Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Psycho -

Psycho -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Psycho - Recenze

15.October.2007 Připomeňme si.. Autor: Zdeněk Vévoda

V břez­nu 1960 vstou­pil do kin nový film brit­ské­ho reži­sé­ra, tou dobou v Americe již sběhlé­ho mis­tra horo­ru a kaza­te­le čis­té­ho fil­mu, Alfreda Hitchcocka. Instrukce zně­ly jas­ně: Vy šťast­liv­ci, kte­ří drží­te v rukou líst­ky na pre­mi­é­ru: Za prvé – přijď­te včas, za dru­hé – nepro­zra­zuj­te niko­mu tajem­ství, jejichž bude­te svěd­ky v násle­du­jí­cích minu­tách…
Diváci tedy při­šli včas, aby moh­li být svěd­ky úvod­ní scé­ny, nabi­té sexu­ál­ním napě­tím. Představuje se v ní pár mla­dých lidí – Marion (Janet Leighová) a Sam (John Gavin), kte­ří se taj­ně schá­zí po hote­lech, aby moh­li strá­vit ale­spoň malou chví­li spo­lu. Jejich budouc­nost je ohro­že­na, Sam potře­bu­je pení­ze. Když se poslé­ze naskyt­ne Marion pří­le­ži­tost pře­dat balík peněz své­ho šéfa do ban­ky, roz­hod­ne se přes dlou­hý vnitř­ní boj utéct i s peně­zi z měs­ta. Její ces­ta je však nároč­ná a nelze ji absol­vo­vat během jed­no­ho dne. Nakonec ji tedy sil­ný déšť v noci zave­de do mote­lu Bates. Dvanáct prázd­ných poko­jů, jeden pro Marion. Dostává se jí vře­lé­ho uví­tá­ní od maji­te­le, sym­pa­tic­ké­ho Normana Batese (Anthony Perkins), jehož vel­kým koníč­kem je pre­pa­ro­vá­ní ptá­ků. Norman se také sta­rá o svou nevr­lou mat­ku, kte­rá už prý necho­dí. Je sta­rá, nemoc­ná. Po večer­ním roz­ho­vo­ru s Normanem se Marion roz­hod­ne dát si osvě­žu­jí­cí sprchu. Za závě­sem se však kdo­si skrý­vá a děj nabí­rá zce­la neče­ka­ný směr …
Zmíněná scé­na ve spr­še je jako vystři­že­ná z učeb­ni­ce fil­mo­vé­ho stři­hu. Proslulá sek­ven­ce zábě­rů ohro­mu­je a děsí. Hitchcock doká­zal zasa­dit rány, aniž by se dotkl. Jeho postu­py jsou vel­mi invenč­ní a jedi­neč­né. Marion, jakož­to jed­na z jeho „nevin­ných“ blon­ďa­tých hrdi­nek, se dostá­vá do roz­po­ru se záko­nem, Norman Bates je mla­dý pohled­ný muž, dob­rák na prv­ní pohled, a pře­ce cosi skrý­vá. Nenechte se zmást, i detai­ly v Psychu hra­jí. Hitchcock si na vás rád smls­ne a když bude chtít, bude vám běhat mráz po zádech. Sám si ve fil­mu zahrál, sice jen v krát­kém pro­stři­hu, ale pozor­ný divák si jis­tě všim­ne.
Žánrově nelze Psycho jed­no­znač­ně zaška­tul­ko­vat. Nejblíže je thrille­ru, avšak má i horo­ro­vé a detek­tiv­ní prv­ky a nako­nec – odvo­ze­no od názvu – zaslou­ží si pří­do­mek „psy­cho­lo­gic­ký“. Psycho není legen­dou jen díky úžas­ně budo­va­né­mu napě­tí, šoku­jí­cím scé­nám a neče­ka­né­mu rozuz­le­ní. Významným prv­kem je také hud­ba. Tu má na sta­ros­ti Bernard Hermann, zná­mý ze sním­ků Občan Kane, Vertigo, Ptáci, Taxikář a z mno­ha dal­ších. Hermannova hud­ba skvě­le zdů­raz­ňu­je atmo­sfé­ru jed­not­li­vých scén a neza­po­me­nu­tel­né jsou pří­mo zdr­cu­jí­cí smyč­ce u spr­cho­vé scé­ny.
Není divu, že stej­ně jako Hitchcock, i jeho Psycho inspi­ro­va­lo dal­ší fil­ma­ře a jejich díla. Nejvíce si vza­li auto­ři fran­couz­ské nové vlny. V roce 1983 nato­čil Richard Franklin Psycho II a do hlav­ní role zno­vu obsa­dil Anthonyho Perkinse. Dvojka už se nemoh­la Hitchcockovu umě­ní rov­nat, přes­to navá­za­la sluš­ně. Propadákem se poslé­ze sta­lo Psycho III (1986), u nějž se Anthony ujal i režie. Pro mno­ho divá­ků je také zná­mé Psycho z roku 1998, pros­tý rema­ke Guse Van Santa. V něm obsa­dil do hlav­ních rolí Vince Vaughna, Anne Heche a do role Marioniny sest­ry Julianne Moore. Zkopíroval pros­tě Hitchcockovy zábě­ry, zasa­dil je do sou­čas­nos­ti a barev­né­ho obra­zu. Přidal také na sexu­a­li­tě, ale málo plat­né. Hitchcocka se pře­ko­nat nepo­da­ři­lo, a pokud jste původ­ní ver­zi z roku 1960 nevi­dě­li, nevi­dě­li jste oprav­do­vé Psycho…
Verdikt: Vřele dopo­ru­ču­ji na páteč­ní deš­ti­vé veče­ry.
Hodnocení: 5/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „79639a“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 2
Jan Slezáček napsal dne 15. October 2007 , 9.29

Opět jas­ný důkaz že kla­si­ka nestárne.Tento film je kul­tov­ní….

Dagmar Málková napsal dne 15. October 2007 , 18.28

„Není nic krás­něj­ší­ho než děsit lidi, a brát za to pení­ze” A. Hitchcock
Jak je vidět, Alfred se toho vře­le ujal:D a poved­lo se:D


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,32681 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58117 KB. | 13.08.2022 - 19:23:33