Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Puss in Boots (Kinect)

Puss in Boots (Kinect)

DSC07221 150x150 1

Tento titul vyšel na zákla­dě stej­no­jmen­né­ho fil­mu od DreamWorks Animation, kte­rý se dostal na naše plát­na minu­lý rok. Hra přes­ně kopí­ru­je poin­tu pří­bě­hu z fil­mu. Hrát bude­te s hlav­ním hrdi­nou Kocourem v botách v neu­vě­ři­tel­ně dob­ře ztvár­ně­ném pří­bě­hu.

Zprvu začne­te v módu Adventure, kde postup­ně dostá­vá­te do pří­bě­hu a poté začí­ná­te plnit mno­ho úko­lů s hrdi­nou vychyt­ra­lé­ho kocou­ra. Hned v začát­ku Vás hra pohl­tí jeli­kož Vás nene­chá moc vydech­nout při šer­mo­vá­ní se zlo­du­chy poté začne­te také plnit úko­ly a hýbat se celým svým tělem, napří­klad uhý­bá­ním se před valí­cí­mi sudy , špl­há­ním po žeb­ří­ku nebo ská­ká­ní z okna. Na výběr je poté z vel­ké­ho množ­ství čás­tí pří­bě­hu, samo­zřej­mě až po ode­hrá­ní. V jed­not­li­vých plně­ní Vás pro­vá­zí nápo­vě­da, co a jak máte dělat, k čemuž titul­ky roz­hod­ně potře­ba nejsou.

Jediné, co se dá hře vyčíst je absen­ce čes­kých titul­ků a tak ani­mo­va­né mini pří­běhy jsou veli­ce pěk­né, ale Vaše dít­ko pokud neu­mí dob­ře ang­lic­ky a ani Vy z toho mít nic nebu­de­te, může­te jen kou­kat i dodá­va­ný návod je v ang­lič­ti­ně.

Tuto hru na kinect si může­te zahrát i s kama­rá­dem v reži­mu Challenges a to lze si zahrát ve dvou. Bohužel jed­not­li­vé hry se Vám zpří­stup­ní až po ode­hrá­ní v módu Adventure, což je vel­ká ško­da.

Grafika u této hry mě veli­ce pře­kva­pi­la, jeli­kož už dlou­ho nebyl vydán tak kva­lit­ní titul na kinect a pro­to hru hod­no­tím zatím jako nej­lep­ší hru vyda­nou pro kinect. Velice mě pře­kva­pi­lo reál­né ovlá­dá­ní celým tělem, žád­né máchá­ní, ale pěk­ně pohyb co chce­te, kopnu­tí do zlo­du­cha včas, i pořád­né škrá­ba­ní v obli­če­ji, pros­tě poži­tek. Po zvu­ko­vé strán­ce samo­zřej­mě vše super, pro­vá­zí Vás hud­ba, zvu­ky šer­mo­vá­ní a bojo­vá­ní atd. a nijak při hra­ní neva­dí.

Ovládání je mož­né pou­ze Vašim tělem a za pří­tom­nos­ti sen­zo­ru kinect. Doporučuji ode­hrát mód Adventure a to nejen pro­to, že bude­te vědět jak hru ovlá­dat, ale hlav­ně při­jde­te na to, co je pod­sta­tou pří­bě­hu.

Hra mě vel­mi pře­kva­pi­la a za cenu, kte­rou se pro­dá­vá, Vám nebu­de líto za tuto hru vyho­dit pení­ze. Titul je vhod­ný nejen pro Vaše dít­ka, ale zaba­ví se i dospě­lí a to v reži­mu pro dva, šer­mo­vá­ní s kama­rá­dem je oprav­du pěk­ný záži­tek.

DSC07221
DSC07222
DSC07223
DSC07224
DSC07225
DSC07226
DSC07227
DSC07229
DSC07230
DSC07231
DSC07232
DSC07235
DSC07236
DSC07239
DSC07241
DSC07244
DSC07246
DSC07263
DSC07266

Únava: 8/10
Vlastní hod­no­ce­ní: 99%
Datum vydá­ní: 14.11.2011
Výrobce: THQ
Žánr: dob­ro­druž­ná hra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...