Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE

První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE

„Letadla odlét­la, my letí­me dál“

vedou­cí veli­tel­ské let­ky: kapi­tán Jiří Macháček

veli­tel 1. let­ky: Tomáš Polák

veli­tel 2. let­ky: Pavel Hrdlička

veli­tel 3. let­ky: Jan Hladík

veli­tel 4. let­ky: Tomáš Kurfürst

 

 

 

Český letec­ký fes­ti­val vstu­pu­je letos již do 12. roč­ní­ku své exis­ten­ce. Letecké výsta­vy „Vzduch je opět naše moře“, orga­ni­zo­va­né od roku 1994 Mezinárodním vyso­ko­škol­ským stře­dis­kem pro letec­ké spor­ty v Praze, se v prů­bě­hu své exis­ten­ce postup­ně roz­ví­je­ly z for­my vše­o­bec­né letec­ké výsta­vy do podo­by více téma­tic­kých letec­kých akcí, kte­ré se sta­ly zákla­dem sou­čas­né­ho letec­ké­ho fes­ti­va­lu. Dnes fes­ti­val sdru­žu­je a zastřešu­je růz­né samo­stat­né letec­ké akce a pro­gra­my. Zároveň se roz­ší­řil jeho časo­vý a pro­sto­ro­vý roz­sah a počet orga­ni­zá­to­rů.

 

Náplní letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu, kona­né­ho od 29. dub­na do 31. květ­na jsou:

  • Výstava Final Destination Czechoslovakia , kte­rá je věno­vá­na 60. výro­čí ukon­če­ní dru­hé svě­to­vé
  • Odborné semi­ná­ře pro odbor­nou veřej­nost a milov­ní­ky letec­tví
  • DEN MIGŮ (výsta­va a spo­le­čen­ské setká­ní) orga­ni­zo­va­ný při pří­le­ži­tos­ti ukon­če­ní pro­vo­zu letou­nů řady MIG u vzduš­ných sil Armády ČR  
  • Všeobecná letec­ká výsta­va před­sta­ví nej­no­věj­ší výrob­ky a služ­by z oblas­ti čes­ké­ho a evrop­ské­ho vše­o­bec­né­ho letec­tví 
  • Letecký den – vystou­pe­ní a exhi­bi­ce nej­lep­ších čes­kých civil­ních a vojen­ských let­ců na spor­tov­ních i vojen­ských letou­nech, pre­zen­ta­ce sou­čas­né­ho, zejmé­na čes­ké­ho, spor­tov­ní­ho civil­ní­ho a vojen­ské­ho letec­tva

 

Pro milov­ní­ky neje­nom letec­tví je určen 1. svě­to­vý miga­kon­cert kape­ly MIG 21, kte­rý odstar­tu­je na letňan­ském letiš­ti 30. dub­na 2005 v 17:00 hodin.

 

 Tiskový ser­vis: Pavlína Fechterová,www.2MEDIA.CZ, Vlkova 36, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 777 556 160, [email protected]

Informace, roz­ho­vo­ry, foto: Naďa Machková, tel.: 777 556 160

 Místo fes­ti­va­lu:

Letiště Praha - Letňany, han­gá­ry Stará Aerovka, Hůlkova ul., Praha 9 - Kbely

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,57876 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55867 KB. | 24.05.2022 - 07:47:21