Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně

004

Stručná, pře­hled­ná, uži­teč­ná a prak­tic­ká, tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat pub­li­ka­ce psy­chi­at­ra a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Dr. med. Jana Drehera. Je ide­ál­ní pro psy­chi­at­ry, kli­nic­ké psy­cho­lo­gy, psy­cho­te­ra­pe­u­ty, prak­tic­ké léka­ře, odbor­né zdra­vot­ní­ky, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky i ošet­řo­va­te­le. Zajímavá může být též pro samot­né paci­en­ty i jejich rodin­né pří­sluš­ní­ky, kte­ří se jejím pro­střed­nic­tvím mohou lépe sezná­mit s léč­bou psy­chic­kých poruch pomo­cí léčiv.

Příručka se sou­stře­ďu­je na nej­dů­le­ži­těj­ší zna­los­ti, jež jsou nut­né k poro­zu­mě­ní a „samo­stat­né­mu pro­vá­dě­ní medi­ka­men­tóz­ní tera­pie psy­chic­kých poruch“.

Nejprve se zabý­vá výbě­rem vhod­ných psy­cho­far­mak, jež pat­ří cel­ko­vě k nej­ví­ce pře­de­pi­so­va­ným lékům, počí­na­je anti­de­pre­si­vy až po hyp­no­ti­ka a seda­ti­va. Znalost jejich indi­ka­ce, nežá­dou­cích účin­ků a inter­ak­cí těch­to látek je nezbyt­ná pro všech­ny léka­ře.

První v řadě jsou zmi­ňo­vá­na anti­de­pre­si­va. Je zde vysvět­le­no jejich roz­dě­le­ní, his­to­rie, mecha­nismy účin­ku, tera­pie jed­not­li­vých psy­chic­kých one­moc­ně­ní, tedy depre­se, úzkost­né poru­chy, obsedantně-kompulzivní poru­chy a soma­to­form­ní poru­chy. U kaž­dé­ho one­moc­ně­ní je popsá­na léč­ba, prů­běh tera­pie při podá­ní anti­de­pre­si­va a pří­klad z pra­xe včet­ně dáv­ko­vá­ní dopo­ru­če­né­ho léku. Dále násle­du­jí jed­not­li­vé pří­prav­ky, tedy cita­lo­pram, esci­ta­lo­pram, ven­la­fa­xin, dulo­xe­tin, vor­ti­o­xe­tin, mir­ta­za­pin, ago­me­la­tin a dal­ší. U kaž­dé­ho z nich je zazna­me­ná­na čet­nost pře­de­pi­so­vá­ní v Německu, his­to­rie léku, kli­nic­ké pou­ži­tí, nežá­dou­cí účin­ky, inter­ak­ce, osob­ní závěr auto­ra a webo­vý odkaz. Za nej­pří­nos­něj­ší pova­žu­ji prá­vě osob­ní zku­še­nost léka­ře se sná­šen­li­vos­tí dané­ho léči­va, jeho inter­ak­ce­mi a účin­nos­tí.

Více na Kritiky.cz
Simpsonovi: S30E18: Bart vs. Itchy & Scratchy České titulky pro 18. epizodu 30. sezóny...
Marie Pilátová Marie Pilátová (14. května 1921 – 20. ledna 2015) byla česká herečka, známá jako Konopník...
Sniper Elite Hra sice nezaujme nějak dobrou grafikou, ale za to dobrou příběhovou kampaní. Na začátku hry ...
Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a ...
Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 % Odečíst ji, osprchovat ze sebe tuto povídkovou knihu nelze, to by člověk musel do chemické či...

Třetí kapi­to­la roze­bí­rá neu­ro­lep­ti­ka, tedy antipsy­cho­ti­ka, např. halo­pe­ri­dol, rispe­ri­don či ami­sul­prid, seda­ti­va, mimo jiné chlor­pro­thi­xen a pro­me­tha­zin, a léky spo­ju­jí­cí antipsy­cho­tic­ký i seda­tiv­ní úči­nek dohro­ma­dy, nazý­va­jí­cí se střed­ně potent­ní neu­ro­lep­ti­ka, jejichž typic­kým zástup­cem je pera­zin.

Následující část je věno­vá­na thy­mo­p­ro­fy­lak­ti­kům, čili sta­bi­li­zá­to­rům nála­dy, mezi něž se řadí lithi­um, kyse­li­na val­pro­o­vá, kar­ba­ma­ze­pin a dal­ší antie­pi­lep­ti­ka.

Anxiolytika jsou vypsá­na v pátém oddí­lu. Patří sem ben­zo­di­a­ze­pi­ny, kte­ré půso­bí pro­ti úzkos­ti, tedy dia­ze­pam a lora­ze­pam.

Mezi hyp­no­ti­ka se řadí ben­zo­di­a­ze­pi­ny, lát­ky s účin­kem podob­ným ben­zo­di­a­ze­pi­nům a řada che­mic­ky roz­díl­ných seda­tiv, jež se podá­va­jí s úmys­lem vyvo­lat spá­nek. Náleží sem doxy­la­min, zol­pid a zopiklon.

Při tera­pii poruch pozor­nos­ti s hyperak­ti­vi­tou se pou­ží­vá ato­mo­xe­tin, methyl­fe­ni­dát a neza­stu­pi­tel­nou úlo­hu zau­jí­má rov­něž beha­vi­o­rál­ně ori­en­to­va­ná tera­pie zahr­nu­jí­cí modi­fi­ka­ci cho­vá­ní.

Osmý díl se zabý­vá požit­ko­vý­mi lát­ka­mi, jako je alko­hol, niko­tin či kofein a jejich odvy­ka­cí léč­bou. V devá­tém jsou roze­bí­rá­ny ile­gál­ní návy­ko­vé lát­ky, jako je hero­in, koka­in,  amfe­ta­mi­ny i CBD kono­pí.

Velmi uži­teč­ná je kapi­to­la o geron­topsy­chi­atrii a anti­de­men­ti­vech. Rovněž řeší akut­ní sta­vy a léko­vé inter­ak­ce.

Příručku zakon­ču­je nezbyt­ný slov­ník poj­mů.

Autorovým cílem je vysvět­lit, jak psy­cho­far­maka půso­bí na mozek a na co je nut­né si dát při jejich uží­vá­ní pozor. Zároveň zdů­raz­ňu­je nut­nost nejen medi­ka­men­tóz­ní léč­by, ale i psy­cho­te­ra­pie či změ­ny život­ních pod­mí­nek, jež mohou napo­mo­ci vylé­če­ní či zmír­ně­ní pří­zna­ků dané­ho one­moc­ně­ní.

Kniha mě vel­mi potě­ši­la a v dob­rém slo­va smys­lu i pře­kva­pi­la. Musím říci, že se jed­ná o nej­lep­ší pub­li­ka­ci s tou­to tema­ti­kou, kte­rou jsem v posled­ní době čet­la.


 • Datum vydá­ní: 25. 04. 2017
 • Katalogové čís­lo: 15016
 • ISBN: 978-80-271-0133-7
 • Formát / stran: 120×205, 216 stran
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 490 Kč.


Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • George Simon:Vlci v rouše beránčím10. ledna 2016 George Simon:Vlci v rouše beránčím Slovem „manipulace“ se v psychologii rozumí takové jednání, které má za důsledek přímé či nepřímé ovlivnění druhých osob, aby jednali tak, jak se danému manipulátorovi zamlouvá. Přímou […]
 • Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková19. září 2016 Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková Jak nejlépe se naučit cizí jazyk a ideálně i zábavnou formou? Tuto otázku si klade snad každý, kdo se k tomuto kroku chystá. Jednu z možností nabízí četba knih v originále. Asi si hned […]
 • Objevuj s puzzle: Česká republika14. října 2019 Objevuj s puzzle: Česká republika Hledáte originální dárek pro své děti? Zajímá vás historie naší vlasti a chcete si složit puzzle a přitom se mnoho dozvědět? Jana Jůzlová je autorkou zajímavé  publikace Objevuj s puzzle: […]
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová […]
 • Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti4. října 2019 Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti Do rukou se mě dostala novinka s názvem Trpaslíci z pařezového domečku, kterou vydala Grada pod značkou Bambook. Zavede vás do lesa, do jednoho trpasličího domečku, kde vládne pohoda a […]
 • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
 • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]
 • Johanna Basfordová: Tajná zahrada8. prosince 2015 Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistresové omalovánky fungují lépe než alkohol nebo antidepresiva a navíc nenechávají zdravotní […]
 • Najdu Edu na posedu - hledání rozdílů s logopedickou říkankou30. prosince 2019 Najdu Edu na posedu - hledání rozdílů s logopedickou říkankou Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Pracujete v mateřské škole a vedete kroužek logopedické prevence? Máte doma předškoláka, který má potíže s vyslovováním některých […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]