Kritiky.cz > Recenze knih > Psychologie školní šikany

Psychologie školní šikany

Psychologie

Šikana ozna­ču­je fyzic­ké i psy­chic­ké ome­zo­vá­ní či týrá­ní slab­ší­ho jedin­ce v kolek­ti­vu. Dochází v ní ve všech soci­ál­ních i věko­vých sku­pi­nách a setkat se s ní může­me ve všech typech kolek­ti­vů, jak škol­ních, pra­cov­ních, armád­ních, ale i rodin­ných. Toť struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka šika­ny, jinak vel­mi kom­pli­ko­va­né­ho jevu, kte­rý se sna­ží kom­plex­ně postih­nout kolek­tiv­ní mono­gra­fie s názvem Psychologie škol­ní šika­ny, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Autorsky se na ní podí­le­la pěti­ce odbor­ní­ků – vesměs peda­go­gů, kte­ří se sna­ží defi­no­vat ten­to „nezdra­vý feno­mén“ ve škol­ním pro­stře­dí. Na šika­nu nahlí­že­jí jako na „živý“ jev, kte­rý se pro­mě­ňu­je spo­lu s vývo­jem spo­leč­nos­ti. Kromě defi­ni­ce, postih­nu­tí jed­not­li­vých strá­nek šika­ny, výzkum­ných metod a kon­krét­ních pro­blé­mo­vých situ­a­cí nabí­ze­jí auto­ři také nástin řeše­ní pro­blé­mů a také mož­nos­ti, jak roz­vo­ji šika­ny ve škol­ním kolek­ti­vu před­chá­zet.

„Agrese a kon­flik­ty mezi dět­mi jsou záko­ni­té a je tře­ba s nimi počí­tat. Některé však začnou napl­ňo­vat kri­té­ria šika­ny a vyža­du­jí pomoc dospě­lých,“ uvá­dě­jí v začát­ku pub­li­ka­ce auto­ři. Jak tedy poznat kdy jde jen o nevin­né dět­ské škádle­ní a kdy už bují šika­na? Jak roz­po­znat šika­no­va­né­ho a šika­nu­jí­cí­ho? Jak zachy­tit šika­nu v počát­cích? A jak „uzdra­vit“ škol­ní tří­du, v níž šika­na „zdo­mác­ně­la“? Na tyto a dal­ší otáz­ky v kni­ze nalez­ne­te odpo­věď.

Autoři pub­li­ka­ce před­klá­da­jí čte­ná­ři cel­kem pat­náct kapi­tol, zamě­ře­ných tema­tic­ky tak, aby kni­ha jako celek kom­plex­ně před­sta­vi­la feno­mén šika­ny jako spo­le­čen­ské­ho jevu.  Pavlína Janošová při­pra­vi­la pod­stat­nou část kni­hy – kapi­to­ly Školní šika­na v posled­ních dvou dese­ti­le­tí, Definování šika­ny, Co mít na pamě­ti při měře­ní šika­ny?, Šikana z hle­dis­ka reak­tiv­ní a pro­ak­tiv­ní agre­se, Je šika­na „cool“? Nadřazená emoč­ní nezú­čast­ně­nost u šika­nu­jí­cích žáků, Šikana a kru­tost v psy­cho­dy­na­mic­ké per­spek­ti­vě, Šikanovaný žák a jeho zvlá­dá­ní šika­ny, Ambivalentní pro­ta­go­nis­té: Kdo jsou „šika­nu­jí­cí zastán­ci“?, Šikana a škol­ní tří­da na začát­ku dospí­vá­ní, K podo­bám sou­čas­né šika­ny a k její­mu vyšet­řo­vá­ní. Z pera Kateřiny Zábrodské pochá­zí kapi­to­la Sociokulturní pří­stup ke škol­ní šika­ně, Mária Dědová sepsa­la kapi­to­lu Pohled na šika­nu z hle­dis­ka logo­te­o­re­tic­ké­ho pří­stu­pu, Jiří Kressa při­pra­vil kapi­to­lu s názvem Zastánce jako klí­čo­vý hráč v dra­ma­tu šika­ny. Lenka Kollerová sepsa­la kapi­to­ly Morální vyva­zo­vá­ní a šika­na a Skupina a šika­na.  Cennou sou­čás­tí pub­li­ka­ce je pří­lo­ho­vá číst – v prv­ní pří­lo­ze je obsa­žen návod, díky němuž pozná­me, zda jde o šika­nu či dět­ské škádle­ní. Druhou pří­lo­hou je dotaz­ník, díky němuž roz­po­zná­me sla­bé a sil­né jedin­ce ve tří­dě a zjis­tí­me, zda je tří­da „zdra­vým“ kolek­ti­vem. V závě­ru kni­hy nechy­bí rejstřík poj­mů a pře­hled pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­rá čte­ná­ře nave­de k dal­ší­mu mož­né­mu stu­diu (i zahra­nič­ních pra­cí).

Teorie, vysvět­lo­va­ná k pub­li­ka­ci, je dopl­ně­na o pří­kla­dy z běž­né škol­ské pra­xe, vět­ši­nou ze základ­ních škol. Tato kazu­is­ti­ka uka­zu­je nej­čas­těj­ší podo­by šika­ny a mož­nos­ti jejich řeše­ní.

Monografie Psychologie škol­ní šika­ny je skvě­lou pomůc­kou pro ty, kte­ří se zabý­va­jí výzku­mem a dia­gnos­ti­kou šika­ny. Pomůže peda­go­gům, škol­ním psy­cho­lo­gům, meto­di­kům pre­ven­ce, výchov­ným porad­cům, ale i rodi­čům, ať už šika­no­va­ných nebo šika­nu­jí­cích dětí. Měla by se stát též povin­nou pro stu­den­ty, při­pra­vu­jí­cí se na povo­lá­ní uči­te­lů.


 • Autor: Janošová Pavlína, Kollerová Lenka, Zábrodská Kateřina, Kressa Jiří, Dědová Mária
 • Formát / stran: 17×24 cm, 416 stran
 • Datum vydá­ní: 14.06.2016
 • Katalogové čís­lo: 2164
 • ISBN: 978-80-247-2992-3

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
 • Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům20. března 2019 Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům Jak jednoduché je Citové pouto? To, jak se vztahujeme k druhým lidem, partnerům především, ovlivní to, jak jsme se naučili v raném dětství a v životě jako takovém. A osud umí být velmi […] Posted in Recenze knih
 • Tajemná místa pohanů – po stopách předků8. září 2019 Tajemná místa pohanů – po stopách předků Doba pravěku a raného středověku nás fascinuje mimo jiné proto, že o ní příliš mnoho nevíme a většina informací tak zůstává opředena tajemstvím. Pravěk a raný středověk tvoří nejdelší […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...