Kritiky.cz > Recenze knih > Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!

Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!

V poutech rozkose

Ač na prv­ní pohled zní titul, a ješ­tě více podti­tul, kni­hy sen­zač­ně, když odho­dí­te stud a tuhle pub­li­ka­ci si pře­čte­te, zjis­tí­te, že nic jiné­ho by více nevy­sti­ho­va­lo sku­teč­nou pod­sta­tu kni­hy. Rozkoš, tako­vá, jakou nám ji tady bude ser­ví­ro­vat autor­ka, je totiž oprav­du spou­ta­ná. Budete se cítit spou­tá­ni. Příjemně? No to už je na kaž­dém, já jsem kni­hu vza­la jako vzác­nou pří­le­ži­tost podí­vat se do hlu­bin lid­ské duše, doslo­va jsem se vysta­vi­la poci­tům úpl­ně odha­le­né­ho fun­go­vá­ní sexu­a­li­ty.

Takhle ote­vře­ně, a při­tom se vší úctou a pro­fe­si­o­nál­ní zna­los­tí, ješ­tě nikdo na tako­vé téma kni­hu nena­psal! Někdo může tuto kni­hu brát jako vzru­šu­jí­cí čte­ní někdo jako rozkoš­nou hru s lid­skou psy­chi­kou, ale také ji klid­ně může­te vzít jako doko­na­lý návod.  Věděli jste napří­klad, že bdsm se nemu­sí sou­stře­dit jenom jako výstře­lek na pár žha­vých veče­rů, ale že jeho vyzna­va­či ho mají jako život­ní styl, pod­le toho hle­da­jí part­ne­ra, pod­le záko­nů sub­mi­si­vi­ty a domi­nan­ce orga­ni­zu­jí své, dokon­ce i všed­ní, dny… že to tak oprav­du je jsem pocho­pi­la až ve chví­li, kdy se autor­ka zača­la věno­vat pří­pad­ným pro­blé­mům v tako­vém vzta­hu. Protože to jsou pro­blémy troš­ku jiné a je tam tře­ba víc komu­ni­ka­ce a nepře­kra­čo­vá­ní hra­nic toho dru­hé­ho.

Ovšem, toto jsem tuši­la, že tako­vé tem­né prv­ky v sobě máme kaž­dý! Nevěříte?

„Už jste se někdy chtě­li nechat ovlá­dat? A co tře­ba vrh­nout se na part­ne­ra jako zví­ře? Prožitek nad­vlá­dy v sexu­a­li­tě není vyhra­zen jen per­verz­ním prak­ti­kám. Ačkoliv to mož­ná nechce­me při­znat, v lož­ni­ci baží­me po pro­žit­ku nerov­nos­ti sil. Absence této nerov­nos­ti likvi­du­je vášeň. Ester Perelová, vyni­ka­jí­cí sexu­o­lož­ka a tera­pe­u­t­ka, autor­ka kni­hy Erotická inte­li­gen­ce, sou­hla­sí. „… sku­teč­ně věřím, že důraz na rov­nos­tář­ský a zdvo­ři­lý sex očiš­tě­ný od jakých­ko­li pro­je­vů nad­vlá­dy, agre­se a transgre­se je anti­te­zí ero­tic­ké tou­hy jak pro muže, tak pro ženy.“ Bez dyna­mi­ky síly je zkrát­ka všech­no plo­ché. Nesmírně se sna­ží­me být si ve vzta­hu rov­ni (a teď nemlu­vím o rov­nos­ti mimo lož­ni­ci) ve všech ohle­dech, jen­že ve hře stá­le ješ­tě zůstá­vá pod­vě­do­má dyna­mi­ka síly, nad­vlá­da….

… Abychom vytvo­ři­li žha­věj­ší a váš­ni­věj­ší intim­ní atmo­sfé­ru, potře­bu­je­me v lož­ni­ci pola­ri­tu. Někoho, kdo pře­vez­me vlá­du, a něko­ho, kdo se pod­dá. Potřebujeme muž­skou (aktiv­ní) a žen­skou (recep­tiv­ní) sílu, bez ohle­du na pohla­ví či sexu­ál­ní pre­fe­ren­ce. A pro sexu­ál­ní vyjá­d­ře­ní jsou nut­né jak svět­lé, tak tem­né prv­ky.“

Zdá se, že pří­ro­du neob­laf­ne­me. A na tako­vé­to logic­ké sou­vis­los­ti se mož­ná chy­tí i méně odváž­ný čte­nář a mini­mál­ně kni­hu dočte do kon­ce. Kromě návo­dů, prak­tic­kých rad a bez­peč­nost­ních pra­vi­del a tipů na „výcvik“ se tu totiž setká­te s doko­na­lou ana­lý­zou vůbec vzni­ku a roz­d­mý­chá­vá­ní tako­vé­ho poje­tí sexu! A potom jsem se divit pře­sta­la, pro­to­že autor­ka je sama domi­na. No, tak­že to máme pros­tě hned z prv­ní ruky.

A kdo by, koneč­ně řeče­no, nechtěl občas pood­ha­lit rouš­ku prá­vě tako­vých sexu­ál­ních prak­tik z rukou těch, kte­rým toho už ruka­ma pro­šlo! Nelze zastí­rat, a nedě­lá to ani autor­ka, že kni­ha je reak­cí na 50 odstí­nů šedi, teh­dy se zača­lo k Jaiye trou­sit mno­ho kli­en­tů, kte­rým něco tako­vé­ho zadrn­ka­lo na strun­ku a chtě­li o tom vědět něco víc doo­prav­dy, než je jenom fil­mo­vé zpra­co­vá­ní not­ně pod­kres­le­né roman­ti­kou. Ta slad­ká směs roz­ru­še­ní, váš­ně, tem­nos­ti, zapo­vě­ze­né­ho a roze­chvě­lé­ho záro­veň?

Takže pokud vám 50 odstí­nů při­šlo moc tri­vi­ál­ních a trap­ných – vez­mě­te do ruky V pou­tech rozko­še… abys­te vidě­li, jak to je tedy doo­prav­dy.

A pokud se vám 50 odstí­nů veli­ce líbi­lo – vez­mě­te do ruky tuto kni­hu také, pro­to­že uvi­dí­te, jak to cho­dí doo­prav­dy.

O autor­ce:

JAIYA je ame­ric­ká sexu­o­lož­ka, autor­ka knih Red Hot Touch a Blow Each Other Away a zakla­da­tel­ka spo­leč­nos­ti New World Sex Education, kte­ré cílem je pomo­cí ote­vře­né sexu­ál­ní osvě­ty pomá­hat lidem roz­vi­nout sexu­ál­ní život, po kte­rém tou­ží.

Svůj pro­fes­ní život zasvě­ti­la stu­diu lid­ské sexu­a­li­ty a nebo­jí se s kli­en­ty i čte­ná­ři podě­lit o vlast­ní zku­še­nos­ti. Jako hlav­ní pro­blém vidí nedo­sta­teč­nou a nekva­lit­ní výcho­vu v oblas­ti sexu­a­li­ty. Věří, že sex není jen něco, co lidé „děla­jí“, ale nao­pak je tím základ­ním, co nás činí lid­mi.  Pomáhá ženám, mužům i párům poznat tajem­ství sexu­a­li­ty a díky tomu pro­žít hlub­ší pro­po­je­ní a nespou­ta­nou sexu­ál­ní extá­zi. www.mistressjaiya.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temnota v něm od Alice Raine17. března 2019 Temnota v něm od Alice Raine Erotický román "Temnota v něm" si vás získá hned po přečtení prvních stránek, a navíc je i  prvním dílem nové "pěkně peprné" erotické série, takže se můžete již brzy těšit na […]
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […]
  • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […]
  • Padesát odstínů dominance - kniha - recenze9. dubna 2017 Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou dědeček s babičkou, u kterých žila, když se jí matka vzdala. Přitom si celou dobu myslela, že […]
  • Pema Chödrön nás naučí žít s lehkostí v nejistotě a změně21. srpna 2016 Pema Chödrön nás naučí žít s lehkostí v nejistotě a změně „Žít s lehkostí můžete tehdy, když se uvolníte ze svých životních traumat a pocítíte více lásky k sobě i druhým“. Takže zhruba o tomto by měla nová kniha buddhistiské mnišky Pemy Chödrön […]
  • Jak se zbavit emočního batohu?30. května 2019 Jak se zbavit emočního batohu? Občas se nám stane, že nás rozhodí bezvýznamné maličkosti. Tak to alespoň vypadá na první pohled. Ale co když to pro nás nejdou jen maličkosti? Co když to je něco, co pro nás znamená […]
  • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […]
  • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […]
  • Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %24. září 2017 Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine. O tom, co by se stalo, kdyby se Kurt […]
  • Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě6. června 2019 Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě Nenávist ke světu, apatie, nerozhodnost, soutěživost, dravost… nebo loajálnost a společný tah na branku? Koho byste brali do svého týmu, kdybyste měli vytvořit úspěšnou společnost, […]