Kritiky.cz > Recenze knih > Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99%

Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99%

psychopatologie

Konečne je tu 2. aktu­a­li­zo­va­né vyda­nie pub­li­ká­cie, na kto­ré netr­pez­li­vo už dlh­šiu dobu čaka­lo mno­ho odbor­ní­kov pomá­haj­úcich pro­fe­sií u nás i v Česku. Táto kni­ha, kto­rá prehľad­ným a veľ­mi efek­tív­nym spô­so­bom pon­úka širo­ký reper­toár v odbo­re „náuk o cho­ro­bách duše“, je veľ­mi sil­ným nástro­jom, kto­rý umož­ňu­je utvo­riť si pohľad na pro­ble­ma­ti­ku v širo­kom rám­ci. Nezahlcuje čita­teľa zby­toč­ný­mi detail­mi, čím sa stá­va prak­tic­kým kom­pen­di­om a účin­nou pomôc­kou pre štu­den­tov pomá­haj­úcich pro­fe­sií, aj lai­kov, ktorí chcú zís­kať prehľad, no má čo pon­úk­nuť i pre odbor­ní­kov.

Publikácia posky­tu­je prehľad­ný úvod do psy­cho­pa­to­ló­gie a prí­či­ny ich vzni­ku, bio­lo­gic­ké aj psy­cho­so­ci­ál­ne, zahŕňa aj celo­st­ný prístup a pro­ble­ma­ti­ku vyše­tre­nia v psy­chi­atrii. Kniha popi­su­je nie­len základ­né cha­rak­te­ris­ti­ky dušev­ných por­úch v rám­ci špe­ci­ál­nej psy­chi­atrie (aktu­a­li­zo­va­ne popí­sa­né v kon­tex­te Diagnostického a šta­tis­tic­ké­ho manu­á­lu DSM -5), ale vo vybra­ných kapi­to­lách vše­o­bec­nej psy­cho­pa­to­ló­gie a psy­chi­atrie aj cha­rak­te­ris­ti­ky por­úch jed­not­li­vých psy­chic­kých pro­ce­sov - vedo­mia, vní­ma­nia, pozor­nos­ti, pamä­te, mys­le­nia, inte­li­gen­cie, ale aj emo­ci­o­na­li­ty, vôle, pudov, osob­nos­ti. Veľmi pre­cíz­ne a aj pre bež­né­ho lai­ka pocho­pi­teľ­ne cha­rak­te­ri­zu­je jed­not­li­vé témy, zvý­raz­ňu­je kľúčo­vé slo­vá, čím zvy­šu­je zapa­mäta­teľ­nosť pre­čí­ta­né­ho tex­tu.  Prínosnou sa javí aj oblasť tera­pie v psy­chi­atrii, ktorú auto­ri uvá­d­za­jú do súvi­su s bio­lo­gic­ky - far­ma­ko­lo­gic­ky i nefar­ma­ko­lo­gic­ky - zame­ra­nou lieč­bou, so psy­cho­lo­gic­ký­mi aspekt­mi pro­ble­ma­ti­ky, aj s celo­st­nou lieč­bou v psy­chi­atrii a reha­bi­li­tá­ci­ou v rám­ci nej. Nemožno opo­me­n­úť ani ďal­šie aspek­ty, kto­rým pub­li­ká­cia venu­je pozor­nosť – patrí k nim pre­ven­cia v oblas­ti psy­chi­atrie, jej práv­ne aspek­ty, vzťa­hu psy­chi­atrie s ďal­ší­mi medi­cín­sky­mi odbor­mi, aj s vybra­ný­mi urgent­ný­mi stav­mi.

Páči sa mi, že auto­ri skrá­ti­li opro­ti pôvod­né­mu 1. vyda­niu pub­li­ká­cie his­to­ric­ké pasá­že. Ako nespor­ný prí­nos kni­hy hod­no­tím aj kapi­to­lu 4., kto­rá venu­je pozor­nosť hra­nič­ným zónam psy­chi­atrie – a je v nej ana­ly­zo­va­ná téma krí­zy v živo­te člo­ve­ka, trúch­le­nia a fázam jeho prie­be­hu, agre­sie a jej prí­čin, ako aj stre­su a stre­so­rov. Túto kapi­to­lu dopl­ni­li auto­ri výlučne v pred­kla­da­nom, aktu­a­li­zo­va­nom vyda­ní a zdôraz­ňujú, že ide o sta­vy, kto­ré môžu byť za urči­tých okol­nos­tí v živo­te plne funkč­né, iba občas sa stá­vajú poru­cho­vý­mi, pro­ble­ma­tic­ký­mi. Záverom mož­no pove­dať, že toto die­lo má nepo­chyb­ne poten­ci­ál, aby sa sta­la mimo­ri­a­d­ne prí­nos­nou a efek­tív­nou pomôc­kou kaž­dé­ho odbor­ní­ka pomá­haj­úcej pro­fe­sie.

 • Autor:Miroslav Orel a kol.
 • Edice: Psyché
 • Datum vydá­ní: 07.10.2016

Kniha môže­te zak­úpiť na grada.cz.

 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Luke Harding – Akta Snowden (91%)9. prosince 2017 Luke Harding – Akta Snowden (91%) Edward Snowden – pre niekoho neoceniteľný hrdina, pre iného zločinec, ktorý by mal stráviť zvyšok života za mrežami. Nech je Váš názor akýkoľvek, jedno je isté – tento muž zmenil naše […] Posted in Recenze knih
 • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […] Posted in Recenze knih
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
 • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […] Posted in Recenze knih
 • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...