Kritiky.cz > Recenze knih > Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!

Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!

V poutech rozkose

Ač na prv­ní pohled zní titul, a ješ­tě více podti­tul, kni­hy sen­zač­ně, když odho­dí­te stud a tuhle pub­li­ka­ci si pře­čte­te, zjis­tí­te, že nic jiné­ho by více nevy­sti­ho­va­lo sku­teč­nou pod­sta­tu kni­hy. Rozkoš, tako­vá, jakou nám ji tady bude ser­ví­ro­vat autor­ka, je totiž oprav­du spou­ta­ná. Budete se cítit spou­tá­ni. Příjemně? No to už je na kaž­dém, já jsem kni­hu vza­la jako vzác­nou pří­le­ži­tost podí­vat se do hlu­bin lid­ské duše, doslo­va jsem se vysta­vi­la poci­tům úpl­ně odha­le­né­ho fun­go­vá­ní sexu­a­li­ty.

Takhle ote­vře­ně, a při­tom se vší úctou a pro­fe­si­o­nál­ní zna­los­tí, ješ­tě nikdo na tako­vé téma kni­hu nena­psal! Někdo může tuto kni­hu brát jako vzru­šu­jí­cí čte­ní někdo jako rozkoš­nou hru s lid­skou psy­chi­kou, ale také ji klid­ně může­te vzít jako doko­na­lý návod.  Věděli jste napří­klad, že bdsm se nemu­sí sou­stře­dit jenom jako výstře­lek na pár žha­vých veče­rů, ale že jeho vyzna­va­či ho mají jako život­ní styl, pod­le toho hle­da­jí part­ne­ra, pod­le záko­nů sub­mi­si­vi­ty a domi­nan­ce orga­ni­zu­jí své, dokon­ce i všed­ní, dny… že to tak oprav­du je jsem pocho­pi­la až ve chví­li, kdy se autor­ka zača­la věno­vat pří­pad­ným pro­blé­mům v tako­vém vzta­hu. Protože to jsou pro­blémy troš­ku jiné a je tam tře­ba víc komu­ni­ka­ce a nepře­kra­čo­vá­ní hra­nic toho dru­hé­ho.

Ovšem, toto jsem tuši­la, že tako­vé tem­né prv­ky v sobě máme kaž­dý! Nevěříte?

„Už jste se někdy chtě­li nechat ovlá­dat? A co tře­ba vrh­nout se na part­ne­ra jako zví­ře? Prožitek nad­vlá­dy v sexu­a­li­tě není vyhra­zen jen per­verz­ním prak­ti­kám. Ačkoliv to mož­ná nechce­me při­znat, v lož­ni­ci baží­me po pro­žit­ku nerov­nos­ti sil. Absence této nerov­nos­ti likvi­du­je vášeň. Ester Perelová, vyni­ka­jí­cí sexu­o­lož­ka a tera­pe­u­t­ka, autor­ka kni­hy Erotická inte­li­gen­ce, sou­hla­sí. „… sku­teč­ně věřím, že důraz na rov­nos­tář­ský a zdvo­ři­lý sex očiš­tě­ný od jakých­ko­li pro­je­vů nad­vlá­dy, agre­se a transgre­se je anti­te­zí ero­tic­ké tou­hy jak pro muže, tak pro ženy.“ Bez dyna­mi­ky síly je zkrát­ka všech­no plo­ché. Nesmírně se sna­ží­me být si ve vzta­hu rov­ni (a teď nemlu­vím o rov­nos­ti mimo lož­ni­ci) ve všech ohle­dech, jen­že ve hře stá­le ješ­tě zůstá­vá pod­vě­do­má dyna­mi­ka síly, nad­vlá­da….

… Abychom vytvo­ři­li žha­věj­ší a váš­ni­věj­ší intim­ní atmo­sfé­ru, potře­bu­je­me v lož­ni­ci pola­ri­tu. Někoho, kdo pře­vez­me vlá­du, a něko­ho, kdo se pod­dá. Potřebujeme muž­skou (aktiv­ní) a žen­skou (recep­tiv­ní) sílu, bez ohle­du na pohla­ví či sexu­ál­ní pre­fe­ren­ce. A pro sexu­ál­ní vyjá­d­ře­ní jsou nut­né jak svět­lé, tak tem­né prv­ky.“

Zdá se, že pří­ro­du neob­laf­ne­me. A na tako­vé­to logic­ké sou­vis­los­ti se mož­ná chy­tí i méně odváž­ný čte­nář a mini­mál­ně kni­hu dočte do kon­ce. Kromě návo­dů, prak­tic­kých rad a bez­peč­nost­ních pra­vi­del a tipů na „výcvik“ se tu totiž setká­te s doko­na­lou ana­lý­zou vůbec vzni­ku a roz­d­mý­chá­vá­ní tako­vé­ho poje­tí sexu! A potom jsem se divit pře­sta­la, pro­to­že autor­ka je sama domi­na. No, tak­že to máme pros­tě hned z prv­ní ruky.

A kdo by, koneč­ně řeče­no, nechtěl občas pood­ha­lit rouš­ku prá­vě tako­vých sexu­ál­ních prak­tik z rukou těch, kte­rým toho už ruka­ma pro­šlo! Nelze zastí­rat, a nedě­lá to ani autor­ka, že kni­ha je reak­cí na 50 odstí­nů šedi, teh­dy se zača­lo k Jaiye trou­sit mno­ho kli­en­tů, kte­rým něco tako­vé­ho zadrn­ka­lo na strun­ku a chtě­li o tom vědět něco víc doo­prav­dy, než je jenom fil­mo­vé zpra­co­vá­ní not­ně pod­kres­le­né roman­ti­kou. Ta slad­ká směs roz­ru­še­ní, váš­ně, tem­nos­ti, zapo­vě­ze­né­ho a roze­chvě­lé­ho záro­veň?

Takže pokud vám 50 odstí­nů při­šlo moc tri­vi­ál­ních a trap­ných – vez­mě­te do ruky V pou­tech rozko­še… abys­te vidě­li, jak to je tedy doo­prav­dy.

A pokud se vám 50 odstí­nů veli­ce líbi­lo – vez­mě­te do ruky tuto kni­hu také, pro­to­že uvi­dí­te, jak to cho­dí doo­prav­dy.

O autor­ce:

JAIYA je ame­ric­ká sexu­o­lož­ka, autor­ka knih Red Hot Touch a Blow Each Other Away a zakla­da­tel­ka spo­leč­nos­ti New World Sex Education, kte­ré cílem je pomo­cí ote­vře­né sexu­ál­ní osvě­ty pomá­hat lidem roz­vi­nout sexu­ál­ní život, po kte­rém tou­ží.

Svůj pro­fes­ní život zasvě­ti­la stu­diu lid­ské sexu­a­li­ty a nebo­jí se s kli­en­ty i čte­ná­ři podě­lit o vlast­ní zku­še­nos­ti. Jako hlav­ní pro­blém vidí nedo­sta­teč­nou a nekva­lit­ní výcho­vu v oblas­ti sexu­a­li­ty. Věří, že sex není jen něco, co lidé „děla­jí“, ale nao­pak je tím základ­ním, co nás činí lid­mi.  Pomáhá ženám, mužům i párům poznat tajem­ství sexu­a­li­ty a díky tomu pro­žít hlub­ší pro­po­je­ní a nespou­ta­nou sexu­ál­ní extá­zi. www.mistressjaiya.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,58318 s | počet dotazů: 213 | paměť: 50122 KB. | 11.04.2021 - 23:41:16