Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně

Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně

004

Stručná, pře­hled­ná, uži­teč­ná a prak­tic­ká, tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat pub­li­ka­ce psy­chi­at­ra a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Dr. med. Jana Drehera. Je ide­ál­ní pro psy­chi­at­ry, kli­nic­ké psy­cho­lo­gy, psy­cho­te­ra­pe­u­ty, prak­tic­ké léka­ře, odbor­né zdra­vot­ní­ky, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky i ošet­řo­va­te­le. Zajímavá může být též pro samot­né paci­en­ty i jejich rodin­né pří­sluš­ní­ky, kte­ří se jejím pro­střed­nic­tvím mohou lépe sezná­mit s léč­bou psy­chic­kých poruch pomo­cí léčiv.

Příručka se sou­stře­ďu­je na nej­dů­le­ži­těj­ší zna­los­ti, jež jsou nut­né k poro­zu­mě­ní a „samo­stat­né­mu pro­vá­dě­ní medi­ka­men­tóz­ní tera­pie psy­chic­kých poruch“.

Nejprve se zabý­vá výbě­rem vhod­ných psy­cho­far­mak, jež pat­ří cel­ko­vě k nej­ví­ce pře­de­pi­so­va­ným lékům, počí­na­je anti­de­pre­si­vy až po hyp­no­ti­ka a seda­ti­va. Znalost jejich indi­ka­ce, nežá­dou­cích účin­ků a inter­ak­cí těch­to látek je nezbyt­ná pro všech­ny léka­ře.

První v řadě jsou zmi­ňo­vá­na anti­de­pre­si­va. Je zde vysvět­le­no jejich roz­dě­le­ní, his­to­rie, mecha­nismy účin­ku, tera­pie jed­not­li­vých psy­chic­kých one­moc­ně­ní, tedy depre­se, úzkost­né poru­chy, obsedantně-kompulzivní poru­chy a soma­to­form­ní poru­chy. U kaž­dé­ho one­moc­ně­ní je popsá­na léč­ba, prů­běh tera­pie při podá­ní anti­de­pre­si­va a pří­klad z pra­xe včet­ně dáv­ko­vá­ní dopo­ru­če­né­ho léku. Dále násle­du­jí jed­not­li­vé pří­prav­ky, tedy cita­lo­pram, esci­ta­lo­pram, ven­la­fa­xin, dulo­xe­tin, vor­ti­o­xe­tin, mir­ta­za­pin, ago­me­la­tin a dal­ší. U kaž­dé­ho z nich je zazna­me­ná­na čet­nost pře­de­pi­so­vá­ní v Německu, his­to­rie léku, kli­nic­ké pou­ži­tí, nežá­dou­cí účin­ky, inter­ak­ce, osob­ní závěr auto­ra a webo­vý odkaz. Za nej­pří­nos­něj­ší pova­žu­ji prá­vě osob­ní zku­še­nost léka­ře se sná­šen­li­vos­tí dané­ho léči­va, jeho inter­ak­ce­mi a účin­nos­tí.

Třetí kapi­to­la roze­bí­rá neu­ro­lep­ti­ka, tedy antipsy­cho­ti­ka, např. halo­pe­ri­dol, rispe­ri­don či ami­sul­prid, seda­ti­va, mimo jiné chlor­pro­thi­xen a pro­me­tha­zin, a léky spo­ju­jí­cí antipsy­cho­tic­ký i seda­tiv­ní úči­nek dohro­ma­dy, nazý­va­jí­cí se střed­ně potent­ní neu­ro­lep­ti­ka, jejichž typic­kým zástup­cem je pera­zin.

Následující část je věno­vá­na thy­mo­p­ro­fy­lak­ti­kům, čili sta­bi­li­zá­to­rům nála­dy, mezi něž se řadí lithi­um, kyse­li­na val­pro­o­vá, kar­ba­ma­ze­pin a dal­ší antie­pi­lep­ti­ka.

Anxiolytika jsou vypsá­na v pátém oddí­lu. Patří sem ben­zo­di­a­ze­pi­ny, kte­ré půso­bí pro­ti úzkos­ti, tedy dia­ze­pam a lora­ze­pam.

Mezi hyp­no­ti­ka se řadí ben­zo­di­a­ze­pi­ny, lát­ky s účin­kem podob­ným ben­zo­di­a­ze­pi­nům a řada che­mic­ky roz­díl­ných seda­tiv, jež se podá­va­jí s úmys­lem vyvo­lat spá­nek. Náleží sem doxy­la­min, zol­pid a zopiklon.

Při tera­pii poruch pozor­nos­ti s hyperak­ti­vi­tou se pou­ží­vá ato­mo­xe­tin, methyl­fe­ni­dát a neza­stu­pi­tel­nou úlo­hu zau­jí­má rov­něž beha­vi­o­rál­ně ori­en­to­va­ná tera­pie zahr­nu­jí­cí modi­fi­ka­ci cho­vá­ní.

Osmý díl se zabý­vá požit­ko­vý­mi lát­ka­mi, jako je alko­hol, niko­tin či kofein a jejich odvy­ka­cí léč­bou. V devá­tém jsou roze­bí­rá­ny ile­gál­ní návy­ko­vé lát­ky, jako je hero­in, koka­in,  amfe­ta­mi­ny i CBD kono­pí.

Velmi uži­teč­ná je kapi­to­la o geron­topsy­chi­atrii a anti­de­men­ti­vech. Rovněž řeší akut­ní sta­vy a léko­vé inter­ak­ce.

Příručku zakon­ču­je nezbyt­ný slov­ník poj­mů.

Autorovým cílem je vysvět­lit, jak psy­cho­far­maka půso­bí na mozek a na co je nut­né si dát při jejich uží­vá­ní pozor. Zároveň zdů­raz­ňu­je nut­nost nejen medi­ka­men­tóz­ní léč­by, ale i psy­cho­te­ra­pie či změ­ny život­ních pod­mí­nek, jež mohou napo­mo­ci vylé­če­ní či zmír­ně­ní pří­zna­ků dané­ho one­moc­ně­ní.

Kniha mě vel­mi potě­ši­la a v dob­rém slo­va smys­lu i pře­kva­pi­la. Musím říci, že se jed­ná o nej­lep­ší pub­li­ka­ci s tou­to tema­ti­kou, kte­rou jsem v posled­ní době čet­la.


  • Datum vydá­ní: 25. 04. 2017
  • Katalogové čís­lo: 15016
  • ISBN: 978-80-271-0133-7
  • Formát / stran: 120×205, 216 stran
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 490 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23634 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53290 KB. | 17.09.2021 - 15:47:42