Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > První ročník přehlídky akčních filmů - Fest akce bude tím nejdrsnějším v historii kina Aero

První ročník přehlídky akčních filmů - Fest akce bude tím nejdrsnějším v historii kina Aero

police_story01
police_story01

Kino Aero uve­de od 16.10. do 18.10. pilot­ní roč­ník pře­hlíd­ky Fest akce. Během tří dnů nabíd­ne sedm akč­ních fil­mů, mezi kte­rý­mi při­po­me­ne iko­nic­ké titu­ly ame­ric­ké, evrop­ské i asij­ské kine­ma­to­gra­fie. Diváci se v geo­gra­fic­ky i gen­de­ro­vě vyvá­že­ném pro­gra­mu mohou těšit na kla­si­ky z éry VHS a iko­nic­ké mil­ní­ky žán­ru. Celou akci zahá­jí pre­mi­é­ra čes­ké­ho akč­ní­ho krát­ko­me­tráž­ní­ho fil­mu Jana Haluzy s názvem První akč­ní hrdi­na, v hlav­ní roli s Jiřím Mádlem. Ověřené skvos­ty akč­ní­ho žán­ru budou v pro­gra­mu zastu­po­vat titu­ly Zvíře, Skála, Desperado, Police Story, Red Force 2, Dvojitý zásah. Akci pořá­dá kino Aero spo­leč­ně s fil­mo­vým ser­ve­rem MovieZone.cz.

„Konkrétně to vez­me­me od Jeana-Paula Belmonda a Jackieho Chana přes Michelle Yeoh a Cynthii Rothrock až po Antonia Banderase a Jiřího Mádla, při­čemž samo­zřej­mě nemů­žou chy­bět roz­nož­ky Jeana Clauda Van Damma a dojde i na pompéz­ní styl Michaela Baye,“ těší se dra­ma­turg a ředi­tel kina Aero Jiří Flígl.

Festival odstar­tu­je film fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Zidiho s Jeanem-Paulem Belmondem v hlav­ní roli. Komediální Zvíře (1977) vyprá­ví o tram­po­tách odváž­né­ho kaska­dé­ra v tíži­vé finanč­ní situ­a­cí. Další na pro­gra­mu bude krát­ký sní­mek První akč­ní hrdi­na (2019). Debutující Jan Haluza jím sklá­dá poctu tvor­bě Oldřicha Lipského a Václava Vorlíčka i holly­wo­od­ským akč­ním fil­mům. Krátkometrážní film dopl­ní doku­ment, v němž tvůr­ci sním­ku vyzdvi­hu­jí a for­mál­ně roze­bí­ra­jí své inspi­ra­ce akč­ní­mi scé­na­mi ve star­ších čes­kých fil­mech.

Ve čtvr­tek Fest akce uve­de asij­ský akč­ní film Police Story (1985). Jackie Chan na sním­ku pra­co­val coby hlav­ní před­sta­vi­tel a kaska­dér, ale také cho­re­o­graf akč­ních scén, autor scé­ná­ře a reži­sér. Film ho

etablo­val jako nej­vět­ší žijí­cí hvězdu Hongkongu a dodnes zůstá­vá jeho nejam­bi­ci­óz­něj­ším poči­nem. Druhým čtvr­teč­ním akč­ňá­kem bude Skála (1996) reži­sé­ra Michaela Baye. Klasika žán­ru s cha­rak­ter­ní­mi her­ci – Seanem Connerym, Edem Harrisem a Nicolasem Cagem.

V sobo­tu se na plát­ně obje­ví hned tři titu­ly. Navzdory dvoj­ce v názvu před­sta­vu­je Red Force 2 (1985) počá­tek hon­g­kon­gské­ho sub­žán­ru akč­ních fil­mů s žena­mi v hlav­ních rolích. Herečka Michelle Yeoh, kte­rou ten­to film kata­pul­to­val k hvězd­né­mu sta­tu­tu prů­kop­ni­ce žen­ské eman­ci­pa­ce v tes­toste­ro­no­vém žán­ru, zde sta­ne po boku teh­dy ve fil­mu debu­tu­jí­cí pře­bor­ni­ce bojo­vých umě­ní a násled­né iko­ny mezi­ná­rod­ní video­dis­tri­buce Cynthie Rothrock. Jako dal­ší divá­ky potě­ší Desperado (1995) reži­sé­ra Roberta Rodrigueze při­ná­še­jí­cí fas­ci­nu­jí­cí mix mexic­kých nar­co thrille­rů a ame­ric­kých akč­ňá­ků a rov­něž výklad­ní skříň herec­kých talen­tů – od Antonia Banderase a Joaquima de Almeidu, přes holly­wo­od­skou legen­du Cheecha Marina až po Salmu Hayek v její prv­ní vel­ké roli. Fest akci uza­vře nezdol­ný mis­tr kara­te a roz­no­žek ve své neji­ko­nič­těj­ší roli. Jean-Claude van Damme ve sním­ku Dvojitý zásah (1991), kde ztvár­nil dvoj­ro­li roz­dě­le­ných dvoj­čat, jež v dospě­los­ti zno­vu spo­jí tou­ha pomstít svo­je rodi­če.

Fest akce se koná ve spo­lu­prá­ci s fil­mo­vým webem MovieZone.cz, jehož redak­to­ři se pode­pi­su­jí pod pra­vi­del­ný úspěš­ný cyk­lus kina Aero Popkulturní mil­ní­ky s MovieZone. Cyklus před­sta­vu­je fil­my kul­tov­ní, legen­dár­ní nebo zásad­ní, kte­ré úspěš­ně sma­zá­va­jí hra­ni­ce mezi vyso­kým a níz­kým umě­ním, a i po desít­kách let se těší vel­ké obli­bě u divá­ků, z nichž vět­ši­na je nemoh­la vidět na vel­kém plát­ně. Tyto pro­jek­ce býva­jí zpra­vi­dla vypro­da­né a jsou oblí­be­né i pro tra­dič­ní fil­mo­vý kvíz před pro­jek­cí. Akční edi­ce kví­zu se v rám­ci fes­ti­va­lu Fest akce usku­teč­ní ve stře­du v kino­ka­vár­ně a ten­to­krát se ho ujmou tvůr­ci kraťa­su První akč­ní hrdi­na.

Program Fest akce

stře­da 16.10.

18.00 – Zvíře (Claude Zidi, 1977, 101 minut)

18.30 – Filmový kvíz
20.30 – První akč­ní hrdi­na (Jan Haluza, 2019, 30 minut)

čtvr­tek 17.10.

18.00 – Police Story (Jackie Chan, 1985, 101 minut)

20.30 – Skála (Michael Bay, 1996, 136 minut)

pátek 18.10.

18.00 – Red Force 2 (Corey Yuen, 1985, 93 minut)

20.00 – Desperado (Robert Rodriguez, 1995, 104 minut)

22:30 – Dvojitý zásah (Sheldon Littich, 1991, 104 minut)

Odkaz na pro­gram a vstu­pen­ky: TADY

Facebooková udá­lost: TADY


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01208 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55813 KB. | 21.05.2022 - 23:36:48