Kritiky.cz > TV Recenze > Pustina - 100 %

Pustina - 100 %

Pustinarec

Tak už jsem viděl posled­ní díl Pustiny. No celá reži­sér­ská eli­ta by se moh­la zako­pat, když nemá za sebou pod­po­ru ame­ric­kých pro­du­cen­tů, tak pros­tě pat­ří k fil­mo­vé­mu pod­prů­mě­rů. Ivan Zachariáš doká­zal pod vede­ním HBO nato­čit seri­ál, kte­rý ve srov­ná­ní s vel­ko­pro­duk­cí ame­ric­kých tvůr­ců je ve stej­né kva­li­ta­tiv­ní úrov­ni.

Samozřejmě na to nebyl sám. Jeho dru­hým spo­lu­tvůr­cem byla Alice Nellis, kte­rá spo­lu s ním nato­či­la seri­ál, kte­rý nemá v ČR obdo­by. Je to nej­lep­ší seri­ál posled­ní­ho dese­ti­le­tí, za kte­rým jsou vidět pení­ze, kte­ré doká­za­ly spl­nit veš­ke­ré tuž­by tvůr­ců a spl­nit jejich před­sta­vy.

Samozřejmě to neby­lo jenom o režii, ale i her­cích, kte­ří doká­žou svým posta­vám dodat reál­nost. Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní nepat­ří Ulice a dal­ší mno­ha set díl­né seri­á­ly. Tím si her­ci pou­ze vydě­lá­va­jí na pen­zi.

Mezi vrchol herec­ké­ho umě­ní je to, aby posta­vy oprav­du žily, měly vzpo­mín­ky, jejich city a jejich život doká­za­ly pozmě­nit tak, že se fanouš­ci filmů/seriálu tete­lí bla­hem, nad tím, že díl jejich seri­á­lu pro­ží­va­jí spo­lu s ním.

Příběh o ztra­ce­né Míše Sikorové je přes­ně tím seri­á­lem, kte­rý postup­ně odha­lu­je záku­li­sí tajem­né obce Pustiny, ve kte­ré žijí všich­ni sou­se­di pospo­lu. Znají jenom vrch­ní slup­ku lidí, nikdo ale nevi­dí do jejich duše, kte­rou postup­ně během seri­á­lu odha­lu­jí.

Není to jenom pří­běh o Míše a jejím zmi­ze­ní, ale je to pří­běh o tom, jak je Pustina chudá. Každý oby­va­tel se sna­ží uži­vit, jak může. Někdo legál­ně, někdo nele­gál­ně (dro­gy), vše kom­pli­ku­je blíz­kost pas­ťá­ku pro mla­dist­vé, kte­rý je plný úplat­ků, drog a je plný osob­nos­tí, kte­ří nema­jí ke zlo­či­nu dale­ko.

Když si vez­mu hlav­ní role, tak to nej­těž­ší udě­la­jí hlav­ní posta­vy. Na  Jaroslavu Duškovi a Zuzaně Stivínové celý seri­ál sto­jí. Jejich man­žel­ství není doko­na­lé, ale pro obje­ve­ní jejich dce­ry oba dva udě­la­jí vše, co mohou. Těžkou roli Kláry Sikorové zvlád­la i Eliška Křenková. A mno­ho dal­ších her­ců, kte­ří posta­vy hra­jí, jako kdy­by v nich žili. Pro Evu Holubovou urči­tě bylo hra­ní její posta­vy snad­né. Velmi pře­kva­pil Jan Cina a debu­tu­jí­cí Oskar Hes. I ostat­ní her­ci doká­za­li svým posta­vám vlo­žit reál­ný život.

Nejen o herec­kých posta­vách je celý seri­ál. Hudba Davida Boultera doká­za­la k celé­mu seri­á­lu dotvo­řit správ­nou nála­du, kte­rá pod­po­ru­je pocit bez­na­dě­je celé­ho pro­stře­dí na samo­tě, kte­rou obklo­pu­je důl.

Díky scé­ná­ři a dvou reži­sé­rům je celý seri­ál oprav­du pro HBO ten správ­ný. Určitě by neuško­di­lo, kdy­by jej vysí­la­la i Česká tele­vi­ze, to by se potom uká­za­lo, že od tele­vi­zí, kte­ré můžou sle­do­vat všich­ni, nemů­že­me oče­ká­vat nic vel­ké­ho. Všechny tele­vi­ze, ČT, Nova i Prima natá­čí své seri­á­ly pou­ze s tím, aby vydě­la­ly pení­ze. Pustina není o peně­zích, jde o kva­li­tu a dohled nad her­ci, kte­ří umí hrát a nehra­jí pou­ze pro pení­ze.

Jsem rád, že nevi­dím Duška, Stivínovou a dal­ší her­ce v seri­á­lu, v růz­ných neko­neč­ných seri­á­lech. Je to vel­ká pří­le­ži­tost, aby oslo­vi­li evrop­skou (mož­ná i ame­ric­kou) pro­duk­ci, aby si jich všimli.

Zachariáš i Nellis pat­ří mezi nej­lep­ší čes­ké reži­sé­ry, a tak je čeká v růz­ných seri­á­lech (pro HBO i pro film) vel­ká budouc­nost. S Pustinou si udě­la­li vel­kou rekla­mu, na kte­rou všich­ni ostat­ní reži­sé­ři můžou leda vzdá­le­ně kou­kat.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Pustina
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […]
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Román pro muže, který nemůže18. srpna 2019 Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch na plátnech kin další z úspěšných bestsellerů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, který si na […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com