Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pulp Fiction-Historky z podsvětí

Pulp Fiction-Historky z podsvětí

Film, kte­rý pro­sla­vil Quentina Tarantina.1.Pulp Fiction je dru­hý režij­ní a scé­náris­tic­ký počin Quentina Tarantina

2.Podíl Rogera Avaryho (Zabít Zoe) na tom­to fil­mu je minimální.Má záslu­hu jen na začát­ku povíd­ky Zlaté hodinky.Q.T. by se bez něj s grá­cií obešel-jeho původ­ní scé­nář měl přes 500 stran!!!!!

3.Když si Q.T. a Avary pře­bí­ra­li Oscara za naj­lep­ší scé­nář Q.T. pro­hlá­sil: „Díky.Byl to pro mě hroz­ně div­nej rok.Tím jsem si jist.Hmmm.Myslím, že tohle je asi jedi­ná cena, kte­rou tu dnes dostanu.Takže mož­ná bych prá­vě tady a prá­vě teď měl říct spous­tu věcí.Dostat je ze sebe ven.Udělat si dobrou rekla­mu a napa­ro­vat se celou noc.Ale já nic neřek­nu.“

Následovala řeč Rogera Avaryho: „Chtěl bych podě­ko­vat  mé dra­hé ženě Gretchen, kte­rou milu­ji víc než coko­liv na světe…a teď se musím jít oprav­du vymo­čit, tak­že mě omluv­te.“

4.Q.T. začal psát scé­nář k Pulp Fiction v Holandsku, kam odjel se 900 000 dolla­ry „v kapse“.Ze začát­ku jen cho­dil do kina a do videopujčovny.Nechal si napo­sí­lat tuny paper­bac­ků a hle­dal inspiraci.Pak začal psát a scé­nář měl ve výsled­ku 500 stran, Q.T. je musel na nalé­há­ní pro­du­cen­tů zkrátit.Nakonec zůstal scé­nář o veli­kos­ti cca. 120 stran

5.Producenti chtě­li někte­ré scé­ny nechat odstranit-jednalo se pře­de­vším o tu, ve kte­ré si Vincent (John Travolta) píchá injek­ci s hero­i­nem a scé­nu, ve kte­ré Vincent omy­lem ustře­lí hla­vu jejich pomoc­ní­ko­vi.

6.Pulp Fiction doko­na­le vzkří­si­la kari­é­ru Johnu Travoltovi, kte­ré­mu v té době hro­zi­lo „tež­ké béč­ka­ře­ní“ a ani mož­ná to NE!!!

7.Q.T. doká­zal do fil­mu sehnat ty nej­lep­ší lidi-například Bruce Willis (Buch) si ve smlou­vě kla­dl mini­mál­ní finanč­ní náro­ky.

8.Bruce Willis fil­mu kla­dl tako­vou důvě­ru, že si ho nechal pro­mít­nout až na ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ře v Cannes v květ­nu 1994.

9.Velmi zná­má je teo­rie o obsa­hu kufříku.Však ji znáte-v kufří­ke je duše Marselluse Wallace, v kufří­ku je ato­mo­vá bom­ba, v kufří­ku jsou diamanty.Pravda je tako­vá, že kufřík je „MacGuffin“ a sám Samuel L. Jackson (Jules) k tomu řekl: „Já se do toho kuf­ru podí­val a ve vnitř bylo pár bate­rií a žárovek.To je celý.“

10.Vingh Rhames má v roli M.Wallace na krku náplast.Z toho si někdo vyvo­dil, že mu tím mís­tem ďábel vzal duši.Jenže Rhames měl při natá­če­ní na krku bolák a ten vypa­dal vel­mi ošklivě-Q.T. ho chtěl jen nějak zamas­ko­vat.

11.Roli Bruce Willise měl původ­ně hrát Matt Dillon, za Samuela L. Jacksona tu měl být Laurence Fishburn z Rychlopalby a Michael Madsen měl původ­ně hrát roli Johna Travolty.

12.Ve fil­mu měl hrát i Steve Buscemi z Farga a Gaunerů.Jenže prá­vě natá­čel a tak musel s poli­to­vá­ním svou roli odložit.Ve fil­mu si ale zahrál malou rolič­ku číš­ní­ka Buddy Hollyho, kte­rý ve fil­mu obslu­hu­je Umu Thrumanovou a Johna Travoltu.

13.Q.T. si z Cannes odve­zl Zlatou Palmu za PF.

14.V Americe PF vydě­la­li přes 100 mili­o­nů dolla­rů a po celém svě­te přes 200 mili­o­nů dolla­rů.

15.PF měli 7 nomi­na­cí na Oscara (nako­nec zís­kal jen jed­no­ho) a 6 nomi­na­cí na Zlatý Glóbus (taky jen jeden).Obě ceny za scé­nář.

16.PF stá­lo jen 8 mili­o­nů dolla­rů.

17.John Travolta zahy­ne na zácho­dě „mezi dveřmi“:Zastřelí ho tam Bruce Willis.Ostatně Travolta na zácho­dě pobyl v PF třikrát.1-Mia se pře­dáv­ku­je hero­i­nem 2-Butch zastře­lí Vince na zácho­dě a 3-Pumpkin a Honey Bunny pře­pad­nou kavár­nu.

18.Na PF spo­lu­pra­co­val s něko­li­ka her­ci z Gaunerů- Tim Roth, Harvey Keitel, Steve Buscemi nebo Rich Turner.

19.Pulp Fiction je inspi­ro­ván těmi­to fil­my: Psycho, Taxikář, Hluboký spá­nek, Poslední skaut, Brutální Nikita, Jeho dív­ka pátek, Vysvobození atd.

20.Na strán­ce www.imdb.com je PF na 19 mís­tě mezi 250 nej­lep­ší­mi filmy.Před ním je na 18 mís­tě i Psycho kte­rým se PF inspi­ro­val ve scé­ně, kdy Butch zasta­ví na pře­cho­du a přes něj pře­chá­zí Marsellus Wallace, kte­ré­ho nedáv­no pod­ra­zil.

21.V časo­pi­se Cinema dostal PF hod­no­ce­ní jen 80% a přes­to byl téměř o sedm let poz­dě­ji v čís­le 12/2000 ozna­čen, za jeden z jejich nej­mi­lej­ších fil­mů…

22.Quentinovi se nej­ví­ce vyda­ři­li ty čás­ti fil­mu, kte­ré se ode­hrá­va­li ve dne.Například já nemá rád prv­ní „povíd­ku“ Žena Marselluse Wallace ale Zlaté hodin­ky a Situace kolem Bonnie se mi vel­mi líbí…a jen tak pro zajímavost-poslední povíd­ka je moje nej­ob­lí­be­něj­ší…

23.V PF Quentin pou­žil hod­ně osob­ních zážit­ků atd.-např. Vincent a Jules jedou po inci­den­tu s „ustře­le­nou hla­vou“ ke kama­rá­do­vi v Toluka Lake-tam QT cho­dil do herec­ké školy.Učil se tam herec­tví u Jamese Besta- James je lec­kdy také Jim-Jimmy-Jimmie-.Julesův pří­tel, za kte­rým jedou se jme­nu­je Jimmie (hra­je ho sám QT).

atd.Tohle vlast­ně ani není recen­ze v pra­vém slo­va smys­lu, ale psát něco o fil­mu, kte­rý je zná­měj­ší než Ježíš…

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,61454 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53074 KB. | 21.06.2021 - 06:44:43