Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Prvním koučem The Voice Česko Slovensko je Vojta Dyk!

Prvním koučem The Voice Česko Slovensko je Vojta Dyk!

Vojta Dyk

Televize Nova už na jaře nasa­dí do vysí­lá­ní jeden z nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých for­má­tů The Voice. Do kře­sel zased­ne čtve­ři­ce osob­nos­tí vybra­ných z nej­lep­ších čes­kých a slo­ven­ských zpě­vá­ků a muzi­kan­tů. Který sou­tě­ží­cí dosta­ne šan­ci na postup, roz­hod­ne prá­vě kouč oto­če­ním své­ho křes­la.

Prvním kou­čem The Voice Česko Slovensko bude zpě­vák a muzi­kant Vojta Dyk, kte­rý bude vůbec popr­vé v his­to­rii sou­čás­tí tak­to vel­ké talen­to­vé show. Vojta má jeden z nej­vět­ších hla­so­vých roz­sa­hů na čes­ké i slo­ven­ské hudeb­ní scé­ně, je uzná­va­ným pro­fe­si­o­ná­lem ve svém obo­ru a v sou­čas­né době exce­lu­je ve swin­go­vé for­ma­ci B-Side Band. „Už dlou­ho jsem dostá­val nabíd­ky na růz­né pořa­dy nejen na TV Nova, kte­ré jsem úspěš­ně odmí­tal. Rozhodování bylo dlou­hé, pro­to­že se moc do tele­viz­ní zába­vy necpu, ale tady mi dává smy­sl to, že všich­ni lidé, kte­ří se sou­tě­že budou účast­nit, už vlast­ně umí zpí­vat, jde jen o to jim pomoct, nakop­nout, mož­ná i pora­dit. Takže žád­né zesměš­ňo­vá­ní, ušklí­bá­ní se, ale spíš sna­ha o pomoc. Tedy vlast­ně samá pozi­ti­va. S tím do toho jdu. To mi dává smy­sl,“ říká Vojta Dyk.

„Tato show je o hla­se, hle­dá­me nej­lep­ší hlas obou zemí a na ničem jiném vlast­ně nezá­le­ží. To je prá­vě síla toho­to for­má­tu, a pro­to je i nadá­le jed­nou z nej­lep­ších show na svě­tě,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent a reži­sér show Pepe Majeský.

Kdo bude vítě­zem show The Voice Česko Slovensko, sta­ne se novou pěvec­kou hvězdou a navíc zís­ká výhru v hod­no­tě dvou mili­o­nů korun? The Voice Česko Slovensko už na jaře na obra­zov­kách tele­vi­ze Nova.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...