Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Půlnoční běh

Půlnoční běh

PB
PB
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bývalý poli­cis­ta Jack Walsh (Robert De Niro) pra­cu­je jako lovec odměn a má šan­ci zís­kat 100 000 dola­rů. Musí ale dopra­vit do pát­ku do půl­no­ci k sou­du v Los Angeles mafi­án­ské­ho účet­ní­ho Jonathana Mardukase (Charles Grodin), kte­rý mafii ukra­dl pat­náct mili­o­nů dola­rů, věno­val je na dob­ro­čin­né úče­ly a nyní se skrý­vá nezná­mo kde. To, co zpo­čát­ku vypa­da­lo jako jed­no­du­chá prá­ce, se začne kom­pli­ko­vat...

Robert De Niro byl Taxikář, Kmotr, Zuřící býk nebo Noodles v Tenkrát v Americe. Jednou si ovšem řekl, že má váž­ných rolí dost a rád by si zku­sil něja­kou kome­di­ál­ní roli. A díky tomu se tak De Niro v roce 1988 před­sta­vil v hlav­ní roli akč­ní bud­dy kome­die, kde se spo­jil s prak­tic­ky nezná­mým Charlesem Grodinem. A díky tomu vznik­la bra­vur­ní kom­bi­na­ce bud­dy movie a road movie, kdy se Robert De Niro a Charles Grodin zapsa­li mezi nej­vý­raz­něj­ší par­ťá­ky v akč­ním fil­mu.

Půlnoční běh byl při­tom v dob­rých rukách. Režie se cho­pil Martin Brest, kte­rý byl již tou dobou zapsa­ný prv­ním dílem Policajta z Beverly Hills a uká­zal tak, že mu nedě­lá pro­blém kom­bi­no­vat akci a humor. Brest měl při­tom štěs­tí na cas­ting, nezná­mý Grodin doká­zal s De Nirem držet krok a prá­vě onen De Niro si kome­di­ál­ní polo­hu oči­vid­ně vel­mi užil. A to bylo klí­čem k tomu, aby tahle bud­dy kome­die uspě­la.

Ve stí­nu všech těch legen­dár­ních fil­mů s Robertem De Nirem je mož­ná Půlnoční běh tak tro­chu zastí­ně­ný, přes­to by se ovšem ten­to film igno­ro­vat roz­hod­ně neměl. A to i prá­vě díky tomu, že se z De Nira vyklu­bal kome­di­ál­ní talent a Grodin byl v roce 1988 dost mož­ná obje­vem roku. Vznikla ovšem pře­de­vším poho­do­vá zába­va, zábav­ný akč­ní film a neprá­vem zastí­ně­ná bud­dy kome­die. Sice trvá přes 2 hodi­ny, což je na tenhle žánr tak tro­chu vra­žed­né, scé­nář se vyví­jí v oče­ká­vá­ném smě­ru a ke kon­ci tomu prá­vě i kvů­li pře­ta­že­né dél­ce začne dochá­zet dech. Jenže je to nadá­le nesku­teč­ně zábav­ná podí­va­ná a che­mie De Nira a Grodina jed­no­du­še nemá chy­bu.

Byla to vlast­ně sáz­ka na nejis­to­tu. De Niro nikdy kome­di­ál­ní roli nehrál, Grodin zase neměl boha­tou herec­kou pověst a nebyl kvů­li tomu kdo­ví­jak vel­kým láka­dlem. Přesto ta sáz­ka na nejis­to­tu vyšla. Nejen výteč­nou che­mii hlav­ní dvo­ji­ce a Bresovou sluš­nou režií, ale také díky zají­ma­vé­mu scé­ná­ři George Galla. Na prv­ní pohled leh­ká mise lov­ce odměn se zvrh­ne v ces­tu po Americe, kdy se nemů­že roz­hod­nout, zda ho více trá­pí ta nároč­ná ces­ta nebo jeho kořist, kte­rá si z něj nále­ži­tě uta­hu­je. Grodin výteč­ně ztvár­nil typic­ky otrav­né­ho spo­lu­ces­tu­jí­cí­ho, kte­ré­ho by člo­věk co nej­rad­ši odpus­til. Jenomže to Jack Walsh kvů­li finanč­ní odmě­ně nemů­že a z toho Půlnoční běh tak doko­na­le těží. Walshe tak ve finá­le dost mož­ná více než mafie trá­pí prá­vě samot­ný Mardukas.

Nevraživost by De Nirovi a Grodinovi člo­věk snad­no věřil. Z vel­ké čás­ti impro­vi­zo­va­né slov­ní pře­střel­ky byli ve finá­le klí­čem k těm nej­zá­bav­něj­ším momen­tům celé­ho fil­mu a to tako­vým způ­so­bem, že by se divák vůbec nebrá­nil tomu, aby vzni­kl Půlnoční běh 2. I když k tomu bohu­žel nikdy nedo­šlo s De Nirem a Grodinem.

Půlnoční běh mož­ná nepat­ří mezi nej­slav­něj­ší bud­dy kome­die, přes­to je zastí­něn tak tro­chu neprá­vem. Nejen výteč­ná hlav­ní dvo­ji­ce a solid­ní hereč­tí při­hrá­va­či (Yaphet Kotto, John Ashton....), ale také solid­ně nato­če­ná podí­va­ná, kte­rá se sice neza­psa­la do aná­lů akč­ní­ho fil­mu, přes­to to ovšem celé dopadlo rela­tiv­ně fajn. Je to sice pří­liš dlou­hé, sku­teč­ně tomu i díky tomu ke kon­ci dochá­zí dech a po strán­ce akce či roz­pra­co­vá­ní postav to celé urči­tě moh­lo zajít o dost dál. Jenomže má ten film pořád skvě­lou hlav­ní dvo­ji­ci De Niro/Grodin a prá­vě tahle dvo­ji­ce dělá tuhle tak tro­chu nedo­ce­ně­nou akč­ní kome­dii tak nesmr­tel­nou a sám De Niro Půlnoční běh dodnes poklá­dá za jeden ze svých nej­lep­ších fil­mů.......

R. I. P. Charles Grodin

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Půlnoční běh na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
  • Policajt v Beverly Hills4. února 2022 Policajt v Beverly Hills Policajt z Beverly Hills je americká policejní akční komedie z roku 1984, kterou režíroval Martin Brest, napsal Daniel Petrie Jr. a v níž hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy jako Axel Foley, […] Posted in Speciály
  • Fotr je lotr - Není tchán jako tchán10. února 2023 Fotr je lotr - Není tchán jako tchán Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho3. ledna 2023 Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho Píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými skoro 40 lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Talentovaný pan Ripley8. října 2022 Talentovaný pan Ripley Talentovaný pan Ripley je americký psychologický thriller z roku 1999, který natočil Anthony Minghella podle stejnojmenného románu Patricie Highsmithové z roku 1955. V hlavní roli Toma […] Posted in Speciály
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Top Gun31. května 2022 Top Gun Top Gun je americký akční film z roku 1986, který režíroval Tony Scott a produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer ve spolupráci s Paramount Pictures. Scénář napsali Jim Cash a Jack Epps […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28465 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61902 KB. | 04.10.2023 - 02:18:55