Kritiky.cz > Pro domov > První rekonstrukce v životě

První rekonstrukce v životě

img a300692 w1996 t1510737133

Od roku 2016 se oblast pro posky­to­vá­ní hypo­ték dosti změ­ni­la. Podmínky se zpřís­ni­ly, povin­nost zapla­ce­ní daně z kou­pě nemo­vi­tos­ti se pře­su­nu­la na kupu­jí­cí­ho a je mno­hem vyš­ší potře­ba mít naspo­ře­né vlast­ní pení­ze.
Tak vám to při­k­lep­li, kou­pi­li jste dům a už od začát­ku víte, že vás čeká ješ­tě pořád­ný kus prá­ce, aby váš nový dům vypa­dal dle vašich před­stav.
velká kuchyň
Rekonstrukce
Stavbaři se dělí na dva tábo­ry, kdy jed­ni od kou­pě star­ších domů odra­zu­jí a dru­zí v tom nevi­dí tako­vý pro­blém.  U star­ších domů je nej­vět­ším rizi­kem sta­ti­ka. Pokud vám spe­ci­a­lis­ta potvr­dí, že sta­ti­ka domu je v pořád­ku, hor­ší by to být nemě­lo. Samozřejmě musí­te počí­tat s výmě­nou elek­tric­ké kabe­lá­že, vodo­vod­ních a odpad­ních tru­bek, tope­ní. Možná se nevy­hne­te výmě­ně pod­lah nebo střeš­ní kry­ti­ny či oken. Sami víte již před kou­pí tak z 80% do čeho jde­te.
Jakmile se tro­chu zabyd­lí­te, začí­ná­te pře­mýš­let nad změ­na­mi. Mnohdy se nevy­hne­te změ­nám v inte­ri­é­ru. Kuchyň bude­te chtít spo­jit s obý­va­cím poko­jem. Oddělit dům na kli­do­vou zónu, kde bude lož­ni­ce a dět­ské poko­je, a na obý­va­jí­cí zónu, kde bude kuchy­ně, obý­va­cí pokoj, popř. pra­cov­na apod. Koupelnu pře­su­nout támhle, špižír­nu udě­lat u kuchy­ně atd. To zna­me­ná jiné roz­lo­že­ní vnitř­ních insta­la­cí, bou­rat zdi a sta­vět zdi. Sledovat a zpev­ňo­vat nos­né zdi, v pří­pa­dě jejich i tře­ba čás­teč­né­ho bou­rá­ní.
A nejed­ná se jen o inte­ri­ér, ale mož­ná bude potře­ba rekon­stru­o­vat i exte­ri­ér. Srovnat zahra­du, opra­vit plot, vyře­šit hyd­ro­i­zo­la­ci, opra­vit pří­jez­do­vou ces­tu, polo­žit dlaž­bu na dvo­rek či posta­vit ven­kov­ní pose­ze­ní.
bagr na stavbě
Kde začít
V prv­ní řadě je nut­né si vytvo­řit pro­jekt, klid­ně jen vlast­ní, ale tako­vý, kde bude zazna­me­ná­no vše, co chce­te změ­nit. Poté je tře­ba podat ohláš­ku na obci, či zažá­dat o sta­veb­ní povo­le­ní, budou-li změ­ny vět­ší­ho rázu. A najít fir­mu nebo člo­vě­ka, kte­rý se ori­en­tu­je ve sta­vi­tel­ství a ten vám pora­dí a pomů­že s čím přes­ně začít.

  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […] Posted in Pro domov
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […] Posted in Pro domov
  • Architektura do roku 160023. prosince 2019 Architektura do roku 1600 Stavby jsou nejviditelnějším a často také nejtrvanlivějším výtvorem člověka. Jsou největší z lidských artefaktů a vypovídají mnohé o civilizaci, která je zrodila. Architektura, […] Posted in Pro domov
  • Změna pojišťovny2. června 2020 Změna pojišťovny Lidé u své pojišťovny bývají většinou mnoho let, avšak stává se, že s jejími službami začnou být nespokojení či se jim naskytne výhodnější nabídka. V těchto případech přichází na […] Posted in Pro domov
  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […] Posted in Pro domov
  • Skandinávský styl bydlení24. února 2020 Skandinávský styl bydlení Aktuálním trendům bydlení vévodí skandinávský, nebo také severský styl. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost, vzdušnost a důraz na funkčnost interiéru. Zároveň je i […] Posted in Pro domov
  • Barvy v interiéru nejsou žádná věda, stačí se držet několika základních pravidel4. května 2020 Barvy v interiéru nejsou žádná věda, stačí se držet několika základních pravidel Vybrat tu správnou barvu do interiéru nelze pouze podle toho, jakou máme rádi a jaká je naše oblíbená. Musíme se řídit také tím, do jakého tónu vybavujeme daný pokoj, jaké jsou tu podlahy, […] Posted in Pro domov
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com