Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > PUSINKY

PUSINKY

58f1
58f1

Konečně čes­ký film s mla­dý­mi hrdin­ka­mi, kte­rý se necho­vá jako paro­die na sebe sama.

První zamyš­le­ní nad tím­to fil­mem bych asi věno­va­la jeho pří­stup­nos­ti, kte­rá je označ­na dvě­ma pé, tedy PP – plně pří­stup­no. No při vší úctě, nevím nako­lik s tím­to sou­hla­si­li rodi­če, kte­ří vza­li na film své děti (pře­kva­pi­vě pře­váž­ně dce­ry), kte­rým bylo při dob­ré vůli tak kolem desí­ti let. Snímek se nese na vel­mi ote­vře­né (rozu­měj bez-zábran) vlně. Jistěže řeší vzta­hy, roz­krý­vá pova­hy, baví i šoku­je, ale stej­ně je jed­no­tí­cím pod­tó­nem toho­to vše­ho sex. Ať už sex chtě­ný, vyko­na­ný, nedo­ko­na­ný, vynu­ce­ný, lesbic­ký. A pro­pos mělo by být toto PP? Hrdinky napá­je­jí­cí se alko­ho­lem, řeza­jí­cí si žíly, močí­cí v kuchy­ni, hrdin­ky v mari­hu­a­no­vém dýmu? Skutečně PP? Nechť posou­dí kaž­dý divák sám.

 

 

I přes ten­to úvod musím ovšem kon­sta­to­vat, že u mne ten­to sní­mek sku­teč­ně zabo­do­val. Možná pro onu syro­vost s jakou je děj popi­so­vám (až na poně­kud „nesy­ro­vý závěr“), mož­ná pro pěk­ně zpra­co­va­nou kame­ru, mož­ná pros­tě pro to, že jsem se s chu­tí koneč­ně podí­va­la na film, kte­rý měl (lido­vě řeče­no) hla­vu a patu a zau­jal obyčejným-příběhem. Bez his­to­ric­kých kos­tý­mů, cákan­ců krve či exo­tic­ké­ho pro­stře­dí plné­ho vnad­ných děv. Po Pravidlech lži se jed­ná o dru­hý pove­de­ný čes­ký film v rela­tiv­ně krát­ké době.

 

Příběh Venduly, Karolíny, Išky (a v nepo­sled­ní řadě Vojtěcha) je sku­teč­ně pros­tě putov­ní podí­va­nou, byť troš­ku netra­dič­ní. Pravda. Ono se v něm totiž nena­jde moc vtip­ných scén jak bychom od road-movie ‚jak je film ozna­čo­ván, oče­ká­va­li. Spíš nao­pak se divák nemů­že ve spostě scén ubrá­nit zamra­ze­ní (za chichotu/burácivého smí­chu mlá­de­že – umís­tě­ní na šká­le závi­sí na věku) a jako­by ztuhlé­mu výra­zu v oče­ká­vá­ní dal­ší rány. A že se sku­teč­ně pár pořád­ných ran dočká (a já je samo­zřej­mě nepro­zra­dím;) vpod­sta­tě od kaž­dé hrdin­ky.

 

Je fakt, že z někte­rých scén nebu­de­te pří­liš moud­ří. Ať už se jed­ná o sou­vis­los­ti, návaz­nost, nebo samot­né jed­ná­ní hrdi­nek. Pravdou je, že někdy jsou jis­té sko­ky v ději sku­teč­ně násil­né a jako­by nesro­zu­mi­tel­né, ale váž­ně to sním­ku neu­bí­rá na vyzně­ní a ladě­ní. Ovšem - nedá se vylou­čit, že tím chtě­ly autor­ky nechat pro­stor divá­ko­vě fan­ta­zii a zapo­jit tak i jeho mysl do utvá­ře­ní a vyzně­ní pří­bě­hu. Což nemu­sí být u fil­mů prá­vě na ško­du.

 

Ještě bych se ráda na chví­li zasta­vi­la u samot­ných před­sta­vi­te­lek (a před­sta­vi­te­le) hlav­ních rolí. Musím říct, že jejich výko­ny hod­no­tím vel­mi vyso­ko, odved­li totiž sku­teč­ně dobrou prá­ci. Zvláště str­hu­jí­cí je výkon Ondřeje Hajlika, kte­rý hra­je Iščina bra­t­ra. Není zane­dba­tel­né, že se jed­ná o nejmlad­ší­ho čle­na sku­pi­ny, kte­rý ovšem napros­to neza­ni­ká mezi star­ší­mi kole­gy­ně­mi. A to je dal­ší vel­ké plus toho­to fil­mu. Žádné pitvo­ře­ní, pře­hrá­vá­ní, trap­nost.

 

Jestli si říká­te, že mlčím o ději, pak je to prav­da. On je totiž dost jed­no­du­chý a mys­lím, že ani ne pří­liš důle­ži­tý pro nav­na­ze­ní ke shléd­nu­tí. Takže ber­te tuto recen­zi jako popo­str­če­ní k návštěvě kina. A věř­te – pokud se opros­tí­te od vidi­ny „letní-pohodové-road-movie“, nebu­de­te této návštěvy lito­vat!

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Slečna bestie - Další horor od autorů "Všechno nejhorší".8. prosince 2020 Slečna bestie - Další horor od autorů "Všechno nejhorší". Millie (Kathryn Newton) se málem stane obětí sériového vraha Řezníka (Vince Vaughn), jenže díky magickému rituálu si ze setkání oba odnesou to, že se druhý den ráno oba probudí v těle toho […] Posted in Filmové recenze
  • Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL3. ledna 2014 Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL Přestože filmaři již diskutovali možnosti hereckého obsazení rolí Hanse a Rosy, rozhodli se nejprve zaměřit na hledání Liesel. Začali ve Velké Británii a brzy se pustili do hledání po celé […] Posted in Filmové premiéry
  • Farma SK – 8. série – 17. díl4. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 17. díl https://www.youtube.com/watch?v=wtTV0UCOswg Posted in Reality show
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK10. března 2014 Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK V roce 2006 Zack Snyder natočil komiks od Franka Millera. Jeho stylizaci si vzal za svou a s pomocí počítačů, několika méně slavných herců a samozřejmě zeleného plátna natočil svůj velice […] Posted in Filmové recenze
  • Růžový sirup22. července 2015 Růžový sirup Růžový sirup používáme jako velmi výborné a chutné sladidlo například do čajů. Suroviny: 2 hrsti plátků růže 1 malý citrón 1 litr vody 1 kg cukru Postup: Plátky růže zalijeme litrem vroucí […] Posted in Domácí rady
  • Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky...2. února 2022 Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky... Archa knih od autora Jana Tománka je silným a nezapomenutelným příběhem, který vás donutí zamyslet se nad svým dosavadním životem. V člověku pak pomalu a jistě začínají hlodat myšlenky, co […] Posted in Recenze knih
  • Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku11. června 2021 Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku Patříte mezi ty nešťastníky, co mívají potíže se spaním? Nemůžete dlouho usnout a během noci se budíte a převalujete? A navíc se ráno se při vstávání se cítíte celí rozlámaní? Pak je […] Posted in Články
  • #1920: Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusy - 95 %22. února 2019 #1920: Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusy - 95 % Štěky Broka Špindíry: Psí kusy v cirkusyVydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 179 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví […] Posted in Recenze komiksů
  • Pustina 8. díl.11. prosince 2016 Pustina 8. díl. Do Pustiny se vrací policie, aby Míšin případ uzavřela. Zdá se, že pro to má všechny potřebné důkazy. Karel je ale přesvědčen, že policisté sledují špatnou stopu, a pochopí, že pokud […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71099 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55887 KB. | 22.05.2022 - 02:42:25