Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Ptáci na naší zahradě - zážitky a pozorování

Ptáci na naší zahradě - zážitky a pozorování

122653 350 0 fit

Život ptá­ků je tak fas­ci­nu­jí­cí. Můj syn si pro zpra­co­vá­ní pro­jek­tu vybral téma Ptáci našich zahrad a oko­lí. O tuto pro­ble­ma­ti­ku se zají­má už doce­la dlou­ho. Jako malý kluk už pozo­ro­val ptá­ky na zahra­dě, ptal se na růz­né zají­ma­vos­ti a vyhle­dá­val si infor­ma­ce v ency­klo­pe­di­ích. Spolu s ním jsem se na toto téma vrh­la i já a pře­čet­la si kni­hu Ptáci na naší zahra­dě, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s., v Praze. Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na zají­ma­vou ces­tu o živo­tě ptá­ků. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí a bude­te vědět, jak o ptá­ky během celé­ho roku pečo­vat. 

Tato kni­ha je podrob­ně zpra­co­va­ná. Najdete v ní mno­ho zají­ma­vos­tí o pta­čím roce od jara až do zimy. Jak se na jaře pro­bou­ze­jí k živo­tu, pří­pad­ně při­lé­ta­jí z tep­lých kra­jin, v létě jak peču­jí o svá mlá­ďa­ta, na pod­zim se chys­ta­jí na dlou­hou ces­tu do tep­lých kra­jin nebo na tuhou zimu tady u nás. Kniha obsa­hu­je por­tréty 44 ptá­ků, kte­ří se nej­čas­tě­ji obje­vu­jí v našich zahra­dách. Jsou řaze­ny pod­le veli­kos­tí do třech sku­pin, v nichž jako měřít­ko veli­kos­ti slou­ží sýko­ra mod­řin­ka, vra­bec a kos. Také se o nich dozví­te mno­ho zají­ma­vos­tí. Dále zde najde­te návod na výro­bu pta­čí bud­ky, jak pomo­ci nale­ze­ných ptáč­kům, něco málo o noč­ních lov­cích, také jak při­pra­vit zahra­du, aby láka­la ptá­ky se u vás zabyd­let a mno­ho dal­ších.

Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci obsah, dále rejstřík, pomo­cí kte­ré­ho se lépe bude­te ori­en­to­vat v této pří­ruč­ce.

Kniha mě moc zau­ja­la a dopo­ru­čím jí všem milov­ní­kům pří­ro­dy, pře­de­vším ptá­ků. Jak už jsem v úvo­du psa­la, můj star­ší syn si vybral pro svou prá­ci téma ptá­ci našich zahrad. Tato pří­ruč­ka pro něj byla oprav­du cen­ným zdro­jem infor­ma­cí. Je podrob­ně roz­pra­co­va­ná, boha­tá na foto­gra­fie, plná zají­ma­vos­tí. Na obál­ce kni­hy je, jak jinak krás­ně barev­ný ptá­ček v podo­bě čer­ven­ky obec­né. V kni­ze jsem načer­pa­la mno­ho infor­ma­cí, kte­ré jsem o živo­tě ptá­ků vůbec nevě­dě­la. Na této pří­ruč­ce si cením její­ho obsa­ho­vé­ho zamě­ře­ní, jeli­kož pří­ro­da je mým vel­kým koníč­kem, dále boha­tou foto­ga­le­rií, kte­rá je pro pozná­vá­ní ptá­ků nesmír­ně důle­ži­tá, ale pře­de­vším to, že obsa­hu­je prak­tic­ké rady, jak o ptá­ky pečo­vat, abychom jim zby­teč­ně neu­blí­ži­li.

V kni­ze mě zau­ja­lo poví­dá­ní o pta­čích hodi­nách. Tj. kdy přes­ně začí­ná ran­ní kon­cert ptá­ků, kte­rý z nich začí­ná prv­ní a kdo posled­ní.

Tak už nebu­du více zdr­žo­vat, pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní a lis­to­vá­ní tou­to pou­ta­vou pub­li­ka­cí. Nebudete vědět, na co se dří­ve dívat a co číst.

Několik slov o autor­ce:

Daniela Straußová žije v Dolním Sasku a pra­cu­je jako uči­tel­ka na základ­ní ško­le. Už
20 let se věnu­je pozo­ro­va­ní ptá­ků. Od roku 2009 pra­co­va­la ve Faunistické komi­si Dolního Saska a v letech 2012 až 2013 jí řídi­la.

 

Autor: Daniela  Straußová

Přeložila: Jitka Koubková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 96

Vydáno: 2019, vyda­la Grada Publishing, a.s., Praha

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-2265-3


Foto: Grada Publishing, a.s., Praha

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,14339 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53750 KB. | 24.01.2022 - 02:19:07