Kritiky.cz > Filmové recenze > PUSINKY

PUSINKY

58f1

Konečně čes­ký film s mla­dý­mi hrdin­ka­mi, kte­rý se necho­vá jako paro­die na sebe sama.

První zamyš­le­ní nad tím­to fil­mem bych asi věno­va­la jeho pří­stup­nos­ti, kte­rá je označ­na dvě­ma pé, tedy PP – plně pří­stup­no. No při vší úctě, nevím nako­lik s tím­to sou­hla­si­li rodi­če, kte­ří vza­li na film své děti (pře­kva­pi­vě pře­váž­ně dce­ry), kte­rým bylo při dob­ré vůli tak kolem desí­ti let. Snímek se nese na vel­mi ote­vře­né (rozu­měj bez-zábran) vlně. Jistěže řeší vzta­hy, roz­krý­vá pova­hy, baví i šoku­je, ale stej­ně je jed­no­tí­cím pod­tó­nem toho­to vše­ho sex. Ať už sex chtě­ný, vyko­na­ný, nedo­ko­na­ný, vynu­ce­ný, lesbic­ký. A pro­pos mělo by být toto PP? Hrdinky napá­je­jí­cí se alko­ho­lem, řeza­jí­cí si žíly, močí­cí v kuchy­ni, hrdin­ky v mari­hu­a­no­vém dýmu? Skutečně PP? Nechť posou­dí kaž­dý divák sám.

 

 

I přes ten­to úvod musím ovšem kon­sta­to­vat, že u mne ten­to sní­mek sku­teč­ně zabo­do­val. Možná pro onu syro­vost s jakou je děj popi­so­vám (až na poně­kud „nesy­ro­vý závěr“), mož­ná pro pěk­ně zpra­co­va­nou kame­ru, mož­ná pros­tě pro to, že jsem se s chu­tí koneč­ně podí­va­la na film, kte­rý měl (lido­vě řeče­no) hla­vu a patu a zau­jal obyčejným-příběhem. Bez his­to­ric­kých kos­tý­mů, cákan­ců krve či exo­tic­ké­ho pro­stře­dí plné­ho vnad­ných děv. Po Pravidlech lži se jed­ná o dru­hý pove­de­ný čes­ký film v rela­tiv­ně krát­ké době.

 

Příběh Venduly, Karolíny, Išky (a v nepo­sled­ní řadě Vojtěcha) je sku­teč­ně pros­tě putov­ní podí­va­nou, byť troš­ku netra­dič­ní. Pravda. Ono se v něm totiž nena­jde moc vtip­ných scén jak bychom od road-movie ‚jak je film ozna­čo­ván, oče­ká­va­li. Spíš nao­pak se divák nemů­že ve spostě scén ubrá­nit zamra­ze­ní (za chichotu/burácivého smí­chu mlá­de­že – umís­tě­ní na šká­le závi­sí na věku) a jako­by ztuhlé­mu výra­zu v oče­ká­vá­ní dal­ší rány. A že se sku­teč­ně pár pořád­ných ran dočká (a já je samo­zřej­mě nepro­zra­dím;) vpod­sta­tě od kaž­dé hrdin­ky.

 

Je fakt, že z někte­rých scén nebu­de­te pří­liš moud­ří. Ať už se jed­ná o sou­vis­los­ti, návaz­nost, nebo samot­né jed­ná­ní hrdi­nek. Pravdou je, že někdy jsou jis­té sko­ky v ději sku­teč­ně násil­né a jako­by nesro­zu­mi­tel­né, ale váž­ně to sním­ku neu­bí­rá na vyzně­ní a ladě­ní. Ovšem - nedá se vylou­čit, že tím chtě­ly autor­ky nechat pro­stor divá­ko­vě fan­ta­zii a zapo­jit tak i jeho mysl do utvá­ře­ní a vyzně­ní pří­bě­hu. Což nemu­sí být u fil­mů prá­vě na ško­du.

 

Ještě bych se ráda na chví­li zasta­vi­la u samot­ných před­sta­vi­te­lek (a před­sta­vi­te­le) hlav­ních rolí. Musím říct, že jejich výko­ny hod­no­tím vel­mi vyso­ko, odved­li totiž sku­teč­ně dobrou prá­ci. Zvláště str­hu­jí­cí je výkon Ondřeje Hajlika, kte­rý hra­je Iščina bra­t­ra. Není zane­dba­tel­né, že se jed­ná o nejmlad­ší­ho čle­na sku­pi­ny, kte­rý ovšem napros­to neza­ni­ká mezi star­ší­mi kole­gy­ně­mi. A to je dal­ší vel­ké plus toho­to fil­mu. Žádné pitvo­ře­ní, pře­hrá­vá­ní, trap­nost.

 

Jestli si říká­te, že mlčím o ději, pak je to prav­da. On je totiž dost jed­no­du­chý a mys­lím, že ani ne pří­liš důle­ži­tý pro nav­na­ze­ní ke shléd­nu­tí. Takže ber­te tuto recen­zi jako popo­str­če­ní k návštěvě kina. A věř­te – pokud se opros­tí­te od vidi­ny „letní-pohodové-road-movie“, nebu­de­te této návštěvy lito­vat!

 

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Řbitov Zvířátek - Recenze - 55%1. dubna 2019 Řbitov Zvířátek - Recenze - 55% Řbitov Zvířátek. Ano, takto správně chybný název je novou adaptací slavné knihy Stephena Kinga. Tady lepší je říct na úvod staronovou. Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se vyprdne na […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně?10. května 2004 Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně? "Děsnej biják" pokračuje. Děsnej... a to doslova!Scary Movie 3 Popravdě řečeno, tak abych byl upřímný, ani pomalu nevím, o čem bych tady měl psát. Je to teprve má pátá recenze a už budu […] Posted in Filmové recenze
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […] Posted in Filmové recenze
  • Doblba!20. října 2005 Doblba! Očekávaný filmový debut Petra Vachlera nese titul, jež by snad dával tušit nějakou nádherně šílenou grotesku, při doplnění informacemi z mediální masáže hodně morbidní, ale ubohý divák […] Posted in Filmové recenze
  • Tohle je Sparta! - Meet The Spartans18. září 2008 Tohle je Sparta! - Meet The Spartans Děsný doják, Děsný biják to jsou filmy, které mají několik věcí společných. Kromě tvůrců také to, že je kritici nesnášejí, ale publikum docela hojně plní kina. Parodie je sice možná […] Posted in Filmové recenze
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Bacurau, I Lost My Body a další)13. října 2019 Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Bacurau, I Lost My Body a další) Bacurau (Kleber Mendonca Filho + Juliano Dornelles, Brazílie) – Společensko-politicky angažované drama, které začíná jako nenápadný intimní náhled do života semknuté vesnické komunity na […] Posted in Filmové recenze
  • Abril despedacado (Behind the Sun, V žáru slunce) 201120. září 2011 Abril despedacado (Behind the Sun, V žáru slunce) 2011 Brazilský režisér Salles (autor slavných Motocyklových deníků) má na svém kontě nejeden pozoruhodný filmařský zářez. Film V žáru slunce nás přivádí do roku 1910 na brazilskou - poměrně […] Posted in Filmové recenze
  • Shortbus8. února 2007 Shortbus Před prvním shlédnutím filmu je člověk plný očekávání – bude film lepší než  čekám? Bude to katastrofa? Nezklame mě rozuzlení? Někdy jsme při odchodu spokojení, jindy vyvedení z míry, […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...