Kritiky.cz > Pro domov > První rekonstrukce v životě

První rekonstrukce v životě

img a300692 w1996 t1510737133

Od roku 2016 se oblast pro posky­to­vá­ní hypo­ték dosti změ­ni­la. Podmínky se zpřís­ni­ly, povin­nost zapla­ce­ní daně z kou­pě nemo­vi­tos­ti se pře­su­nu­la na kupu­jí­cí­ho a je mno­hem vyš­ší potře­ba mít naspo­ře­né vlast­ní pení­ze.
Tak vám to při­k­lep­li, kou­pi­li jste dům a už od začát­ku víte, že vás čeká ješ­tě pořád­ný kus prá­ce, aby váš nový dům vypa­dal dle vašich před­stav.
velká kuchyň
Rekonstrukce
Stavbaři se dělí na dva tábo­ry, kdy jed­ni od kou­pě star­ších domů odra­zu­jí a dru­zí v tom nevi­dí tako­vý pro­blém.  U star­ších domů je nej­vět­ším rizi­kem sta­ti­ka. Pokud vám spe­ci­a­lis­ta potvr­dí, že sta­ti­ka domu je v pořád­ku, hor­ší by to být nemě­lo. Samozřejmě musí­te počí­tat s výmě­nou elek­tric­ké kabe­lá­že, vodo­vod­ních a odpad­ních tru­bek, tope­ní. Možná se nevy­hne­te výmě­ně pod­lah nebo střeš­ní kry­ti­ny či oken. Sami víte již před kou­pí tak z 80% do čeho jde­te.
Jakmile se tro­chu zabyd­lí­te, začí­ná­te pře­mýš­let nad změ­na­mi. Mnohdy se nevy­hne­te změ­nám v inte­ri­é­ru. Kuchyň bude­te chtít spo­jit s obý­va­cím poko­jem. Oddělit dům na kli­do­vou zónu, kde bude lož­ni­ce a dět­ské poko­je, a na obý­va­jí­cí zónu, kde bude kuchy­ně, obý­va­cí pokoj, popř. pra­cov­na apod. Koupelnu pře­su­nout támhle, špižír­nu udě­lat u kuchy­ně atd. To zna­me­ná jiné roz­lo­že­ní vnitř­ních insta­la­cí, bou­rat zdi a sta­vět zdi. Sledovat a zpev­ňo­vat nos­né zdi, v pří­pa­dě jejich i tře­ba čás­teč­né­ho bou­rá­ní.
A nejed­ná se jen o inte­ri­ér, ale mož­ná bude potře­ba rekon­stru­o­vat i exte­ri­ér. Srovnat zahra­du, opra­vit plot, vyře­šit hyd­ro­i­zo­la­ci, opra­vit pří­jez­do­vou ces­tu, polo­žit dlaž­bu na dvo­rek či posta­vit ven­kov­ní pose­ze­ní.
bagr na stavbě
Kde začít
V prv­ní řadě je nut­né si vytvo­řit pro­jekt, klid­ně jen vlast­ní, ale tako­vý, kde bude zazna­me­ná­no vše, co chce­te změ­nit. Poté je tře­ba podat ohláš­ku na obci, či zažá­dat o sta­veb­ní povo­le­ní, budou-li změ­ny vět­ší­ho rázu. A najít fir­mu nebo člo­vě­ka, kte­rý se ori­en­tu­je ve sta­vi­tel­ství a ten vám pora­dí a pomů­že s čím přes­ně začít.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]