju, kte­rý se s ban­dou utá­bo­řil u pyra­mi­dy boha Slunce. Alfonso ji už jako mile­nec neu­spo­ko­ju­je a s Verdojou ji pojí spo­leč­ná nená­vist ke Sternauovi. Oba osnu­jí plá­ny, jak se Sternaua zba­vit a jak se zmoc­nit aztéc­ké­ho zla­ta. Josefa chce i nadá­le vyu­ží­vat Alfonsa, kte­rý má stá­le před­stí­rat lás­ku ke Karje. Alfonso pře­mlu­ví Karju ke sňat­ku, kte­rý má být vyko­nán taj­ně v noci. O celé zále­ži­tos­ti se dově­dí Wilson s Hasenpfefferem, kte­ří Alfonsovi zabrá­ní dosta­vit se na smlu­ve­né mís­to. Verdojova ban­da pře­pad­ne Arballezovu haci­en­du, útok je však odra­žen a sám Verdoja je zajat. Sternau při­ká­že dopra­vit Verdoju před soud. Zajatce však osvo­bo­dí Josefa za pomo­ci Indiánů a své­ho otce Corteja. Alfonso zatím zno­vu navští­ví Karju, kte­ré namlu­ví, že si ji koneč­ně vez­me za ženu. Dívka Alfonsovi pro­zra­dí úkryt aztéc­ké­ho zla­ta. Když se Alfonso dozví, co potře­bo­val, svrh­ne Karju do pro­pas­ti a odje­de. Dívku, kte­rá se zachy­ti­la na stě­ně pro­pas­ti, však zachrá­ní Potoca. Jelikož Karja pro­zra­di­la tajem­ství zla­ta Aztéků, musí být obě­to­vá­na.

Na haci­en­dě se Frank Wilson koneč­ně odhod­lá vyznat lás­ku krás­né Rositě a pozve ji na večer­ní pro­cház­ku. Právě v té chví­li je haci­en­da zno­vu pře­pa­de­na Verdojovou ban­dou, Arballez je zavraž­děn, Sternau a jeho přá­te­lé zaja­ti a odve­ze­ni do hor. Cortejo se sna­ží pře­mlu­vit Alfonsa ke spo­leč­né­mu hle­dá­ní aztéc­ké­ho zla­ta. Alfonso však odmít­ne a Corteja zavraž­dí. Sternauovi hro­zí z rukou ban­di­tů smrt a Rositě zne­u­ctě­ní. Zasáhne však Wilson, kte­rý přes to, že je spou­tán, sra­zí Verdoju k zemi tak prud­ce, že si vůd­ce ban­di­tů pora­ní oči. Bolestí zou­fa­lý Verdoja žádá Sternaua, aby ho ošet­řil. Ten sou­hla­sí za pod­mín­ky, že budou on i jeho přá­te­lé pro­puš­tě­ni. Mezitím se neú­spěš­ně poku­sí o útěk Wilson s Hasenpfefferem, vznik­lé­ho zmat­ku vyu­ži­je Sternau a zmi­zí. Zamíří k haci­en­dě, kde je naštěs­tí Potoca s vojá­ky, kte­ří se oka­mži­tě vyda­jí k pyra­mi­dě, kam Verdoja zajat­ce dopra­vil. Bandité jsou zne­škod­ně­ni, zajat­ce však Verdoja uvěz­nil uvnitř pyra­mi­dy. Potoca zná taj­ný vchod. Oba přá­te­lé osvo­bo­dí nej­pr­ve Hasenpfeffera, v dal­ší chod­bě pak všich­ni tři nalez­nou Franka Wilsona. Verdoja však uza­vře východ z chod­by a přá­te­lé jsou opět uvěz­ně­ni. Sternau obje­ví taj­ný mecha­nis­mus, kte­rým se chod­ba ote­vře. Ve zne­u­ctě­ní Rosity zabrá­ní Verdojovi pří­jezd Josefy, kte­rá je roz­hoř­če­na jeho cho­vá­ním. Verdoja Josefu v mučír­ně zavraž­dí. Čičimečtí zvě­do­vé dáva­jí kou­řo­vý­mi sig­ná­ly zna­me­ní, že Alfonso je u zla­té jes­ky­ně a spo­lu s Černým jele­nem odjíž­dí. Rositu osvo­bo­dí její přá­te­lé. V jes­ky­ni je Alfonsem zastře­le­na Karja. Flathouani uvol­ní pod­zem­ní síly. Alfonso se udu­sí sir­ný­mi výpa­ry. Do jes­ky­ně vnik­ne Verdoja s Indiány. Všichni jsou ohro­me­ni zla­tým bohat­stvím a hned na mís­tě se o ně začnou hádat. Flathouani zapla­ví jsky­ni prou­dem žha­vé lávy, kte­rá pohl­tí zla­to, Indiány, Verdoju i jeho. Sternau s přá­te­li se z blíz­ké ská­ly díva­jí na konec legen­dár­ní­ho aztéc­ké­ho pokla­du.

Herecké obsazení

Lex BarkerLex Barker

Doktor Sternau

Ralf WolterRalf Wolter

Andreas Hasenpfeffer

Gustavo RojoGustavo Rojo

Poručík Potoca

Kelo HendersonKelo Henderson

Frank Wilson

Rik BattagliaRik Battaglia

Kapitán Verdoja

Gérard BarrayGérard Barray

Alfonso di Rodriganda

Teresa LorcaTeresa Lorca

Karja

Alessandra PanaroAlessandra Panaro

Rosita Arbellez

Jean-Roger CaussimonJean-Roger Caussimon

Maršál Bazaine

Michele GirardonMichèle Girardon

Josefa Cortejo

Antun NalisAntun Nalis

Pablo Cortejo

Petar ObradovićPetar Obradović

Páter Jacinto

Hans NielsenHans Nielsen

Don Pedro Arbellez

Mirko KujaćićMirko Kujaćić

Flathouani

Milivoj PopovićMilivoj Popović

Černý jelen

Nada BradićNada Bradić

Tlustá Indiánka

Willy EggerWilhelm Egger

Sekretář u Bazainea

John KirbyJohn Kirby

Bandita

Petar BuntićPetar Buntić

Pedro / Kaskadér

Branimir Tori JankovićBranimir Janković

Bandita

Mate IvankovićMate Ivanković

Bandita


Filmový štáb

Režie .......................................Robert Siodmak
Asistent režie ..........................Stevan Petrović, John Kirby
Scénář ....................................G. Marischka, L. Fodor, P. Jarrico, R. A. Stemmle, R. Siodmak
Kamera ...................................Siegfried Hold
Střih ........................................Walter Wischniewsky
Stavby .....................................Otto Pischinger, Herta Hareiter, Veljko Despotović
Kostýmy ..................................Edith Almoslino
Hudba .....................................Erwin Halletz
Zvuk ........................................Vukašin Dabuško, Erhard Schulze, Max Galinsky
Pyrotechnik .............................Erwin Lange
Speciální efek­ty ......................Fernando Filoni
Producent ...............................Artur Brauner
Produkce .................................CCC Film Produktion, Berlin
Koprodukce .............................Franco London Films, Paris / Serena Film, Rom / Avala Film, Belgrad
Doba natá­če­ní .........................31.8. 1964 - 29.1. 1965
Délka .......................................98 min 24 s (ori­gi­nál­ní ver­ze fil­mu)
Premiéra .................................17.4. 1965
Čs. dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ra ..........24.3. 1978

Foto: Omnia Deutsche Film Export


Použitá lite­ra­tu­ra:

 • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik. Zweite erwei­ter­te Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
 • PETZEL, Michael. Der Weg zum Silbersee : Drehorte und Dreharbeite der Karl-May-Filme. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2001. 288 s. ISBN 3-89602-358-6.
 • PETZEL, Michael. Das gros­se Album der Karl-May-Filme. Berlin : Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2009. ISBN 978-3-89602-727-6.
 • Filmový pře­hled č. 13 (1. VII. 1977)
 • Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků10. září 2018 Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků Premiéra filmu se uskutečnila 4. března 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí producent Artur Brauner, Lex Barker se svou novopečenou manželkou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf […] Posted in Speciály
 • Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť6. září 2018 Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť Špatné počasí působilo filmařům starosti i v následujících dnech a týdnech. Bouře a vydatné lijáky vedly k úplnému přerušení natáčení v exteriérech a štáb se musel přesunout do ateliérů […] Posted in Speciály
 • Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku5. září 2018 Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku Natáčení filmu začalo v pondělí 31. srpna 1964 v západním křídle berlínského zámku Charlottenburg, který se proměnil ve vilu hraběte Fernanda. Jako první se natáčela scéna, v níž doktor […] Posted in Speciály
 • Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie4. září 2018 Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie První dvě mayovky z dílny producenta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, slavily ohromný divácký úspěch a směle konkurovaly mayovkám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl […] Posted in Speciály
 • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
 • Old Shatterhand - Scénář a režie4. srpna 2018 Old Shatterhand - Scénář a režie První mayovku produkční společnosti CCC Film provázely hned od začátku těžkosti. V celém procesu příprav vládl chaos a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmírně aktivní […] Posted in Speciály
 • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […] Posted in Speciály
 • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […] Posted in Speciály
 • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení28. srpna 2018 Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natáčet setkání madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však […] Posted in Speciály
 • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,07015 s | počet dotazů: 213 | paměť: 52054 KB. | 18.06.2021 - 17:42:28