Kritiky.cz > Filmové recenze > Purpurové řeky

Purpurové řeky

Uvedení dru­hé­ho dílu Purpurových řek se blí­ží, a tak nebu­de od věci si tro­chu při­po­me­nout prv­ní díl této detek­tiv­ky, thri­le­ru či horo­ru - jak kdo chce.

Ve fran­zouz­ských Alpách leží měs­teč­ko Guernon, kte­ré je zná­mé pře­de­vším díky elit­ní uni­ver­zi­tě, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na výcho­vu nej­lep­ších talen­tů. Je téměř nezá­vis­lá na okol­ním svě­tě. Má vlast­ní elek­trár­nu, čis­tič­ku odpad­ních vod, nemoc­ni­ci, ale i tře­ba porod­ni­ci. Poklidné vody uni­ver­zit­ní­ho živo­ta roz­če­ří nale­ze­ní mrt­vo­li muže, svá­za­né­ho do polo­hy novo­ro­zen­ce, s vyjmu­tý­mi oční­mi bul­va­mi a usek­nu­tý­ma ruka­ma. K pří­pa­du je povo­lán zvlášt­ní komi­sař Pierre Niemans (Jean Reno), kte­rý pra­cu­je sám, para­lel­ně s míst­ní poli­cií. Místní poli­cis­ta Max Kerkerian (Vincent Cassel) zatím pra­cu­je na jiném pří­pa­du - zne­svě­ce­ní hro­bu malé hol­čič­ky, kte­rou zde před 20 lety pře­jel kami­on.

V Purpurových řekách se stří­da­vě pře­pí­ná­me mezi pát­rá­ním obou dvou vyšet­řo­va­te­lů. Zatímco Niemanse zave­de vyšet­řo­vá­ní k hor­ským ledov­cům, Kerkerian se utká s par­tič­kou míst­ních nác­ků, o kte­rých si mys­lí, že mají zne­svě­ce­ní hro­bu háko­vým kří­žem na svě­do­mí. Jenomže veš­ke­ré indi­cie obou pří­pa­dů smě­řu­jí jinam - k uni­ver­zi­tě. Niemans a Kerkerian si brzy uvě­do­mí, že nevy­šet­řu­jí dva pří­pa­dy, ale pou­ze jeden a jsou ke své „rados­ti“ nuce­ni pra­co­vat spo­leč­ně. Postupně tak roz­plé­ta­jí tajem­ství, kte­ré míst­ní uni­ver­zi­tu zaha­lu­je.

Jednou vraž­dou však pří­běh nekon­čí. Objevují se dal­ší těla zavraž­dě­ná obdob­ným způ­so­bem, kte­rým, jak se zdá, chce vrah něco nazna­čit. Sbíráním útrž­ků infor­ma­cí od míst­ních oby­va­tel a indi­cií, kte­ré vrah po sobě nechá­vá, nako­nec odha­lí­me hrůz­né tajem­ství uni­ver­zi­ty. Profesoři se po léta žení mezi sebou, aby udr­že­li a zdo­ko­na­li­li svou inte­li­gen­ci i fyzic­ké vlast­nos­ti. Díky kří­že­ní stá­le stej­né krve se však začí­na­jí obje­vo­vat jis­tá gene­tic­ká one­moc­ně­ní, zejmé­na zra­ku. Tuto situ­a­ci musí elit­ní oby­va­te­lé uni­ver­zi­ty nějak ele­gant­ně vyře­šit, aniž by se pří­pra­vi­li o svůj léta budo­va­ný gene­tic­ký poten­ci­ál. Cena za to je však pří­liš vyso­ká.

Purpurové řeky jsou kla­sic­kým detek­tiv­ním pří­bě­hem opře­de­ným tajem­stvím, jež je potře­ba roz­plést. Oba před­sta­vi­te­lé hlav­ních postav (Jean Reno a Vincent Cassel) podá­va­jí kva­lit­ní herec­ký výkon, tak­že výsled­ný dojem je vel­mi pěk­ný. Bohužel je poka­žen zavě­reč­nou tře­ti­nou fil­mu, ve kte­ré se udá­los­ti stří­da­jí pří­liš rych­le. Závěr fil­mu, ač oče­ká­va­ný, je nako­nec pře­kva­pi­vý, ale záro­veň bohu­žel zma­te­ný a pře­kom­bi­no­va­ný. Jakoby tvůr­cům najed­nou došly nápa­dy. Přes ten­to nedo­sta­tek pova­žu­ji Purpurové řeky za pěk­nou detek­tiv­ku opře­de­nou tajem­stvím. Nicméně pří­běh je tím­to, dle mého, uza­vřen, tak­že se tro­chu bojím, jak na něj navá­že dru­hý díl.

O filmu:

Francie, 2000, 106 min
Režie: Mathieu Kassovitz
V hlav­níh rolích: Jean Reno, Vincent Cassel, Dominique Sanda, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, Philippe Nahon


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...