První ukázka z filmu Vyšehrad – Hanuš hraje Berbra

DSC6670x

Tak tro­chu neče­ka­ně vypouš­tí tvůr­ci nové­ho fil­mu Vyšehrad prv­ní ukáz­ku z nato­če­né­ho mate­ri­á­lu. Sám život totiž napsal scé­nář, kte­rý jako by kopí­ro­val ten fil­mo­vý. V sou­čas­nos­ti nej­pro­pí­ra­něj­ší kauza fot­ba­lo­vé­ho svě­ta týka­jí­cí se Romana Berbra a FAČR byla totiž jako jed­na ze zásad­ních scén sním­ku nato­če­na už v září. Necelý měsíc poté skon­čil neslav­ně i reál­ný „Taťka“, kte­ré­ho ztvár­nil vyni­ka­jí­cí Miroslav Hanuš.

 

V hlav­ní roli celé­ho fil­mu je kro­mě „Laviho“ Jakuba Štáfka také fair play. A to se evi­dent­ně líbí i fanouškům, kte­ří komen­tu­jí dosud uve­řej­ně­né foto­gra­fie a prv­ní ukáz­ku z fil­mu. „Ivanku, kama­rá­de byl sla­bý odvar opro­ti tomuhle,“ komen­tu­je fanou­šek Petr na face­boo­ku prv­ní video. „V minu­tě řeče­no vše o čes­kém fot­ba­le,“ dodal dal­ší fanou­šek Mára. „Co se teď děje kolem fot­ba­lu posled­ních pár dní… Ten film si nemohl vybrat lep­ší nača­so­vá­ní. To je pro­mo! Konečně čes­ký film, na kte­rý rád zajdu,“ oko­men­to­val pří­spě­vek Martin.

 

„Je to v pod­sta­tě jedi­ná váž­ná scé­na v téhle kome­dii, ale je tak prav­di­vá… Pár týd­nů poté, co jsme tohle nato­či­li, zatkli reál­né­ho Romana Berbra. To nevy­mys­lí­te, to píše sám život. Nebo jak my s obli­bou říká­me: Někdo nám asi ukra­dl scé­nář fil­mu,“ vysvět­lil s úsmě­vem pro­du­cent sním­ku Ctibor Pouba.

 

Film Vyšehrad, kte­rý vol­ně nava­zu­je na oblí­be­ný stej­no­jmen­ný inter­ne­to­vý fot­ba­lo­vý seri­ál, kro­mě Jakuba Štáfka před­sta­ví také napří­klad Jakuba Prachaře, Ondřeje Pavelku, Jiřího Ployhara, Šárku Vaculíkovou, Veroniku Kubařovou, Davida Novotného, Jaroslava Plesla, Ivanu Chýlkovou, Davida Prachaře, Věru Hlaváčkovou, Miroslava Hanuše, ale také vel­kou spous­tu zná­mých fot­ba­lis­tů a dal­ších vrcho­lo­vých spor­tov­ců jako je Tomáš Rosický, Patrik Berger, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Roman Bednář, Václav Kadlec, Ondřej Pavelec, nebo tře­ba napří­klad spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra Jaromíra Bosáka.  

 

Režie se spo­leč­ně uja­li Jakub Štáfek a Martin Kopp, za kame­ru se posta­vil Jan Filip. Štáfek film také spo­lu se Ctiborem PoubouJanem Kallistou pro­du­ku­je. Do kin by jej přís­tí rok měla uvést dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Bioscop. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,91658 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46740 KB. | 28.01.2021 - 16:42:01