Pustina - 75 %

Pustina

Pustina může být úze­mí, kde nikdo neži­je, ale tako­vé jmé­no má u nás i něko­lik obcí nebo jejich míst­ních čás­tí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve fil­mu reži­sé­ra Ivana Zachariáše není umís­tě­na někde v odlehlém mís­tě naší repub­li­ky, ale není to ani pupek svě­ta. Blízká stát­ní hra­ni­ce a uhel­ná ložis­ka v pod­ze­mí ovliv­ňu­jí život oby­va­tel. Když deve­lo­pe­ři začnou postup­ně pře­mlou­vat oby­va­te­le k odcho­du, pak jmé­no Pustina začne mít kon­krét­něj­ší obry­sy. Někoho láka­vé nabíd­ky deve­lo­pe­rů  pře­svěd­čí, jiní váha­jí a sta­rost­ka Sikorová je zásad­ně pro­ti. Ve svém sna­že­ní je hor­li­vá a sou­čas­ně zra­ni­tel­ná. Tajemné zmi­ze­ní jed­né z jejích dcer však situ­a­ci ješ­tě zkom­pli­ku­je. Vyšetřování postup­ně odha­lu­je pro­ple­te­né vaz­by mezi oby­va­te­li a jejich cha­rak­te­ry se postup­ně vybar­vu­jí, jak se mění situ­a­ce. Někdo v sobě nosí tajem­ství, jako dušev­ně nemoc­ný man­žel Sikorové, jiní se sna­ží pře­žít za kaž­dou cenu a žijí na hra­ně se záko­nem. Ke kli­du obce nepři­spí­vá ani výchov­ný ústav, kde panu­jí drs­ná pra­vi­dla s pro­po­je­ním na civil­ní zaměst­nan­ce a oby­va­te­le obce. Pustina není roz­hod­ně prázd­ný pro­stor, ale mís­to plné kon­flik­tů a mění­cích se lid­ských osu­dů

Scénárista Štěpán Hulík zau­jal svým fil­mem Hořící keř vede­ní HBO. Když dostal nabíd­ku na dal­ší spo­lu­prá­ci, začal s kole­gy pro­du­cen­ty Tomášem Hrubým a Pavlou Kubečkovou a doku­men­ta­ris­tou Lukášem Kokešem hle­dal téma­ta k nové­mu pří­bě­hu. Scénář osmi díl­né­ho seri­á­lu vzni­kal dlou­ho a od počát­ku bylo jas­né, že nebu­de sle­do­vá­na jen jed­na dějo­vá linie. Pečlivá pří­pra­va se vypla­ti­la stej­ně, jako se potvr­di­la schop­nost scé­náris­ty napsat scé­ny, kte­ré se hod­ně při­bli­žu­jí reál­né­mu živo­tu, ač se to něko­mu může zdát při­ta­že­né za vla­sy. Prosazování zájmu deve­lo­per­ské spo­leč­nos­ti a oba­vy lidí o budouc­nost obce jsou dány do kon­tras­tu s  osob­ní­mi pro­blémy oby­va­tel, kte­ří mají své před­sta­vy o živo­tě. Rozdíly jsou v hod­no­tách, kte­ré uzná­va­jí, ale také ve způ­so­bu jak se sna­ží v živo­tě pro­sa­dit. Hlavní žen­ská posta­va, sta­rost­ka Sikorová, boju­je za dru­hé a sou­čas­ně se musí vypo­řá­dat s pro­blémy vlast­ní rodi­ny. Druhá linie pří­bě­hu vyprá­ví o mla­distvých delik­ven­tech v míst­ním pas­ťá­ku, kte­ří jsou pro­po­je­ni se svě­tem kolem a musí se učit pře­žít v drs­ných pod­mín­kách. Obě linie se pro­po­ju­jí a nabí­ze­jí množ­ství dra­ma­tic­kých situ­a­cí i zvra­tů.

Režisér Ivan Zachariáš nato­čil seri­ál spo­lu s reži­sér­kou Alicí Nellis a na spo­leč­ném díle je patr­né, že se jim poda­ři­lo nato­čit dílo podob­ným ruko­pi­sem, i když se v reži­sér­ském křes­le stří­da­li. Velkou záslu­hu na jed­not­ném vyzně­ní má kame­ra­man Štěpán Kučera. Také při výbě­ru her­ců měl Ivan Zachariáš šťast­nou ruku. Starostku Sikorovou hra­je Zuzana Stivínová, kte­rá po del­ší odml­ce vstou­pi­la před fil­mo­vou kame­ru herec­ky pře­svěd­či­vá, i když jí scé­nář nalo­žil sku­teč­ně hod­ně úko­lů. Duševně nemoc­né­ho man­že­la ztvár­nil Jaroslav Dušek, kte­rý svůj obdiv k pří­ro­dě nemu­sel před­stí­rat. Dodal však své posta­vě s roz­ví­je­jí­cí se dušev­ní nemo­cí tajem­né napě­tí a neklid, kte­ré nevy­po­čí­ta­tel­nost pro­je­vů nemo­ci pro­vá­zí. Stejně jako v rodi­ně Sikorových vyplou­va­jí postup­ně infor­ma­ce o vzta­zích a boles­tech, vyhro­cu­jí se vzta­hy v rodi­ně hos­tin­ské (Eva Holubová), její­ho man­že­la (Miroslav Vladyka) a synů (Jan Cina a Štěpán Benoni). Zejména Jan Cina je roli téměř k nepo­zná­ní. Ostře řeza­ná tvář odrá­ží neu­stá­le napě­tí a vněj­ší tlak, kte­ré dopl­ňu­je pře­tvář­ka a věro­hod­né lži. Eva Holubová pak ve své roli pod­lé­há mateř­ské lás­ce a naiv­ní důvě­ři­vos­ti, kte­rou její syn snad­no vyu­ží­vá. Tato dvo­ji­ce spo­lu vytvá­říí vel­mi smut­ný pří­běh mat­ky a syna. Do výraz­ných rolí cho­van­ců z výchov­né­ho ústa­vu obsa­dil reži­sér neher­ce. Z nich Oskar Hes je už v sou­čas­né době stu­den­tem herec­ké ško­ly, ale v době natá­če­ní neměl herec­ké zku­še­nos­ti stej­ně jako Jan Gregor. Oba her­ci půso­bí při­ro­ze­ně spíš ve scé­nách, kte­rých se účast­ní i dal­ší vrs­tev­ní­ci a vznik­lá atmo­sfé­ra pomá­há jejich herec­ké­mu pro­je­vu. V pře­kva­pi­vé roli se v seri­á­lu před­sta­vu­je Leoš Noha, kte­rý svou zamlk­los­tí a uza­vře­nos­tí při­po­mí­ná vyšet­řo­va­te­le ze seri­á­lů ztvár­ně­né Hynkem Čermákem. Noha však nepů­so­bí jako věč­ně naštva­ný cho­le­rik, ale dodal své posta­vě roz­va­hu a uza­vře­nost bez laci­ných vtíp­ků. Jeho posta­va vyšet­řo­va­te­le pro­chá­zí pří­bě­hem jako by po dru­hé kole­ji a hlav­ní pozor­nost na sebe potom str­há­va­jí oby­va­te­lé Pustiny, kde lid­ské osu­dy obsa­hu­jí smu­tek, nedů­vě­ru, strach i nevě­do­most.

K cel­ko­vé­mu ponuré­mu vyzně­ní při­spí­vá tem­né ladě­ní scén, zábě­ry neu­tě­še­né kra­ji­ny, nákla­ďá­ků obklo­pe­ných pro­sti­tut­ka­mi a těžeb­ní jámy, kde obří rypadla půso­bí jako mon­stra z nezná­mé­ho sci-fi pří­bě­hu. Je to sty­li­za­ce, kte­rou je mož­né pocho­pit, nebo ji odsou­dit. Ale život v Pustině není žád­ná selan­ka a tomu tvůr­ci při­způ­so­bi­li i výra­zo­vé pro­střed­ky.

Osudy postav z Pustiny jsou roze­hrá­ny do něko­li­ka­díl­né­ho seri­á­lu. To pomoh­lo her­cům vytvo­řit věro­hod­ně cha­rak­te­ry postav a uká­zat, jak se postup­ně vyví­je­jí. Stejně tak postup­ně před­sta­vu­je kame­ra pro­stře­dí, kde se pří­běh ode­hrá­vá. Také se poda­ři­lo v kaž­dém díle vybu­do­vat novou záplet­ku a sou­čas­ně objas­nit někte­rou ze záhad nebo pode­zře­ní. Celková ponu­rost při­po­mí­ná sever­ské fil­my a žánro­vě řadí seri­ál mezi dra­ma a detek­tiv­ku.

Pustina mě zau­ja­la. Jsou tu kva­lit­ní herec­ké výko­ny a výtvar­ně zají­ma­vé zábě­ry kame­ry. Svou kva­li­tou zpra­co­vá­ní má seri­ál našlápnu­to uspět i v zahra­ni­čí.


Pustina - 75 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […]
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Román pro muže, který nemůže18. srpna 2019 Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch na plátnech kin další z úspěšných bestsellerů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, který si na […]
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […]
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […]
  • Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty20. srpna 2019 Krátce z tiskové konference k novému českému filmu Přes prsty Po dnešní novinářské projekci filmu představil režisér a scénárista  Petr Kolečko dvojici hereček, které se musely vypořádat s příběhem dvojice plážových volejbalistek. Svou přípravu na […]
  • Daria28. ledna 2020 Daria