Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ptačí svět

Ptačí svět

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nádherný doku­ment o ptá­cích z rukou tvůr­ců sním­ku Microcosmos

Jak je zřej­mé z úvo­du, potaž­mo z názvu fil­mu, jed­ná se o doku­ment o ptá­cích. Žádného vel­ké­ho děje, nato­ž­pak zábav­né­ho se zde samo­zřej­mě nedo­čká­te, ovšem dílo je to nesmír­ně pove­de­né a nemé­ně zají­ma­vé. Zhruba v 92 minu­tách se sezná­mí­te s tím, jak pro­bí­há migra­ce vybra­ných dru­hů ptá­ků.

Osobně jsem od fil­mu moc neo­če­ká­val, neboť si na art­film moc nepo­tr­pím. Byl jsem ale veli­ce mile pře­kva­pen. Co se mi na fil­mu nej­ví­ce nebyl jeho obsah, nýbrž nád­her­né zpra­co­vá­ní. Stejně jako u fil­mu Microcosmos se Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats před­ved­li i zde. Především kame­ra je skvě­lá. Průlety kra­ji­nou jsou nato­če­ny bez jaké­ho­ko­liv ruši­vé­ho kle­pá­ní obra­zu. Atmosféru fil­mu výbor­ně zabar­vu­je hud­ba z rukou Bruno Coulaise. Naopak střih mi pár­krát za film při­pa­dal tro­chu rych­lý.

„Jejich migra­ce je bojem o přežití.“Je to tak. Ve fil­mu zjis­tí­te, respek­ti­ve pře­svěd­čí­te se, že na „ope­řen­ce“ čeká na jejich ces­tě, dlou­hé až něko­lik tisíc kilo­me­t­rů, hod­ně nástrah. Uvidíte(bohužel), jak je (v tu chví­li) bez­pro­blé­mo­vý let pře­ru­šen výstře­ly, z nichž pod­stat­ná část najde svůj cíl. A to se nemu­sí líbit kaž­dé­mu. Překvapilo mě, že prá­vě v tuto chví­li jsem sly­šel poznám­ky typu „Konečně!“ a dost lidí v kině zača­lo tles­kat! Naštěstí poz­dě­ji při­šla jiná scé­na, dosti melan­cho­lic­ká, řekl bych. Obchodník veze na lodi kle­ce se zví­řa­ty, mezi nimiž je papoušek(druh vám neřek­nu). Ten si po chví­li s veš­ke­rým úsi­lím ote­vře klec a ule­tí. Následoval bouř­li­vý potlesk a pís­ká­ní. Tahle scé­na byla asi nej­hez­čí z celé­ho fil­mu. Proč vám to říkám? Sám nevím, snad pro­to, abych vás při­měl podí­vat se na film, pro­to­že atmo­sfé­ru má výbor­nou.

To ovšem nezna­me­ná, že se bude líbit kaž­dé­mu. Přece jenom nemu­sí kaž­dé­ho bavit sle­do­vat hodi­nu a půl, jak si hej­na ptá­ků léta­jí z jed­no­ho kon­ce pla­ne­ty na dru­hý. Jsem si ale jis­tý, že se spous­tě lidí bude líbit hod­ně! Jak jsem již řekl, byl jsem mile pře­kva­pen.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22736 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58173 KB. | 13.08.2022 - 13:48:14