První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta - Ladislav Kudrna

ctBdtK8K R4

Vietnamská vál­ka je kon­flikt, kte­rý svým způ­so­bem dodnes sil­ně rezo­nu­je ve spo­leč­nos­ti. Často se mlu­ví hlav­ně o její dru­hé čás­ti, tedy o vál­ce s pří­tom­nos­ti US Army. První část toho­to sple­ti­té­ho kon­flik­tu (kolo­ni­ál­ní zápas Francie) tak někdy zůstá­vá lehce upo­za­děn. Přitom je to udá­lost nad­mí­ru zají­ma­vá už tře­ba jen tím, že do toho­to kon­flik­tu zasáh­lo více než 1600 Čechoslováků...

Navíc kni­ha je to nad­mí­ru zají­ma­vá. pan Kudrna uvá­dí čte­ná­ře do děje množ­stvím infor­ma­cí o bipo­lár­ním sou­pe­ře­ní SSSR a USA, i o kom­pli­ko­va­né situ­a­ci v Indočíně. Asi ne kaž­dý ví o sna­hách Viet Minhu navá­zat spo­je­nec­tví s USA, i o tom, že Ho Či Min byl po něja­kou dobu agen­tem ame­ric­ké OSS... Leč námlu­vy Spojených stá­tů a Vietnamu nedo­padly a zao­ce­ná­s­ké impé­ri­um si tím tak ote­vři­lo ces­tu ke své­mu vlast­ní­mu malé­mu peklu v džun­g­li (u kte­ré­ho mimo­cho­dem také byli někte­ří Čechoslováci, ale to by bylo už téma na jinou kni­hu).

Nejzajímavější část pub­li­ka­ce ale pod­le mě tvo­ří pře­pis dopi­sů Ladislava Charváta domů mamin­ce a přá­te­lům. Nelze nevi­dět bytost­né zou­fal­ství mla­de­ho muže (neby­lo mu ješ­tě ani 20..), kte­rý po útě­ku z poúno­ro­vé­ho Československa nemá žád­nou dal­ší vizi a ze zou­fal­ství se upí­še fran­couz­ské cizi­nec­ké legii. Absolvuje drs­ný výcvik v Africe, kde žádá v dopi­sech své mamin­ce, aby se jej odtam­tud poku­si­la skr­ze čes­ko­slo­ven­ské min. zahra­ni­čí dostat domů do Prahy, nicmé­ně se stej­nou mar­nos­tí s jakou si Vietnamci sna­ži­li naklo­nit na svo­ji stra­nu Spojené stá­ty. Zajímavé je také sle­do­vat roz­díl v psa­ních mamin­ce a v dopi­se, kte­rý je určen kama­rá­do­vi. Ke své­mu pří­te­li je mno­hem ote­vře­něj­ší, občas utrou­sí něja­ký roz­to­mi­lý dvoj­smy­sl (stran arab­ských holek...), zavzpo­mí­ná si na Barrandov, na ostat­ní kama­rá­dy, apod. Po výcvi­ku odlé­tá do Saigonu a je nasa­zen ve slav­né (pro Francii „slav­né“ s hoř­kou pachu­tí na rtech) u Dong Khe, kte­rá se mu sta­ne osud­nou (jako prak­tic­ky celé­mu 1. para­šu­tis­tic­ké­mu pra­po­ru cizi­nec­ké legie).

...Jedině, oč pro­sím, abych se tady z této před­sí­ně pek­la dostal, a potom snad zbu­de tro­chu času začít nový život bez rva­ní a bez stří­le­ní. Za pár měsí­ců tady bude pod­le mého míně­ní hrát nej­vět­ší hud­ba svě­ta skoč­nou. Tlačí se na nás komu­nis­ti z Číny...“

Ladislav Charvát je tak typic­kým pří­kla­dem mno­ha z více než 1600 Čechoslováků, kte­ří se do Indočíny dosta­li čas­to ne ani tak z tou­hy bojo­vat pro­ti „komu­nis­tic­ké­mu nebez­pe­čí“, ale zejmé­na z exis­tenč­ních důvo­dů, z tou­hy ode­jít poúno­ro­vé­ho Československa, či tře­ba jen z přá­ní zažít něja­ké dob­ro­druž­ství, kte­ré si před­tím moh­li dopřát tak maxi­mál­ně z Rodokapsů.

Kniha pana Kudrny pat­ři k těm něko­li­ka málo vzác­ným svaz­kům, kte­ré doká­žou pří­jem­nou for­mou pou­čit o slo­ži­tém kon­flik­tu a vrha­jí záro­veň (s něko­li­ka málo dal­ší­mi pub­li­ka­ce­mi) svět­lo na poza­po­me­nu­tou epi­zo­du vojen­ské­ho nasa­ze­ní jedin­ců, kte­rým byl až v našem milé­niu při­znán sta­tut 3. odbo­je.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • P. G. Wodeouse - Horká lázeň9. listopadu 2019 P. G. Wodeouse - Horká lázeň Městečko St. Rocque leží na mořském Pobřeží na severu Francie. Zámek Blissac stojí poblíž městečka St. Rocque, jenž si pronajal pan Wellington Gedge se svojí ženou. Jejich vztah není […]
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]
  • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]
  • Sedmilhářky – Liane Moriarty3. listopadu 2015 Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel […]
  • Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti28. dubna 2020 Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti Chcete se dozvědět, jak lidé žijí jinde, jinak, jak vypadají, jaké svátky slaví? Víte, proč pan Šachovský pojmenoval své letadlo Váša? Ne všichni lidé na zemi vypadají a žijí stejně jako […]
  • Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]19. října 2015 Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%] Kniha, jejiž příběh se odehrává ve vřavě Druhé světové války, sleduje osudy dvou mladých žen z britských ostrovů. Maddie, chytrá, ale skromná pilotka a Julie, skotská aristokratka, která […]
  • HHhH - Laurent Binet10. prosince 2019 HHhH - Laurent Binet Když nazvete knihu tajemnou šifrou HHhH, tak to budí pozornost. Když navíc zjistíte, že pod onou šifrou se skrývá označení "Himmlers Hirn heisst Heydrich" (Himmlerův mozek se jmenuje […]
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […]
Další naše články...