Kritiky.cz > Trailery > Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník

Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník

image001

Film Tlumočník, reži­sé­ra Martina Šulíka, v němž hlav­ní role vytvo­ři­li osca­ro­vý reži­sér a v tom­to pří­pa­dě herec Jiří Menzel a drži­tel Evropské fil­mo­vé ceny pro nej­lep­ší­ho her­ce roku 2016, Peter Simonischek, vstou­pí do čes­ké dis­tri­buce 15. břez­na 2018. Slavnostní pre­mi­é­ra je v Česku naplá­no­vá­na na 27.února 2018 v kině Lucerna.

Hlavními hrdi­ny své­ráz­né road­mo­vie jsou dva sta­ří páni, kte­ří ces­tu­jí napříč Slovenskem, aby pozna­li prav­du o vlast­ní minu­los­ti. Během ces­ty se dostá­va­jí do bizar­ních situ­a­cí, potká­va­jí roz­ma­ni­té lidi a postup­ně si sklá­da­jí mozai­ko­vi­tý obraz svě­ta, kte­rý se nave­nek mění, ale v hloub­ce ukrý­vá nevy­ře­še­né kon­flik­ty. Díky pozná­ní živo­ta toho dru­hé­ho, začí­na­jí chá­pat vlast­ní činy a pře­hod­no­cu­jí i svou identi­tu.

Oscarový reži­sér a herec Jiří Menzel vytvo­řil v Tlumočníkovi titul­ní úlo­hu aske­tic­ké­ho Aliho. Jeho part­ne­ra, rakous­ké­ho uči­te­le, milov­ní­ka živo­ta se sla­bos­tí pro ženy a alko­hol, si s chu­tí zahrál před­ní rakous­ký herec Peter Simonischek, jehož pro­sla­vi­la role ve fil­mu Tony Erdmann, nomi­no­va­ném na Oscara pro nej­lep­ší zahra­nič­ní film 2016.

Zdroj : Bioscop


Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...