Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Koruna
Koruna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Okenice komí­ha­jí­cí se v bouř­li­vém vět­ru byly jedi­nou znám­kou její­ho pří­cho­du. Nikdo si jí nevši­ml, když špl­ha­la po zahrad­ní zdi setmě­lé­ho síd­la, a díky hro­mu a vytí vět­ru ženou­cí­ho se od neda­le­ké­ho moře ji nikdo neza­sle­chl… Těmito věty začí­ná kni­ha Půlnoční koru­na od spi­so­va­tel­ky Sarah J.Maasové.

Sarah J.Maasová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše pře­váž­ně fan­ta­sy a sci-fi. Její prvo­ti­nou je kni­ha Skleněný trůn, kte­rá vyšla v roce 2012 a skli­di­la vel­ký úspěch.

Její kni­ha Půlnoční koru­na je dru­hý díl fan­ta­sy pří­bě­hu o dív­ce Celaeně, kte­rá se sta­la krá­lo­vou bojov­ni­cí. Král, kte­rý je mimo­řád­ně kru­tý a zlý, jí dal za úkol dělat pro něho veš­ke­rou špi­na­vou prá­ci. To by ale neby­la Celaena, aby krá­li nevzdo­ro­va­la a tak se oci­tá v situ­a­ci, kdy musí chrá­nit nejen svůj, ale hlav­ně živo­ty svých přá­tel. Za kaž­dou cenu se sna­ží při­jít na krá­lo­vo tajem­ství a tím se dosta­ne do vel­ké­ho nebez­pe­čí a její život se tak obrá­tí vzhů­ru noha­mi a už nikdy nebu­de jako dřív.

Autorka kni­hu píše ve tře­tí oso­bě, což už to mně hned ze začát­ku malin­ko odra­di­lo (osob­ně mám rad­ši kni­hy v prv­ní oso­bě, lépe se tak vži­ju do děje). Její někte­ré zdlou­ha­vé sou­vě­tí, jsem si muse­la pár­krát pře­číst zno­vu, pro­to­že jsem se v tom ztrá­ce­la. Docela těž­ko se mi i ze začát­ku čet­la a zapa­ma­to­vá­va­la jmé­na, kte­rá pou­ží­vá, a až po zhru­ba čtyřech kapi­to­lách jsem si  zvyk­la. Trošku jsem se i ztrá­ce­la v tom, že jsem vlast­ně nepo­cho­pi­la, co pro hlav­ní hrdin­ku zna­me­na­jí přá­te­lé - je to v kni­ze zvlášt­ně poja­té a já tomu mnoh­dy nero­zu­mě­la.

Ti, kte­ří si ale ten­to pří­běh o bojov­ni­ci oblí­bí, urči­tě jako vel­ké plus budou brát, že autor­ka doká­že vykres­lit poci­ty hlav­ní hrdin­ky tak, že se s nimi čte­nář doká­že takřka zto­tož­nit a má tak někdy pocit, jako by sám pro­ží­val urči­té situ­a­ce (např. prů­chod kata­kom­ba­mi je fas­ci­nu­jí­cí), což pova­žu­ji za výhru. Musím také při­znat, že si autor­ka umí vel­mi pěk­ně pohrát s detai­ly, a čte­nář tak nebu­de mít pro­blémy s před­sta­vi­vos­tí růz­ných věcí, situ­a­cí či osob. V kni­ze také není nou­ze o intri­ky a magii a svým způ­so­bem má děj spád. Nicméně mě ten­to fan­ta­sy pří­běh pří­liš neo­slo­vil.

Když bych to měla shr­nout, tak věřím, že kni­ha Půlnoční koru­na si zajis­té najde spous­ty fany­nek po celém svě­tě stej­ně tak, jako kni­ha Skleněný trůn a její hlav­ní hrdin­ka Celaena se tak zapí­še do srd­cí nejed­no­ho čte­ná­ře, kte­rý má sla­bost pro sil­né fan­ta­sy pří­běhy.


  • Autor:Sarah J. Maasová
  • Žánr:lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy, fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní:25.01.2016

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07540 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58194 KB. | 16.08.2022 - 01:00:04