Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pustina - 100 %

Pustina - 100 %

Pustinarec
Pustinarec

Tak už jsem viděl posled­ní díl Pustiny. No celá reži­sér­ská eli­ta by se moh­la zako­pat, když nemá za sebou pod­po­ru ame­ric­kých pro­du­cen­tů, tak pros­tě pat­ří k fil­mo­vé­mu pod­prů­mě­rů. Ivan Zachariáš doká­zal pod vede­ním HBO nato­čit seri­ál, kte­rý ve srov­ná­ní s vel­ko­pro­duk­cí ame­ric­kých tvůr­ců je ve stej­né kva­li­ta­tiv­ní úrov­ni.

Samozřejmě na to nebyl sám. Jeho dru­hým spo­lu­tvůr­cem byla Alice Nellis, kte­rá spo­lu s ním nato­či­la seri­ál, kte­rý nemá v ČR obdo­by. Je to nej­lep­ší seri­ál posled­ní­ho dese­ti­le­tí, za kte­rým jsou vidět pení­ze, kte­ré doká­za­ly spl­nit veš­ke­ré tuž­by tvůr­ců a spl­nit jejich před­sta­vy.

Samozřejmě to neby­lo jenom o režii, ale i her­cích, kte­ří doká­žou svým posta­vám dodat reál­nost. Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní nepat­ří Ulice a dal­ší mno­ha set díl­né seri­á­ly. Tím si her­ci pou­ze vydě­lá­va­jí na pen­zi.

Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní je to, aby posta­vy oprav­du žily, měly vzpo­mín­ky, jejich city a jejich život doká­za­ly pozmě­nit tak, že se fanouš­ci filmů/seriálu tete­lí bla­hem, nad tím, že díl jejich seri­á­lu pro­ží­va­jí spo­lu s ním.

Příběh o ztra­ce­né Míše Sikorové je přes­ně tím seri­á­lem, kte­rý postup­ně odha­lu­je záku­li­sí tajem­né obce Pustiny, ve kte­ré žijí všich­ni sou­se­di pospo­lu. Znají jenom vrch­ní slup­ku lidí, nikdo ale nevi­dí do jejich duše, kte­rou postup­ně během seri­á­lu odha­lu­jí.

Není to jenom pří­běh o Míše a jejím zmi­ze­ní, ale je to pří­běh o tom, jak je Pustina chudá. Každý oby­va­tel se sna­ží uži­vit, jak může. Někdo legál­ně, někdo nele­gál­ně (dro­gy), vše kom­pli­ku­je blíz­kost pas­ťá­ku pro mla­dist­vé, kte­rý je plný úplat­ků, drog a je plný osob­nos­tí, kte­ří nema­jí ke zlo­či­nu dale­ko.

Když si vez­mu hlav­ní role, tak to nej­těž­ší udě­la­jí hlav­ní posta­vy. Na  Jaroslavu Duškovi a Zuzaně Stivínové celý seri­ál sto­jí. Jejich man­žel­ství není doko­na­lé, ale pro obje­ve­ní jejich dce­ry oba dva udě­la­jí vše, co mohou. Těžkou roli Kláry Sikorové zvlád­la i Eliška Křenková. A mno­ho dal­ších her­ců, kte­ří posta­vy hra­jí, jako kdy­by v nich žili. Pro Evu Holubovou urči­tě bylo hra­ní její posta­vy snad­né. Velmi pře­kva­pil Jan Cina a debu­tu­jí­cí Oskar Hes. I ostat­ní her­ci doká­za­li svým posta­vám vlo­žit reál­ný život.

Nejen o herec­kých posta­vách je celý seri­ál. Hudba Davida Boultera doká­za­la k celé­mu seri­á­lu dotvo­řit správ­nou nála­du, kte­rá pod­po­ru­je pocit bez­na­dě­je celé­ho pro­stře­dí na samo­tě, kte­rou obklo­pu­je důl.

Díky scé­ná­ři a dvou reži­sé­rům je celý seri­ál oprav­du pro HBO ten správ­ný. Určitě by neuško­di­lo, kdy­by jej vysí­la­la i Česká tele­vi­ze, to by se potom uká­za­lo, že od tele­vi­zí, kte­ré můžou sle­do­vat všich­ni, nemů­že­me oče­ká­vat nic vel­ké­ho. Všechny tele­vi­ze, ČT, Nova i Prima natá­čí své seri­á­ly pou­ze s tím, aby vydě­la­ly pení­ze. Pustina není o peně­zích, jde o kva­li­tu a dohled nad her­ci, kte­ří umí hrát a nehra­jí pou­ze pro pení­ze.

Jsem rád, že nevi­dím Duška, Stivínovou a dal­ší her­ce v seri­á­lu, v růz­ných neko­neč­ných seri­á­lech. Je to vel­ká pří­le­ži­tost, aby oslo­vi­li evrop­skou (mož­ná i ame­ric­kou) pro­duk­ci, aby si jich všimli.

Zachariáš i Nellis pat­ří mezi nej­lep­ší čes­ké reži­sé­ry, a tak je čeká v růz­ných seri­á­lech (pro HBO i pro film) vel­ká budouc­nost. S Pustinou si udě­la­li vel­kou rekla­mu, na kte­rou všich­ni ostat­ní reži­sé­ři můžou leda vzdá­le­ně kou­kat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […] Posted in Filmové premiéry
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25119 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56710 KB. | 29.06.2022 - 08:01:53