Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Půst jeden den v týdnu

Půst jeden den v týdnu

diet calorie counter weight loss 695723

„Hladovění“ - někdy toto slo­vo nezpů­so­bu­je nej­lep­ší aso­ci­a­ce. Proto sovět­ský pro­fe­sor, lékař lékař­ských věd Nikolaev Jurij Sergejevič, aby nevy­stra­šil sovět­ský lid, kte­rý pře­žil vál­ku a hlad straš­ným slo­vem „hla­do­vě­ní“, při­šel s tou­to tera­pe­u­tic­kou tech­ni­kou a tole­rant­něj­ším jmé­nem - „diet­ní tera­pie“. Jak pro­fe­sor Nikolaev dospěl k závě­ru, že absti­nen­ce od jíd­la má léči­vé účin­ky na lid­ské tělo?

Specializace pro­fe­so­ra Nikolaeva byla psy­chi­atrie. Během své prá­ce na psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ce Jurij Sergeyevič pozna­me­nal, že lidé trpí­cí schi­zofre­nií a jiný­mi dušev­ní­mi poru­cha­mi během exa­cer­ba­ce jejich nemo­ci odmí­ta­jí jíst.

Rozhodnutí odmít­nout donu­tit paci­en­ta k jídlu bylo zalo­že­no na Nikolaevově před­po­kla­du, že odmí­tá­ní jíd­la je mecha­nis­mus, kte­rý pří­ro­da sama o sobě vytvo­ři­la. A Jurij Sergeyevič se nemý­lil. Pacienti, kte­ří během exa­cer­ba­ce nejed­li nic, doslo­va během něko­li­ka dnů, vyka­zo­va­li během své nemo­ci pozi­tiv­ní trend. Jedním slo­vem, sympto­my exa­cer­ba­ce nemo­ci zača­ly mizet a postu­pem času zača­la sta­bil­ní remi­se. Tento expe­ri­ment byl něko­li­krát opa­ko­ván a výsled­ky byly vždy stej­né - paci­en­ti, kte­ří během exa­cer­ba­ce nemo­ci odmí­ta­li jíst jíd­lo, se zota­vo­va­li.

Denní půst jednou týdně

Hladovění jako léč­ba závaž­ných one­moc­ně­ní neby­lo důklad­ně stu­do­vá­no a je zalo­že­no pou­ze na před­po­kla­dech. Co nelze říci o půstu jako způ­so­bu pre­ven­ce a zota­ve­ní těla. Pokud paci­en­ti se schi­zofre­nií během hla­do­vě­ní dokon­ce očis­tí těž­ko pří­stup­né mozko­vé tká­ně od pro­duk­tů roz­kla­du pro­tei­no­vých potra­vin, zna­me­ná to, že všech­ny ostat­ní tká­ně těla jsou očiš­tě­ny ješ­tě rych­le­ji. Proč se to děje? Skutečnost je tako­vá, že orga­nis­mus, kte­rý není zane­prázd­něn pro­ce­sem trá­ve­ní, začí­ná zpra­co­vá­vat vše, co je v něm již obsa­že­no. A tak začí­ná pro­ces ště­pe­ní a eli­mi­na­ce toxi­nů. A den­ní půst jed­nou týd­ně vám umož­ňu­je nepři­vá­dět vaše tělo k extrém­ní­mu stup­ni zne­čiš­tě­ní, ale pro­vá­dět pro­fy­la­xi, aby se vaše tělo udr­žo­va­lo čis­té.

Nejprve se vyčis­tí orgá­ny trá­vi­cí­ho trak­tu, pro­to­že prá­vě oni začnou aktiv­ně fun­go­vat, pokud jde o zpra­co­vá­ní toxi­nů během absti­nen­ce od jíd­la. Nejlepší je začít s den­ním půs­tem očiš­tě­ním střev pomo­cí klystý­ru nebo jógo­vé pra­xe Shankha-prakshalany . Díky tomu bude pro­ces čiš­tě­ní půstu efek­tiv­něj­ší.

Měli bys­te se ade­kvát­ně zabý­vat pro­blé­mem hla­do­vě­ní, s při­hléd­nu­tím k cha­rak­te­ris­ti­kám vaše­ho těla. Pokud máte chro­nic­ká one­moc­ně­ní nebo pro­blémy s vnitř­ní­mi orgá­ny, nemě­li bys­te prak­ti­ko­vat „suchý“ půst. Pro začá­tek může být vhod­né vyzkou­šet hla­do­vě­ní se šťá­va­mi, a pak to bude pro tělo men­ší stres. Denní půst začí­ná ve večer­ních hodi­nách. Posledním jíd­lem je veče­ře. Je žádou­cí, aby byla leh­ká a ne pří­liš hoj­ná: nej­lep­ší vol­bou jsou salá­ty nebo ovo­ce. Poté násle­du­je absti­nen­ce během násle­du­jí­cí­ho dne a prv­ní jíd­lo se pro­vá­dí ráno po dni půstu. První jíd­lo by mělo být také leh­ké. Hladovění může být s vodou.

Během cvi­če­ní nalač­no bys­te měli sle­do­vat stav vaše­ho těla. Je důle­ži­té pocho­pit, že půst je očist­ný pro­ces, během kte­ré­ho jsou všech­ny toxi­ny a odpa­dy nej­pr­ve uvol­ně­ny do krev­ní­ho řečiš­tě a poté odstra­ně­ny z těla. A ten­to pro­ces zda­le­ka není nej­pří­jem­něj­ší, pro­to jsou mož­né růz­né pří­zna­ky malát­nos­ti. A v pří­pa­dě, že máte pocit, že se stav stal pří­liš kri­tic­kým, je lep­ší zasta­vit půst a poté zku­sit před­běž­né očist­né tech­ni­ky, kte­ré odstra­ní vět­ši­nu toxi­nů a poté začít cvi­čit půst.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,27145 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53324 KB. | 15.04.2021 - 04:58:53
X