Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes

Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes

PM Nachruf Holger Haag Haag Laudatio auf A Schmid Erfurt 2003 Foto Frank Sommariva
PM Nachruf Holger Haag Haag Laudatio auf A Schmid Erfurt 2003 Foto Frank Sommariva

Kniha pojed­ná­vá o 85 dru­zích nej­čas­těj­ších pta­čích dru­hů, kte­ré se vysky­tu­jí v Evropě. Prvních pár strá­nek se zao­bí­rá tím, jak ptá­ci vše­o­bec­ně vypa­da­jí. Kniha se věnu­je zevrub­ně stav­bě jejich těla, též jsou popis­ky ozna­če­ny barev­ně, aby se v tom čte­nář lépe vyznal. V prv­ní kapi­to­le s názvem Ptáci vel­cí jako vra­bec se začí­ná Králíčkem obec­ným. Jedná se totiž o nejmen­ší v Evropě hnízdí­cí druh. Kromě toho se zde nachá­zí napří­klad i sýkor­ky, brh­lík, pěn­ka­vy či vrab­ci a mno­ho dal­ších. Kapitola kon­čí Strnadem rákos­ním, kte­ré­ho si člo­věk může snad­no splést s vrab­cem, pro­to­že je mu dosti podob­ný, avšak liší se zobá­kem.

Druhá kapi­to­la - Ptáci vel­cí jako kos - zde to začí­ná Dlaskem tlus­to­zobým. Je uve­de­no, že toho­to ptáč­ka kaž­dý hned pozná díky jeho sil­né­mu zobá­ku. Kromě něj zde máme koni­pa­se, sla­ví­ka, skři­va­na, str­na­da obec­né­ho, vlaš­tov­ku, samo­zřej­mě kosa a nebo také Ledňáčka říč­ní­ho, ptá­ka milu­jí­cí­ho ryby, kte­rým kapi­to­la kon­čí. Ptáci vel­cí asi jako straka - začí­ná­me Čejkou cho­cho­la­tou. Jak je patr­né z její­ho jmé­na, tak ji pozná­me pod­le dlou­hé ten­ké cho­chol­ky, jenž má na hla­vě. V této kate­go­rii máme i soj­ku, poš­tol­ku, kra­huj­ce, kalou­se, puš­tí­ka, ale i hrd­lič­ku, holu­ba, kukač­ku, dat­la, rac­ka či krkav­co­vi­tý druh, mimo­cho­dem vel­mi chyt­rý - Kavku obec­nou, kte­rou se kapi­to­la uza­ví­rá.

Ptáci vel­cí jako husa - před­po­sled­ní kapi­to­la. Je to mož­ná tro­chu zvlášt­ní, ale na začát­ku je Krkavec vel­ký, kte­rý je spí­še pova­žo­va­ný za ptá­ka s ne moc vel­kou obli­bou. V této kate­go­rii se najdou drav­ci - orel, kor­mo­rán, káně, ale také husa, čáp nebo labu­tě, kte­rý­mi kapi­to­la kon­čí. Poslední čás­ti je Výpravy do pří­ro­dy. Tady se kni­ha věnu­je tomu, jak se stát odbor­ní­ky přes ptactvo. Mimo toho se zde kni­ha zao­bí­rá i tím, co mají jed­not­li­vé pta­čí dru­hy rády za potra­vu. Dokonce najde­me i plá­nek a návod na posta­ve­ní pta­čí bud­ky.

Strašně hezká a pouč­ná kníž­ka, řek­la bych, že nejen pro děti. Ptáci jsou zakres­le­ni abso­lut­ně věro­hod­ně a dob­ře se to čte. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 112 stran.

  • Autor: Holger Haag
  • Žánr: ency­klo­pe­die a nauč­ná
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní:19. 07. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72456 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56592 KB. | 25.06.2022 - 22:21:15