Kritiky.cz > Filmové recenze > Purpurové řeky 2

Purpurové řeky 2

I když Purpurové řeky odbor­ná kri­ti­ka vět­ši­nou str­ha­la a neby­ly nijak zvlášť úspěš­né, stej­ně se do kin dosta­la i dvoj­ka. Naschvál jsem pou­žil výraz „odbor­ná kri­ti­ka“, pro­to­že jis­tě najde­te spous­tu fanouš­kov­ských strá­nek, kte­ré budou tvr­dit, že je to ten nej­ú­žas­něj­ší film, co byl kdy nato­čen. Já se co se týče jed­nič­ky držím upro­střed. Nebylo to nijak úchvat­né, ale těch 90 minut se dalo vydr­žet a jeli­kož si dokon­ce i po pár měsí­cích pama­tu­ji, o co šlo, tak to zase nemoh­lo být tak špat­né. To samé bude pla­tit i o dvoj­ce. Z toho ply­ne jed­no­du­ché pona­u­če­ní. Jestliže se vám líbi­la jed­nič­ka, prav­dě­po­dob­ně se vám zalí­bí i dvoj­ka.

Z komi­sa­ře je men­ší bru­čoun než v prv­ním díl a dokon­ce si poří­dil i psí­ka. Mnohým tedy mož­ná budou chy­bět jeho kla­sic­ké nabubře­lé hláš­ky - i když nám ješ­tě pan komi­sař nevy­mě­kl zas až tolik a sem tam něja­kou skrz rty pro­ce­dí. Všechno to začí­ná nevin­ně. Dokonce v kláš­te­ře. Tím ovšem nevin­nost kon­čí, pro­to­že tako­vá mrt­vo­la ve zdi není zrov­na nic nevin­né­ho. A už vůbec ne, když zjis­tí­te, že v té zdi není zas tak dlou­ho a že neby­la v oka­mži­ku tvor­by nové omít­ky vůbec mrt­vá. Komisař se tedy pouš­tí po sto­pách jaké­ho­si spol­ku nové­ho Ježíše. Paralelně s ním, i když z jiné­ho kon­ce, se do vyšet­řo­vá­ní pouš­tí jeho býva­lý žák, nyní již poli­cis­ta Red. Ten se k pří­pa­du dostal, když jeho kole­ga málem pře­jel ono­ho Ježíše, po kte­rém komi­sař pát­rá. Když se mla­dé­mu poli­cis­to­vi pří­mo před nosem poku­sí Ježíše zabít jaký­si mnich, je jas­né, že se za vším skrý­vá mno­hem vět­ší síla. Kterou mimo­cho­dem má i mnich. Takový přespol­ní běh mu vůbec nedě­lá pro­blémy a kul­ka ho také hned tak neza­sta­ví. Postupně začnou umí­rat Ježíšovi apoš­to­lo­vé (mož­ná vás matu, ale jsme ve 21. sto­le­tí a Ježíš je nor­mál­ní člo­věk, stej­ně tak i apoš­to­lo­vé, kte­ří náho­dou mají stej­ná zaměst­ná­ní jako
původ­ní apoš­to­lo­vé). V tuto chví­li se na scé­ně obje­ví Marie, spe­ci­a­list­ka na okult­ní jevy. A tak to jde od mrt­vo­ly k mrt­vo­le až ke zdár­né­mu kon­ci.

Stejně jako v jed­nič­ce je ve fil­mu skvě­lá atmo­sfé­ra, obzvlášť pokud se scé­ny ode­hrá­va­jí na tem­ných mís­tech. Bohužel ten­to­krát jich není zda­le­ka tolik a ani obje­ve­ní mrt­vol nepů­so­bí tak efek­tiv­ně jako v jed­nič­ce. Sice jich je víc, ale vět­ši­nou se obje­vu­jí hro­mad­ně a reži­sér se sna­ží ušet­řit jejich zohyzdě­ná těla našim očím. Kde chy­bí atmo­sfé­ra, tam se to scé­náris­ti sna­ži­li vyna­hra­dit akcí (já pro­ti tomu osob­ně nic nemám, pokud je to s mírou), tak­že se dočká­me spous­ty honi­ček, kte­ré nepo­strá­da­jí ten správ­ný šmrnc. Co se týče akce, tak by se Purpurové řeky 2 daly zařa­dit spí­še mezi fil­my akč­ní, než mezi detek­tiv­ní thrille­ry, jak tomu bylo u jed­nič­ky, pro­to­že ve dvoj­ce je mno­hem více výbuchů, stří­le­ní a, jak už jsem se zmi­ňo­val, i běhá­ní. Možná to bude tím, že se do scé­ná­ře ten­to­krát pus­til sta­rý zná­mý Luc Besson. Pro ty, kdo ho nezna­jí, mož­ná
sta­čí říct Taxi. Proto tu jsou asi ty honič­ky.

Na začát­ku jsem psal, že dvoj­ka jako­by jed­nič­ce vypadla z oka, ale celou dobu jen hle­dám roz­dí­ly, kte­ré mezi nim jsou. Takže co je na nich stej­né? Tak pře­de­vším cha­risma­tic­ký Jean Reno v hlav­ní roli. Potom nám tady zbyl také vcel­ku raci­o­nál­ní konec. Přece všech­no lze vysvět­lit nějak logic­ky. Tedy co se týče hlav­ní­ho rozuz­le­ní, pro­to­že jinak závě­reč­ný finiš musel dát sce­náris­to­vi spous­tu prá­ce. Ano. Je to přes­ně, tak jak čeká­te. Nadmíru vykon­stru­o­va­né, nemož­né. A i když se o fil­mu vět­ši­nou mlu­ví jako o tri­lo­gii, není potře­ba vidět prv­ní díl, pro­to­že návaz­nost tu není téměř žád­ná. Pokud si odmys­lí­te naráž­ky na psy, sko­ro vůbec nepo­zná­te, že se jed­ná o dru­hý díl.

JEDNÍM DECHEM: Atmosféru nahra­di­la akce, jinak zůsta­lo vše při starém.

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Kletba bratří Grimmů - recenze19. listopadu 2005 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo […]
  • Velkej biják - Epic Movie18. května 2007 Velkej biják - Epic Movie Filmové parodie ve stylu Děsnej doják nebo Velkej biják vznikají z několika důvodů. Samozřejmě hlavně proto, že vydělávají slušné miliony, ale také, aby naštvaly kritiky (i když ti jsou […]
  • Nezvratný osud 3 - Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. […]
  • Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 201824. srpna 2019 Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018 Film Hearts Beat Loud režiséra Bretta Haleyho (který se také podílel na tvorbě scénáře) je celkem příjemným, pohodovým kouskem. Problem, který s ním trochu mám, je - v mých očích - […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...