Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Původce Brdskou vrchovinou

Původce Brdskou vrchovinou

Brdy a Hřebeny
Brdy a Hřebeny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Turistický prů­vod­ce Brdy a Hřebeny před­sta­vu­je 50 nej­krás­něj­ších tras vedou­cích tou­to své­ráz­nou kra­ji­nou ve Středních Čechách. Vzhledem k tomu, že vyšel téměř deset let před vyhlá­še­ním CHKO Brdy, nena­jde­te tu mís­ta, kte­rá byla ješ­tě done­dáv­na zahr­nu­tá v nepří­stup­ném Vojenském výcvi­ko­vém pro­sto­ru, i tak ale věřím, že si z nabí­ze­ných tras urči­tě vybe­re­te.

Parťák při puto­vá­ní brd­skou vrcho­vi­nou

Popis kaž­dé tra­sy je dopl­ně­ný map­kou a popi­so­va­ná tra­sa je na ní vyzna­če­na tlus­tou čer­ve­nou lin­kou. V úvod­ních infor­ma­cích najde­te výcho­zí bod tra­sy, nároč­nost, výš­ko­vý roz­díl, nároč­nost, při­bliž­ný časo­vý roz­vrh a mís­ta, kde se může­te na svých toul­kách po Brdech občer­st­vit. Trasy jsou navr­že­ny tak, aby začí­na­ly a kon­či­ly v dob­ře pří­stup­ných mís­tech, kte­rá jsou dosa­ži­tel­ná vla­kem či auto­bu­sem.

Průvodce je dopl­něn barev­ný­mi foto­gra­fie a najde­te v něm také mno­ho his­to­ric­kých zají­ma­vos­tí a legend pojí­cí se k mís­tům, kte­rý­mi bude­te pro­chá­zet. Nechybí zde popu­lár­ní mís­ta jako pověst­mi opře­de­ný vrch Třemšín, Vysoká u Příbrami, Plešivec či Svatá Hora nad Příbramí, i méně zná­mé brd­ské loka­li­ty. Trasy jsou podrob­ně popsá­ny, upo­zor­ně­no je i na neo­zna­če­ná roz­ces­tí či jiné kom­pli­ka­ce, kte­ré mohou turis­tu potkat, u mno­ha tras jsou pak navíc uve­de­ny jejich dal­ší alter­na­ti­vy. V krát­kém úvo­du před samot­ným popi­sem tras je pak před­sta­ve­na celá oblast z kli­ma­tic­ké­ho, pří­rod­ní­ho a his­to­ric­ké­ho hle­dis­ka, zmí­ně­na je také his­to­rie pěší turis­ti­ky v tom­to kra­ji.

Plusem prů­vod­ce je také doslo­va kapes­ní for­mát, kte­rý se vám snad­no vejde do bato­hu a neza­be­re vám zby­teč­ně mno­ho mís­ta.

Brdy a Hřebeny

Autor: Věra Smolová

Rok vydá­ní: 2005

Nakladatelství: Freytag a Berndt

Počet stran: 160


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15092 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60865 KB. | 04.10.2022 - 10:02:08