Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > První ročník Marienbad Film Festivalu začne už 30. Srpna

První ročník Marienbad Film Festivalu začne už 30. Srpna

61956 10 1466491986 579715 max
61956 10 1466491986 579715 max
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mariánské láz­ně nejsou jen léčeb­né pro­ced­ú­ry a pit­né kůry, ale také fil­my. Od 30. Srpna do 3. Září 2016 se bude konat prv­ní roč­ník Marienbad Film Festival, kte­rý záro­veň při­po­me­ne uply­nu­tí sedm­de­sá­ti let od roku 1946, kdy byl Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val prá­vě tady v Mariánských láz­ních, ale zdej­ší měs­to o tuto pres­tiž­ní zále­ži­tost bohu­žel při­šlo. Přijd’te zažít fil­mo­vou atmos­fe­ru, podí­vat se na zají­ma­vý fes­ti­va­lo­vý pro­gram a také se poba­vit. Už den před zahá­je­ním, tedy 29. 8 začí­ná v rám­ci fes­ti­va­lu dopro­vod­ný pro­gram na Kolonádě Ferdinandova pra­me­ne, kte­rý začí­ná v 18h ver­ni­sá­ží Pavla Fuksy s názvem Všichni umře­me a půjde­me za myš­ma a kon­čí kon­cer­tem Android Asteroid.

Na fes­ti­va­lu se budou pro­mí­tat jak fil­mo­vé novin­ky, fan­ta­sy film Obr Dobr, o díven­ce a dob­rác­kém Obrovi, kte­rý boju­jí pro­ti zlu, či doku­ment Hitchcock/ Truffaut, reži­sé­ra Stevena Spielberga  o mis­tro­vi horo­rů Alfredu Hitchcockovi, ale také nově restau­ro­va­né ver­ze fil­mů Casablanca ( rež. Michael Curtiz), Prázdniny v Římě či Snídaně u Tiffanyho, kte­rý bude také uve­den na slav­nost­ním zahá­je­ní v Casinu.

V pro­gra­mu jsou také krát­ko­me­tráž­ní a expe­ri­men­tál­ní sním­ky mla­dých reži­sé­rů, napří­klad od Martina Ježka, Františka Týmala, Jana Bušty, Moniky Midriakove, Jana Hechta, Vojtěcha Maška a dal­šich, kte­ré sve fil­my před­sta­vi osob­ně. Za vidě­ní urči­tě sto­jí Kino Effenberger, Deníky Hudebních trau­mat, film Láska a také film Vyhnání z ráje, kte­rým si při­po­me­ne­te reži­sér­ku Věru Chytilovou. Nebudou chy­bět ani před­sta­ve­ní v Městském diva­dle, Recyklatura živě v Marienbadu, workshop, kde bude­te mít mož­nost si vytvo­řit svůj vlast­ní ani­mo­va­ný film,  dis­ku­to­vat s fil­mo­vým kri­ti­kem Kamilem Filou, užít si kon­cert kapel Kieslowski a KITTCHEN, poslech­nout si sym­fo­nic­ký orchestr, účast­nit se během fes­ti­va­lu gol­fo­vé­ho tur­na­je, či se vydat na netra­dič­ní komen­to­va­nou pro­cház­ku lázeň­ským měs­tem.

Na fil­mo­vý fes­ti­val je mož­né kou­pit Abonmá v ceně 3000 kč, ve kte­ré je zahr­nu­ta účast na slav­nost­ním zahá­je­ní v Casinu,  veš­ke­rá před­sta­ve­ní na Malé scé­ně domu Chopina a Městského diva­dla, a také akce dopro­vod­né­ho pro­gra­mu i uve­de­ní doku­men­tu Hitchcock/ Truffaut. Držitelé Abonmá mají mís­ta v 5 a 6 řadě. Vstupenky lze také zakou­pit pou­ze na jed­not­li­vé před­sta­ve­ní a v před­pro­ji v Infocentu měs­ta - Hlavní 47/28, Dům Chopina.

Kompletní pro­gram fes­ti­va­lu a pře­hled vstup­né­ho :

http://marienbadfilmfestival.com/docs/MFF_program.pdf

http://marienbadfilmfestival.com/vstupenky

Foto zdroj : Marienbad Film Festival


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,68342 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61211 KB. | 31.05.2023 - 05:39:36